eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa 6 zestawów pomp infuzyjnych wraz z stacjami dokującymi oraz 4 sztuki pomp infuzyjnych objętościowych.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 6 zestawów pomp infuzyjnych wraz z stacjami dokującymi oraz 4 sztuki pomp infuzyjnych objętościowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

1.3.) Oddział zamawiającego: SPSK-2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-111

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.koladynska@spsk2-szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2-szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 6 zestawów pomp infuzyjnych wraz z stacjami dokującymi oraz 4 sztuki pomp infuzyjnych objętościowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97db5860-8ddc-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518480

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00253898/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.1.2 Przebudowa i rozbudowa budynku szpitala mieszczącego Klinikę Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Klinikę Poło. i Gine. oraz Klinikę Patologii Nowor.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły zawarte w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/220/132/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 zestawów pomp infuzyjnych wraz z stacjami dokującymi oraz 4 sztuki pomp infuzyjnych objętościowych – zwanych dalej „sprzętem”.
2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ, który bezwzględnie powinien być złożony wraz z formularzem oferty (zał. 1 do SWZ) (dalej również jako „FO”).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33194110-0 - Pompy infuzyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-14 do 2023-12-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: A. DO OFERTY
1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie (zał. 3 do SWZ), o
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania - zgodnie ze wzorem oświadczenia,
stanowiącym załącznik do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w
wymaganym przez zamawiającego zakresie, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie złożyć na wezwanie zamawiającego oświadczenia, o
których mowa w punkcie B.2.
B. NA WEZWANIE:
1. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym
terminie – nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania – aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z
wymogiem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w niniejszym postępowaniu obejmują:
a) oświadczenie (zał. 4 do SWZ) wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy:
- o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j. z dnia 2021.02.11), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową
albo
- o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej również „KRS”) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (dalej również „CEIDG”), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (likwidacja, upadłość, układ z wierzycielem,
zawieszenie działalności gospodarczej), sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenie o aktualności informacji (zał. 5 do SWZ) zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w pkt 2 lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa
powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. WRAZ Z OFERTĄ, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego w dokumentach zamówienia, WYKONAWCA ZŁOŻY wyszczególnione poniżej przedmiotowe środki dowodowe:
1.1. wypełniony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia (zał. 2 do SWZ)
1.2. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowany sprzęt zgodnie z Ustawą z
dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.), tj.:
a) deklaracji zgodności,
b) certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną,
c) kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie do obrotu i używania.
Dokumenty wymienione w pkt. 1.2. lit. b) i c) należy załączyć, jeżeli jest to wymagane przepisami Ustawy o wyrobach
medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.).
1.3. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt posiada parametry i właściwości opisane w załączniku nr 2 do SWZ, a
zwłaszcza parametry, które są opisane w pkt 1 ppkt. 1.17, pkt. 2 ppkt. 2.4, 2.15, zamawiający wymaga złożenia ulotek,
folderów, instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej bądź innych dokumentów, określanych dalej jako „materiały
informacyjne producenta”, zawierających potwierdzenie wymaganych parametrów i właściwości. Materiały informacyjne
winny być wystawione przez producenta oferowanego sprzętu. W przypadku, gdy producent oferowanego sprzętu i
wyrobów ma siedzibę poza granicami RP materiały informacyjne winny być załączone w języku obcym wraz z tłumaczeniem
na język polski.
UWAGA: W przypadku, gdy w/w dokumenty nie będą zawierały potwierdzenia parametrów określonych w pkt 1.3.,
zamawiający dopuszcza możliwość załączenia oświadczenia wystawionego przez Producenta bądź autoryzowanego
Przedstawiciela Producenta zawierającego wymagane informacje.
Na folderach, ulotkach, instrukcjach, DTR winien znajdować się np. znak firmowy (logo) producenta względnie inna
informacja świadcząca o tym, że w/w materiały zawierają dane opracowane przez producenta. Natomiast inne materiały
informacyjne, które zostały wystawione przez producenta na potrzeby prowadzonego postępowania przetargowego winny
być podpisane przez producenta i opatrzone pieczęcią firmową producenta oraz pieczęcią imienną osoby składającej
podpis.
- Wykonawca zobowiązany jest podać numer strony w folderach, na których znajduje się potwierdzenie w materiałach
informacyjnych w/w punktów!!!

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.2. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowany sprzęt zgodnie z Ustawą z
dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.), tj.:
a) deklaracji zgodności,
b) certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną,
c) kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie do obrotu i używania.
Dokumenty wymienione w pkt. 1.2. lit. b) i c) należy załączyć, jeżeli jest to wymagane przepisami Ustawy o wyrobach
medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.).
1.3. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt posiada parametry i właściwości opisane w załączniku nr 2 do SWZ, a
zwłaszcza parametry, które są opisane w pkt 1 ppkt. 1.17, pkt. 2 ppkt. 2.4, 2.15, zamawiający wymaga złożenia ulotek,
folderów, instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej bądź innych dokumentów, określanych dalej jako „materiały
informacyjne producenta”, zawierających potwierdzenie wymaganych parametrów i właściwości. Materiały informacyjne
winny być wystawione przez producenta oferowanego sprzętu. W przypadku, gdy producent oferowanego sprzętu i
wyrobów ma siedzibę poza granicami RP materiały informacyjne winny być załączone w języku obcym wraz z tłumaczeniem
na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegóły zawarte w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 PZP, przewiduje również
możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następujących okolicznościach:
1) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie
przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;
2) w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub
groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy;
3) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności dotyczy obniżenia wynagrodzenia;
4) gdy zmiany obowiązujących przepisów prawa będą nakładać na Zamawiającego lub Wykonawcę nowe obowiązki
dostosowania realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wyznaczonymi normami lub standardami;
3. Okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie są podstawą do zmiany umowy jedynie w przypadku, jeśli nie były
znane w dniu składania oferty przez Wykonawcę.
4. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian z pisemnym
wnioskiem, zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być
załączony projekt aneksu do umowy wraz z dowodami na okoliczność jakim stopniu powoływana zmiana ma wpływ na
wysokość wynagrodzenia.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego paragrafu jest nieważna.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.