eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego wywrotki z przeznaczeniem do wykonywania zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego wywrotki z przeznaczeniem do wykonywania zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910870248

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szosa Ciechocińska 22, Odolion

1.4.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpodolion.rbip.mojregion.info

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Utrzymanie Dróg i Mostów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517926

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00509942

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: a) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: a) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie polegające na dostawie używanego samochodu ciężarowego o wartości min. 150 000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
A w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie złożonego na wezwanie Zamawiającego wykazu dostaw wraz z dowodami, że dostawa została wykonana należycie.

Po zmianie:
1. Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-12-01 10:00

Po zmianie:
2023-12-04 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-12-01 10:15

Po zmianie:
2023-12-04 10:15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.