eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia w latach 2023-2024"Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia w latach 2023-2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Miejskie w Zabrzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000980725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 6

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322715689

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@muzeumzabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzemzabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia w latach 2023-2024”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86f949f3-6bcf-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86f949f3-6bcf-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-86f949f3-6bcf-11ed-abdb-a69c1593877c
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-86f949f3-6bcf-11ed-abdb-a69c1593877c
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
2. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
3.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. W przypadku problemów technicznych związanych z Platformą e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: muzeum@muzeumzabrze.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
10. Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Miejskie w Zabrzu , ul. 3 Maja 6, 41-800 Zabrze; kontakt: muzeum@muzeumzabrze.pl
􀀀 kontakt do inspektora ochrony danych: marcin@informatics.jaworzno.pl
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia w latach 2023-2024”

􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty prawnie do tego upoważnione
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp 􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych – stosownie do art. 22 RODO - decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
− na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. d RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych
− w związku z art. 20 ust.1 lit. a, prawo do przenoszenia danych osobowych
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
􀀀 Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych lub osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub pełnomocników będących osobami fizycznymi lub członków organów zarządzających będących osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
􀀀 W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia w tym zakresie ( w formularzu oferty).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/MM/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „„Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia w latach 2023-2024”
I. Muzeum Miejskie w Zabrzu podlega obowiązkowej ochronie ewidencji obszarów, obiektów
i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa prowadzonym przez Wojewodę.
II. Przedmiotem zamówienia jest obowiązkowa, kwalifikowana ochrona fizyczna osób i mienia
Muzeum Miejskiego w Zabrzu zgodnie z Planem ochrony, w następującym zakresie:
- dwa (2) posterunki jednoosobowe w dwóch (2) budynkach:
 Galeria Muzeum Miejskiego Café Silesia w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 6
 Muzeum Miejskiego w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 3
– całodobowo, w oparciu o miesięczny grafik pełnionej służby na każdym posterunku w obiekcie, przedłożonym Zamawiającemu do akceptacji do 26 dnia miesiąca. Brak wniesionych uwag przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych oznacza akceptację.
 opracowanie Planu ochrony dla budynku przy ul. Powstańców Śląskich 3 i uzgodnienie go z
Wojewódzkim Komendantem Policji w Katowicach ( w razie decyzji Dyrektora placówki).
Ochrona na ww. dwóch posterunkach, realizowana będzie przez kwalifikowanych pracowników ochrony bez broni palnej zgodnie z Planem ochrony dla - Café Silesia w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 6 , uzgodnionym przez Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach oraz na obiekcie Muzeum Miejskiego w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 3 uzgodnionym przez Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 PZP dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że posiada:
• koncesję wydaną przez ministra właściwego ds. wewnętrznych na bezpośrednią ochronę fizyczną,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej i zawodowej:
1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a. minimum jedną usługę kwalifikowanej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach typu: muzeum i/ lub innych instytucjach ochrony dóbr kultury lub galeria sztuki lub biblioteka lub filharmonia lub opera lub operetka lub teatr lub kina lub instytucje filmowe lub ośrodek badań i dokumentacji lub w budynkach użyteczności publicznej o wartości co najmniej 300.000,00 PLN brutto.
2. dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:
a. min. 2 osoby w roli kierowników odpowiedzialnych za organizowanie i kierowanie zespołami ochrony, będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
b. min. 9 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z min. 3 - letnim doświadczeniem zawodowym (jako pracownik ochrony),

