eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia w latach 2023-2024"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia w latach 2023-2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Miejskie w Zabrzu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000980725

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 3 Maja 6

1.4.2.) Miejscowość: Zabrze

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.7.) Numer telefonu: 322715689

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@muzeumzabrze.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzemzabrze.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473890

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00459228/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2 . Środki ochrony prawnej określone w rozdziale XXVI SWZ przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
3. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający ujął w dokumentach postępowania zapisy w zakresie podstaw wykluczenia.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w
5. Cd. zmiany do umowy:
2. W stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian umowy w zakresie:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, w tym w szczególności na postanowienia Planu Ochrony,
b) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia w zakresie grupy interwencyjnej
z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę na realizacje z udziałem podwykonawcy/ców,
c) zmiany podwykonawcy w zakresie grupy interwencyjnej,
d) zmiana powierzchni podlegającej ochronie, z zastrzeżeniem że powierzchnia nie ulegnie zwiększeniu,
e) stałej zmiany ilości posterunków ochrony fizycznej na zmianę w uzasadnionych sytuacjach,
w tym zarówno jej zwiększenia, jak i zmniejszenia, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna ilość o którą można zmniejszyć lub zwiększyć liczbę pracowników to 7 osób na jednej zmianie
w stosunku do ilości określonej w SWZ,
f) zmian organizacyjnych: nazwy, adresu, numeru RIK, numeru NIP i REGON oraz osób reprezentujących Zamawiającego,
g) zmiany formy prawnej Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy),
h) sposobu fakturowania i realizowania płatności za wykonane usługi.
i) zmniejszenie zakresu świadczenia. Zamawiane okresy świadczenia usług na poszczególnych obszarach mogą ulegać zmianie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zaplanowanych godzin świadczenia usług na poszczególnych obszarach. Z tytułu zmniejszenia ilości godzin Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. Zmniejszenie zaplanowanych ilości godzin świadczenia usług na poszczególnych obszarach nie wymaga aneksu do umowy. Odbywać się będzie poprzez pisemne poinformowanie o tym Wykonawcy z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Czas wyprzedzenia poinformowania może ulec skróceniu za porozumieniem stron

Po zmianie:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2 . Środki ochrony prawnej określone w rozdziale XXVI SWZ przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
3. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający ujął w dokumentach postępowania zapisy w zakresie podstaw wykluczenia.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w
5. Cd. zmiany do umowy:
2. W stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian umowy w zakresie:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, w tym w szczególności na postanowienia Planu Ochrony,
b) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia w zakresie grupy interwencyjnej
z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę na realizacje z udziałem podwykonawcy/ców,
c) zmiany podwykonawcy w zakresie grupy interwencyjnej,
d) zmiana powierzchni podlegającej ochronie, z zastrzeżeniem że powierzchnia nie ulegnie zwiększeniu,
e) stałej zmiany ilości posterunków ochrony fizycznej na zmianę w uzasadnionych sytuacjach,
w tym zarówno jej zwiększenia, jak i zmniejszenia, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna ilość o którą można zmniejszyć lub zwiększyć liczbę pracowników to 7 osób na jednej zmianie
w stosunku do ilości określonej w SWZ,
f) zmian organizacyjnych: nazwy, adresu, numeru RIK, numeru NIP i REGON oraz osób reprezentujących Zamawiającego,
g) zmiany formy prawnej Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy),
h) sposobu fakturowania i realizowania płatności za wykonane usługi.
i) zmniejszenie zakresu świadczenia. Zamawiane okresy świadczenia usług na poszczególnych obszarach mogą ulegać zmianie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zaplanowanych godzin świadczenia usług na poszczególnych obszarach. Z tytułu zmniejszenia ilości godzin Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. Zmniejszenie zaplanowanych ilości godzin świadczenia usług na poszczególnych obszarach nie wymaga aneksu do umowy. Odbywać się będzie poprzez pisemne poinformowanie o tym Wykonawcy z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Czas wyprzedzenia poinformowania może ulec skróceniu za porozumieniem stron.
6. Zmiany w zakresie wynagrodzenia znajdują się w nowym wzorze umowy zamieszczonym na stronie postępowania. Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający nie może zamieścić ich w ogłoszeniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.