eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebnica › 2024 r. Usługa sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Trzebnicy przy ul. Parkowej 4 oraz przy ul. Świętej Jadwigi 25a"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
2024 r. Usługa sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Trzebnicy przy ul. Parkowej 4 oraz przy ul. Świętej Jadwigi 25a”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Trzebnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000641874

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Trzebnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 717566201

1.5.8.) Numer faksu: 717566200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracyjny@trzebnica.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebnica.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

2024 r. Usługa sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Trzebnicy przy ul. Parkowej 4 oraz przy ul. Świętej Jadwigi 25a”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7746b8bd-8de3-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519179

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122412/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń i budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7746b8bd-8de3-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (np. awaria Platformy lub jej niedostępność), Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: administracyjny@trzebnica.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących w szczególności SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu
używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zgodnie z § 12 ww. Regulaminu w celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest: Komputer PC,
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, b. zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,
c. Zainstalowana jedna z następujących przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowszaEdge 14.0 i nowsze albo
Tablet/Telefon: a. parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, b. przeglądarka Chrome 61 lub nowsza.
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
1.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8
1.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych to m.in.: .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .pdf, .zip,.7zip, .txt, .xml,
.dwg, .pades, .xades, .tar, .7z.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w rozdz. XXIV SWZ oraz w klauzuli informacyjnej dołączonej do dokumentów postępowania

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w rozdz. XXIV SWZ oraz w klauzuli informacyjnej dołączonej do dokumentów postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-2502-4/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania w okresie 12 miesięcy, od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., polegające na:
Kompleksowym, codziennym sprzątaniu własnymi środkami (w tym płynami dezynfekcyjnymi do powierzchni) i własnym sprzętem pomieszczeń biurowych, pomieszczeń aresztu, sal rozpraw, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych, schodów piwnic, serwerowni i składnicy akt Sądu Rejonowego w Trzebnicy, znajdujących się w głównej siedzibie Sądu przy ul. Parkowej 4 oraz pomieszczeń biurowych I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy ul. Św. Jadwigi 25a w Trzebnicy oraz mycie okien i witryn. Zapewnienie we własnym zakresie worków foliowych na śmieci do koszy, niszczarek, odświeżaczy powietrza i zapachowych kostek WC w w/w obiektach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania określone w niniejszym zamówieniu, i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty zawierające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę z najniższą ceną. Jeśli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty w ten sposób Zamawiający wezwie do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
8. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium oceny - Cena brutto (C), Waga - 60%, Maksymalna ilość punktów - 60 pkt.
Ilość przeprowadzanych kontroli czystości (K), Waga - 40%, Maksymalna ilość punktów - 40 pkt.
Oceniana oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty będą przyznawane ocenianym ofertom na zasadach określonych poniżej. Punkty będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku.
9. Kryterium: cena (C)
W kryterium ceny oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Zamawiający oceni ceny wskazane przez Wykonawców w formularzu oferty. Punktacja dla badanej oferty zostanie ustalona na podstawie poniższego wzoru:
najniższa cena ofertowa w zbiorze ofert
C = ------------------------------------------------------- x100 pkt x 60 pkt cena
ofertowa badanej oferty
gdzie: C – liczba punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium ceny
3. Kryterium: Kontrola czystości (K) – wskazana w pkt. 2. Formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ)
W kryterium kontrola czystości oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający przyzna punkty za ilość przeprowadzonych przez Wykonawcę kontroli stanu czystości w ciągu 1 miesiąca kalendarzowego i wskazanych w formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zainicjowania własnych kontroli czystości, w przypadku stwierdzenia naruszeń w realizacji umowy. Kontrole te nie będą wliczane w ogólną ilość kontroli, które podlegają punktacji. Punktacja dla badanej oferty zostanie ustalona w następujący sposób:
Ilość przeprowadzanych kontroli stanu czystości w ciągu 1 miesiąca kalendarzowego: Ilość przyznanych punktów (K) - 10 za kontrole 1 raz w miesiącu
20 punktów za kontrole 2 razy w miesiącu
30 punktów za kontrole 3 razy w miesiącu
40 punktów za kontrole 4 razy w miesiącu
K – liczba punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium Kontrola czystości.
5. Łączna punktacja dla badanej oferty zostanie ustalona na podstawie poniższego wzoru:
P = C + K gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych ofercie badanej
C – liczba punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium ceny
K – liczba punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium kontroli czystości.
6. Oceniana oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola czystości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia spełniał warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże się wykonaniem co najmniej 2 zamówień w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, polegających na świadczeniu usługi sprzątania w obiekcie użyteczności publicznej z pomieszczeniami biurowymi, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 90.000,00 zł brutto (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie w ramach jednego zamówienia/jednej umowy zawartej na okres minimum 1 roku*
* Przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć obiekty wg definicji wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4.2. Wykonawca spełni warunek, gdy będzie dysponował co najmniej jednym pracownikiem pełniącym funkcję Koordynatora sprawującego nadzór nad osobami wykonującymi usługę sprzątania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby Koordynator wykonywał jednocześnie usługę sprzątania. Zamawiający wymaga obecności koordynatora podczas wykonywania usługi sprzątania z częstotliwością zadeklarowaną w Formularzu Ofertowym. Wykonawca może samodzielnie pełnić funkcję koordynatora.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Ustawie PZP, tj. w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 (dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b (dotycząca ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu), art. 109 ust. 1 pkt 3 (dotycząca skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu), sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; jeśli dotyczy
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2023.1689 t.j.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców (załącznik nr 6 do SWZ).
6. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XII niniejszej specyfikacji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) wraz z dowodem opłacenia składki wymagalnej na dzień złożenia dokumentów;
2. wykaz wykonanych usług w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 2 zamówień w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, polegających na świadczeniu usługi sprzątania w obiekcie użyteczności publicznej z pomieszczeniami biurowymi, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy zawartej na okres minimum 1 roku, wraz z dowodami określającymi czy ta usługa została wykonana należycie.
3. wykaz osób mających pełnić funkcję koordynatora, o którym mowa w rozdziale XIII pkt. 2.4.2. SWZ.
UWAGA: na podstawie art. 274 ust. 2 pzp Zamawiający wzywa do złożenia wykazu usług (załącznik nr 7) oraz wykaz koordynatorów (załącznik nr 8) wraz z ofertą

