eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Świadczenie usług prawniczych dla Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług prawniczych dla Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092686

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Januszowicka 48

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-135

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 367-70-16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.piosik@wroc.wiw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroc.wiw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii, bezpieczeństwa żywności, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług prawniczych dla Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a603955-8dd9-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519035

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00163896/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług prawniczych w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7a603955-8dd9-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”) lub przy użyciu poczty elektronicznej p.piosik@wroc.wiw.gov.pl .
2. Komunikacja w postępowaniu drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 1 dotyczy w szczególności składania oświadczeń, wniosków (innych niż złożenie oferty, zmiana oferty, wycofanie oferty), zawiadomień oraz przekazywanie pozostałych informacji. Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania oferty oraz sposobu i terminu jej złożenia zawarte są w Rozdz. XIII i XIV SWZ.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (wyjaśnienia treści SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysyłane i odbierane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości (za pośrednictwem platformy e-Zamówienia) widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii z siedzibą przy ul. Januszowickiej 48, 53 -135 Wrocław.
• z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu kontakt możliwy jest na drodze komunikacji elektronicznej na adres e-mail: iod@wroc.wiw.gov.pl
• Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofertach/wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej R ǀ P, Krajowy Rejestr Karny) będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / postępowaniem konkursowym / rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej
umowy.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, a w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego / postępowań konkursowych w związku z ustawą PZP;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
2. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIWgsp.272.07.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych dla Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w 2024 roku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 50%
Kryterium nr 2: Dodatkowe doświadczenie koordynatora – 25%
Kryterium nr 3: Dodatkowe doświadczenie członka zespołu – 10%
Kryterium nr 4: Doświadczenie w zakresie reprezentacji organów Inspekcji Weterynaryjnej – 15%
2. Szczegółowe informacje w zakresie oceny ofert określa Rozdz. XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie koordynatora

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie członka zespołu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w zakresie reprezentacji organów Inspekcji Weterynaryjnej

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważną i czynną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto – bez wyłączeń jakichkolwiek ryzyk, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia;

2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na ciągłej (tj. świadczonej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych) kompleksowej obsłudze prawnej organów administracji publicznej, w tym co najmniej jednego organu Inspekcji Weterynaryjnej, każda o łącznej wartości usługi (umowy) nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto;
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami (jednak nie więcej niż czterema osobami), które osobiście będą uczestniczyły w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, z których każda będzie posiadać wyższe wykształcenie prawnicze i tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata oraz posiadać wpis na listę radców prawnych lub listę adwokatów (zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych lub ustawą z dnia 25 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze) lub posiada wpis na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgowej izby radców (zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej), które będą spełniały łącznie każda z nich następujące wymogi w zakresie minimalnego doświadczenia:
- Radca prawny / adwokat (koordynator) - ilość osób 1 - 1) co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego (jako radca prawny, adwokat lub osoba posiadająca wpis na listę prawników zagranicznych), w tym min. 5 lat doświadczenia w obsłudze organów Inspekcji Weterynaryjnej; 2) doświadczenie w reprezentowaniu organów administracji publicznej w co najmniej 5 sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz w co najmniej 2 sprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
- Radca prawny / adwokat (członek zespołu) - ilość osób min. 1, max 3 - 1) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (jako radca prawny, adwokat lub osoba posiadająca wpis na listę prawników zagranicznych), w tym min. 3 lata doświadczenia w obsłudze organów Inspekcji Weterynaryjnej; 2) doświadczenie w reprezentowaniu organów administracji publicznej w co najmniej 3 sprawach przed sądami administracyjnymi .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa Rozdz. VI pkt. 1 SWZ:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do:
• podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6,
• podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4,
• przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
- zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. VII pkt 2:
a) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
• ważną i czynną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto – bez wyłączeń jakichkolwiek ryzyk;
b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
• wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na ciągłej (tj. świadczonej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych) kompleksowej obsłudze prawnej organów administracji publicznej, w tym co najmniej jednego organu Inspekcji Weterynaryjnej, każda o łącznej wartości usługi (umowy) nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto;
• wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami (jednak nie więcej niż czterema osobami), które będą osobiście uczestniczyły w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, z których każda będzie posiadać wyższe wykształcenie prawnicze i tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata oraz posiadać wpis na listę radców prawnych lub listę adwokatów (zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych lub ustawą z dnia 25 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze) lub posiada wpis na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgowej izby radców (zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej), które będą spełniały łącznie każda z nich wymogi w zakresie minimalnego doświadczenia określone w Rozdz. VIII pkt 6 ppkt 1 lit b. SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na zawartość oferty składają się:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (OFERTA) – zgodny w treści ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SWZ;
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – zgodny w treści ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SWZ;
3) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem będącym załącznikiem nr 4 do SWZ;
4) Wypełnione i podpisane oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – zgodne w treści ze wzorem będącym załącznikiem nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru;
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, w przypadku:
1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby, aneks do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego;
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1-2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron niniejszej umowy roszczenia o zmianę umowy.
4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1-2, każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać:
a) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy,
b) uzasadnienie dokonania zmiany umowy,
a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) Strona umowy, która powołuje się na zaistniałą zmianę zobowiązana jest wykazać stosownymi dokumentami drugiej stronie, że:
a) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
oraz
b) podać o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy.
6. Poza przypadkami określonymi powyżej, Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy działającego z należytą starannością. W takim wypadku, Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w §9 umowy.
7. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7a603955-8dd9-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.; dalej: „ustawa sankcyjna”)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.