eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Na usługę wsparcia dla urządzeń sieciowych, serwerów oraz oprogramowania dla Sądu Okręgowego w LublinieOgłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Na usługę wsparcia dla urządzeń sieciowych, serwerów oraz oprogramowania
dla Sądu Okręgowego w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowskie Przedmieście 43

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-076

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lublin.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.so.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8429223f-6fc2-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Na usługę wsparcia dla urządzeń sieciowych, serwerów oraz oprogramowania
dla Sądu Okręgowego w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8429223f-6fc2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00517535

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075076/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Na usługę wsparcia dla urządzeń sieciowych, serwerów oraz oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Lublinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473577/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D.ZP-2820-54/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 167489,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia dla urządzeń sieciowych, serwerów oraz oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Lublinie.
2. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku Nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Lublinie w dniu 14 grudnia 2022 roku za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia otrzymał pismo od jednego z Wykonawców, który to podniósł zarzut, że nie ma potrzeby zakupu wsparcia dla macierzy dyskowych IBM StoreWize V5000.
W wyniku analizy dokumentacji, która to jest w posiadaniu Zamawiającego okazało się, że zakup wsparcia technicznego dla IBM StoreWize V5000 nie jest konieczny. Po sprawdzeniu obowiązującego kontraktu serwisowego Zamawiający Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że obowiązujący zakres oraz termin wsparcia technicznego dla tych urządzeń jest wystarczający, a zakupienie dodatkowego wsparcia byłoby w dużej mierze dublowaniem usługi dla tych urządzeń.
Zamawiający Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Lublinie dostrzegł ryzyko konieczności unieważnienia umowy, która to by została zawarta na warunkach określonych w SWZ do niniejszego postępowania. W opinii Zamawiającego w prowadzonej procedurze na skutek błędów, które popełnił, wystąpiła niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym Zamawiający uznał, że dalsza kontynuacja postępowania odbywałaby się z naruszeniem przepisów ustawy p.z.p. To z kolei przyniosłoby negatywne skutki nie tylko jemu samemu, ale także wykonawcom. Wobec tego już po upływie terminu składania ofert podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.
Stwierdzona wada postępowania polegająca na sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieodpowiadający celowi zamówienia, stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie.
Zamawiający Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Lublinie należy do sektora finansów publicznych, o którym mowa w art. 4 pkt 3, tak więc wydatkowanie środków publicznych powinno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów i nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych określony przez ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289) nie leży w interesie Zamawiającego Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Lublinie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 94065,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 204824,52 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postepowanie unieważniono w dniu 19 grudnia 2022 roku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.