eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gąbin › ,,Wewnętrzna instalacja sieci komputerowej wraz z dedykowaną elektryczną instalacją odbiorczą w budynku Urzędu Miasta i Gminy Gąbin zlokalizowanym w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 16".Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Wewnętrzna instalacja sieci komputerowej wraz z dedykowaną elektryczną instalacją odbiorczą w budynku Urzędu Miasta i Gminy Gąbin zlokalizowanym w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 16”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA GĄBIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015425

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stary Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Gąbin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-530

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242674164

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad-sekretariat@gabin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gabin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Wewnętrzna instalacja sieci komputerowej wraz z dedykowaną elektryczną instalacją odbiorczą w budynku Urzędu Miasta i Gminy Gąbin zlokalizowanym w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 16”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccb0520b-8dd2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519081

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064799/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 ,,Wewnętrzna instalacja sieci komputerowej wraz z dedykowaną elektryczną instalacją odbiorczą w budynku Urzędu Miasta i Gminy Gąbin zlokalizowanym w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 16”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ccb0520b-8dd2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin z siedzibą w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin. Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
• przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres /umiggabin/skrytka
• poprzez e-mail: sekretariat@gabin.pl
• telefonicznie: 24 267 41 50.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się
w następujący sposób:
• listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
• przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres /umiggabin/skrytka
• poprzez e-mail: iod@gabin.pl
• telefonicznie: 24 267 41 70.
4. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.
6. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub umowy. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, tzn. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
7. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 5 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy.
9. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.
10. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
12. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału w postępowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.ZP.271.1.31.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektrycznej odbiorczej na potrzeby urządzeń aktywnych przyłączanych do wspomnianej sieci komputerowej. Obie instalacje planowane są wewnątrz budynku Urzędu Miasta i Gminy Gąbin zlokalizowanym w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 16. Budynek w którym planuje się wykonanie instalacji będących przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi zabytek nieruchomy wpisany w dniu 22.03.1962r. decyzją nr 85/417/62 W do rejestru zabytków prowadzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i tym samym podlega jego ochronie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału
w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
a) Wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 000,00 zł. każda. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy przedłożą wykaz wykonanych robót z podaniem wartości i daty wykonania oraz potwierdzeniem należytego wykonania umowy np. referencje


b) Wykonawcy wykażą, że:
- dysponują co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- dysponują co najmniej jedną osobą posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) odpowiadające napięciu sieci na jakim będzie wykonywana praca;
- dysponują co najmniej dwiema osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) odpowiadające napięciu sieci na jakim będzie wykonywana praca.
Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków, Wykonawcy przedłożą wykaz osób zawierający ich dane, kwalifikacje zawodowe, zakres wykonywanych czynności oraz podstawę do dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
d) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczący zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodny z wymaganiami rozdz. II pkt 7 ust. 4 lit. b
c) Wykaz robót budowlanych zgodny z wymaganiami rozdz. II pkt 7 ust. 4 lit. a

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz cenowy.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacje czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Kosztorys ofertowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4 000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 6.01.2024 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO, numer rachunku 08 1020 1592 0000 2102 0231 8764 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być
Miasto i Gmina Gąbin
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu Umowy, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia;
b) potwierdzona przez Producenta/Oficjalnego Dystrybutora danej marki/danego komponentu informacja o zaprzestaniu produkcji danego komponentu lub jego dostępności w terminie realizacji Zamówienia, której Wykonawca nie mógł mieć w chwili składania Oferty;
c) potwierdzona przez Producenta/Oficjalnego Dystrybutora danej marki/danego komponentu informacja o zmianie nazewnictwa/rebrandingu lub zastąpieniu danego komponentu w terminie realizacji Zamówienia lub trwania Umowy, której Wykonawca nie mógł mieć w chwili składania Oferty lub trwania Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia lub w przypadku reklamacji uniemożliwiającej naprawę, do wymiany na zamiennik o takiej samej funkcjonalności i nie gorszych parametrach niż oferowane;
d) zmiany terminu realizacji Umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy);
e) okoliczności związane z wojną na Ukrainie.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 ustawy PZP oraz innych zmian przewidzianych w tym artykule, poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Zmiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.