eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bratoszewice › DOSTAWA OPAŁU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRATOSZEWICACH NA 2023 ROKOgłoszenie z dnia 2022-12-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA OPAŁU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRATOSZEWICACH NA 2023 ROK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000098192

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Staszica 14

1.5.2.) Miejscowość: Bratoszewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-011

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zs1bratoszewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1bratoszewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA OPAŁU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRATOSZEWICACH NA 2023 ROK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52919c2c-66a3-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00517037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00447888/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa opału dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach na 2023 rok.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448116/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSNR1.GOS.226.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału – ekomiału/miału w ilości szacunkowej 200 ton, polegająca na
sukcesywnych dostawach (dokładne ilości określa każdorazowo Zamawiający), do składu zlokalizowanego w siedzibie
Zamawiającego.
2. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem opału, rozładunkiem do magazynu zamawiającego ponosi Wykonawca.
Magazyn opału Zamawiającego pozwala na rozładunek samochodu do 7 ton. Wymiary drzwi : szerokość 2,77m wysokość
2,57 m. Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku opału do magazynu opału Zamawiającego na swój koszt. Dostawy
opału muszą spełniać wszystkie wymagane normy jakościowe i posiadać wymagane atesty.
3. Podane ilości opału mogą ulec zmianie o około 20% w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający
informuje, że w/w ilość jest podana tylko i wyłącznie w celu orientacyjnym a nie wiążącym strony. Zamawiający zastrzega
sobie odbiór ilości opału zależnej od jego potrzeb-określanych na ok. 1 tydzień.
4. Oferowany opał – ekomiał/miał musi spełniać parametry jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia
27 września 2018r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych tabela 5. -wartość opałowa minimum 24 MJ/kg -
granulacja węgla 3-31,5 mm; zawartość podziarna do 15%; -zawartość nadziarna do 5% -zawartość popiołu do 12 %, -
zawartość siarki do 1,2 %; -wilgotność: do 20 % -niska spiekalność. Wyżej wymienione parametry wynikają także z
warunków eksploatacyjnych posiadanych przez zamawiającego kotłów KWM-SP i VAKO-S, które posiadają paleniska
retortowe a ich producent zastrzegł sobie stosowanie opału nie powodującego spieków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 378840,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 415740,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 378840,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „BARTEKS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bartosiewicz Sławomir

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8330000987

7.3.3) Ulica: Teresin 2

7.3.4) Miejscowość: Dmosin

7.3.5) Kod pocztowy: 95-061

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 378840,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.