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3. oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. PZP dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,
4. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ,
5. zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale XIII SWZ, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
6. wykaz usług zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ,
7. Wykaz koordynatorów zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
8. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. Żaden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, a wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (załącznik nr 4 do SWZ), z którego wynika jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale XIII 2.3 SWZ winni osobiście zrealizować przedmiotowe zamówienie w tym zakresie.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na wykonanie zamówienia, na podstawie art. 455 ustawy PZP oraz następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
b) siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego, wywołanego przez czynniki zewnętrzne, zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach,
c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
d) Zmiana sposobu lub zakresu świadczenia usług:
- w przypadku zmian w strukturze organizacyjnej sądownictwa powszechnego,
- w przypadku zmiany ilości budynków, które mogą wpłynąć na ilość zatrudnionych osób przez Wykonawcę,
- w związku ze zmianą godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Trzebnicy.
e) działań osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie prac, za które to działania nie ponosi winy żadna ze stron,
f) Zmian stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie cen jednostkowych brutto podanych w złożonym „formularzu ofertowym” o różnicę wynikającą ze zmiany wysokości podatku
g) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
h) Zaistnienia okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem należytego wykonania umowy w tym zakresie;
i) Zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności;
j) W przypadku konieczności skrócenia/wydłużenia terminu świadczenia usług na uzasadniony wniosek którejkolwiek ze Stron.
k) Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnego aneksu.
l) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany, w przypadkach o których mowa w pkt. 11 wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
m) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej, Strona która otrzymała wniosek przekaże drugiej Stronie informację o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Wniosek musi zawierać zaktualizowane wartości wynagrodzenia brutto, wynagrodzenia miesięcznego, określonego w „formularzu ofertowym”.
n) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy (jeśli dotyczy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.