eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Świadczenie usług polegających na ochronie, elektronicznym monitorowaniu obiektów, wykonywaniu usług portierskichOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług polegających na ochronie, elektronicznym monitorowaniu obiektów, wykonywaniu usług portierskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240681155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 2A

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: postepowania@zbm-tbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zbm-tbs.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług polegających na ochronie, elektronicznym monitorowaniu obiektów, wykonywaniu usług portierskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bdff32b-8d20-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518659

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00419596/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Monitoring i usługi portierskie

1.3.3 Monitoring

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bdff32b-8d20-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z Rozdziałem II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na ochronie osób i mienia, elektronicznym monitorowaniu obiektów , wykonywaniu usług portierskich oraz utrzymaniu w pełnej sprawności wyposażenia i urządzeń lokalnych systemów alarmowych w tym część:
A) Elektroniczne monitorowania obiektów, a także utrzymywania w pełnej sprawności wyposażenia i urządzeń lokalnych systemów alarmowych stanowiących własność Zamawiającego, w szczególności poprzez dokonywanie odpowiednich czynności konserwacyjnych i zapewnienie nieustannej poprawnej pracy systemów elektronicznego monitorowania obiektów:

- budynek dyrekcji ZBM Sp. z o.o. w Bytomiu ( łącznie z Kasami ) ul. Kolejowej 2a
- budynki przy ul. Przerwy-Tetmajera 1 i przy ul. Orzegowskiej 68a,

B) Usługi portierskie, ochrony osób i mienia w siedzibie ZBM – TBS Spółka z o.o. w Bytomiu (łącznie
z Kasami) ul. Kolejowej 2a

Szczegółowy opis, warunki realizacji niniejszego zamówienia określają Załącznik nr 7 oraz nr 6.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na ochronie i monitoringu mienia oraz obiektów wraz z interwencją patrolu - zabezpieczenie terenu i obiektów znajdujących się przy zbiegu ulic Stara Cynkownia i Pod Brzozami - Inwestycja BUDOWA OSIEDLA POD BRZOZAMI w Bytomiu.
Szczegółowy opis, warunki realizacji niniejszego zamówienia określają Załącznik nr 7 oraz nr 6.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez wykonawcę, że posiada aktualną Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2020 poz. 838) o ochronie osób i mienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawcę, , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
a) dla ZADANIA 1 1 000 000,00 zł.
b) dla ZADANIA 2 2 000 000,00 zł.

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną przewidzianą na poszczególne zadania na które składa ofertę .

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
- dla ZADANIA 1: co najmniej 2 usługi zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda
- dla ZADANIA 2: co najmniej 2 usługi zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia o wartości minimum 15 000,00 zł brutto każda

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na oba zadania, musi wykazać, iż w wymaganym okresie wykonał usługi w łącznej ilości oraz wartości jak podano wyżej .

Usługi należy wykazać w Załączniku Nr 5 oraz załączyć dokumenty potwierdzające zakres rzeczowy, okres realizacji wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje )

b) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje następującym personelem i zasobami:

Dla ZADANIA 1:
• całodobowa baza monitorowania i kierowania;
• minimum 3 osoby posiadające niezbędne kwalifikacje do wykonywania usług w zakresie elektronicznego monitorowania obiektów, wykonywaniu usług portierskich oraz utrzymaniu w pełnej sprawności wyposażenia i urządzeń lokalnych systemów alarmowych, zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze, którzy będą wykonywać czynności na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia w tym obsługa stanowiska administracyjnego, nie karanych i legitymujących się minimum 2-letnim doświadczeniem na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
• dwie grupy interwencyjno-patrolowe, których czas dojazdu do obiektu Zamawiającego od momentu zgłoszenia nie przekroczy 10 minut przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące czynności bezpośredniej ochrony fizycznej w trakcie realizacji zamówienia - Załącznik Nr 5A

Dla ZADANIA 2
• całodobowa baza monitorowania i kierowania;
• co najmniej jedna dwuosobowa zmotoryzowana grupa interwencyjna, gotowa do interwencji przez całą dobę, których czas reakcji i dojazdu do dozorowanych obiektów Zamawiającego od momentu zgłoszenia wynosi maksymalnie: 10 min.

Wykonawca przedłoży oświadczenie posiadania niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń oraz taboru samochodowego ,

Uwaga: wymagana ilości osób stanowi minimalny wymóg do potwierdzenia spełnienia warunku i nie jest równoznaczna z ilością osób, które Wykonawca ma zapewnić do świadczenia usługi na zasadach określonych Kodeksem Pracy.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, - Załącznik Nr 4
2) Odpis lub informacja z KRS lub z CEiIDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz usług stanowiącymi przedmiot zamówienia - Załącznik Nr 5
4)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego... - Załącznik Nr 5a
5) potwierdzoną za zgodność kopię polisy OC, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w dziale VII pkt 2 ust.3 SWZ
6) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,... Załącznik Nr9

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z Rozdziałem IX SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ Rozdział XX oraz Załącznikiem Nr 6

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.