Uwaga:
Pracownik ochrony powinien posiadać aktualne badania lekarskie, nie posiadać ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką, uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie czynności w ramach przedmiotu zamówienia. Ograniczenia psychofizyczne utrudniające wykonywanie powierzonych czynności to np. duża wada wzroku niemożliwa do skorygowania okularami, potwierdzona wada słuchu, trudności z poruszaniem się. Pracownik ochrony skierowany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie może mieć schorzenia specjalnego to jest: upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, epilepsja, całościowe zaburzenia rozwojowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. – wzór oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
Zgodnie z art. 273 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – - wzór oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - wzór oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
3) Koncesja wydaną przez ministra właściwego ds. wewnętrznych na bezpośrednią ochronę fizyczną.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 PZP, z którego wynika, które dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Oświadczenie w zakresie przesłanki wykluczenia zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (formularz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450 ust. 1 PZP.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 PZP.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
68 1240 4849 1111 0000 5348 1618, z podaniem tytułu:
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr sprawy ZP/01/MM/2022”
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
6. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – podpisanie protokołu odbioru końcowego.
7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
9. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
10. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.
11. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, Wykonawca, przed upływem 30 dni od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy protokołu odbioru końcowego). Jeżeli ta część zabezpieczenia nie zostanie złożona w terminie, Zamawiający dokona potrącenia należnej kwoty z pozostałego wynagrodzenia umownego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian umowy:
1) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy usług lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.)., wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
2) Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy niniejszej umowy w przypadku wprowadzenia zmian o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W razie wystąpienia okoliczności do zmiany umowy każda ze Stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz wyliczeniem uzasadniającym wpływ zmiany na koszt wykonywania niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do tej części przedmiotu umowy, która nie została jeszcze zrealizowana (działa na przyszłość od momentu dokonania zmiany).
3) Podstawą do ustalenia poziomu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z realizacją zmówienia jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert.
4) Minimalny poziom zmiany uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 punktów procentowych.
5) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 15% wynagrodzenia Wykonawcy.
6) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2) może nastąpić nie częściej niż dwa razy w okresie trwania umowy, poprzez przedłożenie zestawienia kosztów świadczenia usługi oraz wskaźnika, o którym mowa w pkt 4. Strony będą uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, że wskaźnik, o którym mowa w lit. a) ulegnie zmianie o minimum 10 punktów procentowych w stosunku do miesiąca, w którym dokonano poprzedniej zmiany.
7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
Pozostałe zmiany ze względu na ograniczoną liczbę znaków znajdują się w informacjach dodatkowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-86f949f3-6bcf-11ed-abdb-a69c1593877c

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2 . Środki ochrony prawnej określone w rozdziale XXVI SWZ przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
3. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający ujął w dokumentach postępowania zapisy w zakresie podstaw wykluczenia.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w
5. Cd. zmiany do umowy:
2. W stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian umowy w zakresie:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, w tym w szczególności na postanowienia Planu Ochrony,
b) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia w zakresie grupy interwencyjnej
z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę na realizacje z udziałem podwykonawcy/ców,
c) zmiany podwykonawcy w zakresie grupy interwencyjnej,
d) zmiana powierzchni podlegającej ochronie, z zastrzeżeniem że powierzchnia nie ulegnie zwiększeniu,
e) stałej zmiany ilości posterunków ochrony fizycznej na zmianę w uzasadnionych sytuacjach,
w tym zarówno jej zwiększenia, jak i zmniejszenia, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna ilość o którą można zmniejszyć lub zwiększyć liczbę pracowników to 7 osób na jednej zmianie
w stosunku do ilości określonej w SWZ,
f) zmian organizacyjnych: nazwy, adresu, numeru RIK, numeru NIP i REGON oraz osób reprezentujących Zamawiającego,
g) zmiany formy prawnej Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy),
h) sposobu fakturowania i realizowania płatności za wykonane usługi.
i) zmniejszenie zakresu świadczenia. Zamawiane okresy świadczenia usług na poszczególnych obszarach mogą ulegać zmianie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zaplanowanych godzin świadczenia usług na poszczególnych obszarach. Z tytułu zmniejszenia ilości godzin Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. Zmniejszenie zaplanowanych ilości godzin świadczenia usług na poszczególnych obszarach nie wymaga aneksu do umowy. Odbywać się będzie poprzez pisemne poinformowanie o tym Wykonawcy z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Czas wyprzedzenia poinformowania może ulec skróceniu za porozumieniem stron

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.