eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego wywrotki z przeznaczeniem do wykonywania zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie KujawskimOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego wywrotki z przeznaczeniem do wykonywania zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910870248

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szosa Ciechocińska 22, Odolion

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpodolion.rbip.mojregion.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Utrzymanie Dróg i Mostów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego wywrotki z przeznaczeniem do wykonywania zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6947169b-89e0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00509942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039648/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6947169b-89e0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej zamowienia@zdp.aleksandrow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DUDiM.262.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego przystosowanego do zimowego utrzymania dróg.

2. Podstawowe parametry techniczne i wyposażenie pojazdu będącego przedmiotem zamówienia:
1) Rok produkcji nie starszy niż: 2002 rok;
2) Całkowity przebieg udokumentowany nie więcej niż 500 000 km;
3) Skrzynia biegów: manualna z dodatkowymi półbiegami;
4) Układ napędowy 4x4;
5) Pojemność skokowa silnika pow. 6 000 cm3;
6) Moc silnika minimum 260 KM;
7) Dopuszczalna ładowność minimum 7500 kg;
8) Wymagana liczba osi:2
9) Zabudowa pojazdu:
a) samowyładowcza;
b) trzystronnego działania;
10) Wymiary zewnętrzne skrzyni ładunkowej:
a) długość minimum 4 m;
b) szerokość minimum 2,4 m;
c) wysokość minimum 0,5 m;
13) Pojazd dodatkowo przystosowany do zimowego utrzymania dróg:
a) układ hydrauliki siłowej do współpracy z pługiem odśnieżnym
14) Wyposażenie dodatkowe:
a) blokada dyferencjału tylnego;
b) siedzenie kierowcy pneumatyczne;
c) lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na kabinie
15) Zużycie ogumienia do 30%
Określone powyżej standardy są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia o lepszych parametrach, jeżeli zaoferuje o gorszych oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Uwagi dodatkowe:
1) samochód sprawny technicznie, bezwypadkowy, kompletny, wolny od wad, gotowy do pracy;
2) pojazd musi posiadać aktualne badanie techniczne wpisane do dowodu rejestracyjnego lub zaświadczenie o aktualności badań technicznych, aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC;
3) pojazd zarejestrowany poza granicami Polski musi posiadać komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa, uprawniającymi do zakupu i rejestracji pojazdu w Polsce (w tym potwierdzenie wykonanych opłaty celnych o ile są wymagane ewentualnie potwierdzenie zwolnienia z opłaty celnej);
4) pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich;
5) pojazd musi spełniać warunki i wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunkach wynikających z ustawy 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2021 poz. 450) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022);
6) wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację (dowód rejestracyjny, 2 tablice rejestracyjne, ważne ubezpieczenie OC);
7) dostawa pojazdu nastąpi na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
8) Odbiór samochodu zostanie dokonany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego;
9) pojazd w dniu dostawy musi posiadać ważne ubezpieczenie OC na minimum 30 dni kalendarzowych od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy;
10) pojazd w dniu dostawy musi posiadać ważne badanie techniczne na minimum 30 dni kalendarzowych od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34142300-7 - Pojazdy samowyładowcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34143000-1 - Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy

34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu:
1. C – „Łączna cena ofertowa brutto”
2. Gm – „Okres gwarancji mechanicznej”

Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji mechanicznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: a) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: a) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie polegające na dostawie używanego samochodu ciężarowego o wartości min. 150 000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
A w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie złożonego na wezwanie Zamawiającego wykazu dostaw wraz z dowodami, że dostawa została wykonana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z zapisami SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ, wzorem umowy oraz ustawą PZP

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na platformie e-Zamówienia prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.