eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Proszowice › Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 K Klimontów - Kościelec w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Posiłów dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju DrógOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 K Klimontów – Kościelec w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Posiłów dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych Jakubowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351570642

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jakubowice 75

1.5.2.) Miejscowość: Proszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 386-20-13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp.proszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-proszowicki/zarzad-drog-powiatowych-zdp

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdp-proszowice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 K Klimontów – Kościelec w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Posiłów dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78708ce5-6d05-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00100186/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 K Klimontów – Kościelec w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Posiłów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00448534

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP/22/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 223102,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1286 K Klimontów – Kościelec w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Posiłów dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadnie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SWZ w tym przedmiar robót oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Ponadto Wykonawca będzie obowiązany do:
 utrzymywania drożności komunikacyjnej chodników i dróg oraz zabezpieczenia miejsc wykonywania robót,
 każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania i porządkowania terenu budowy,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 286686,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 286686,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 286686,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 682-110-41-00

7.3.3) Ulica: Piotrkowice Małe

7.3.4) Miejscowość: Koniusza

7.3.5) Kod pocztowy: 32-104

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 286686,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.