eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Dostawa paliwa na potrzeby pojazdów realizujących usługi transportu indywidualnego door-to-door w okresie trwałości projektu"Ogłoszenie z dnia 2022-12-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa paliwa na potrzeby pojazdów realizujących usługi transportu indywidualnego door-to-door w okresie trwałości projektu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368274005

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 25

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 765065606

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zkmp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkmp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

komunikacja miejska

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa paliwa na potrzeby pojazdów realizujących usługi transportu indywidualnego door-to-door w okresie trwałości projektu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8b2e6e7-85f8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00517029

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028926/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa paliwa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Konkurs grantowy dla JST projekt PFRON: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie nr 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zkmp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: a) za pośrednictwem Platformy Zakupowej: eZamawiający, pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zkmp.ezamawiajacy.pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców o postępowaniu, szyfrowanie ofert, składanie ofert, komunikacja); b) Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, możliwość komunikowania się przez pocztę elektroniczną: przetargi@zkmp.pl (korespondencja oprócz Ofert). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr referencyjnym postępowania:
DO.231.1.12.2022.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 1)Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach: https://zkmp.ezamawiajacy.pl , lub https://oneplace.marketplanet.pl . 2)Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3)Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu
podanym w ww. potwierdzeniu. 4)Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 2.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 3.Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4.Dokumenty składane elektronicznie przez Wykonawcę muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. 5.Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 2)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 6.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: 1)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2)Komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0; 4)Włączona obsługa JavaScript; 5)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 7.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego w Rozdziale XIII ust.12 SWZ. 8.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://zkmp.ezamawiajacy.pl/ , w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego, w katalogu „Instrukcja dla Wykonawcy" - Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań publikowanych od 01.01.2021.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z dn. 4.05.2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach; 2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się codziennie telefonicznie (+48512084372) od 6:00 do 22:00, na e-mail: z.polkowski@compexpert.pl oraz pisemnie, kierując dokumenty na adres: Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, ul. Kolejowa 25, 59-100 Polkowice; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ZKM, ORE S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, KRS: 0000041441,
REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której ZKM prowadzi postępowania o udz. zam. publ., działającą pod adresem: https://zkmp.ezamawiajacy.pl; a także prac. Urzędu Gminy Polkowice oraz PFRON, upoważnieni do kontroli realizacji przedmiotowego projektu; 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp; 6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów (art. 78 ust. 1 Pzp; oraz zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą u Zamawiającego - Kat.archiw.B-5); zgodnie z art. 269 ust. 3 Pzp okres przechowywania
danych osobowych zamieszczanych w BZP określa Prezes UZP; 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 9) posiada Pani/Pan: a) na podst. art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przyp., gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego post. o udz. zam.); b) na podst. art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podst. art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.231.1.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 138888,89 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 106481,48 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa sprzedaż oleju napędowego na stacji paliw Wykonawcy w ilości ok. 12.000 litrów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, przez okres trwania umowy w okresie trwałości projektu, tj.: począwszy od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 października 2023 r., zgodnie z bieżącymi potrzebami do pojazdów realizujących usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obsługiwanych przez Zamawiającego w okresie trwałości projektu: „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice.
Dostarczone paliwo będzie spełniało każdorazowo wymagania norm dla oleju napędowego - PN-EN 590+A1:2011 „Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań”. Paliwo do pojazdów ma spełniać wymogi określone przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.).
Wykonawca zobowiązany jest legitymować się posiadaniem wszelkich wymaganych prawem uprawnień do wykonania przedmiotu umowy oraz przedłożyć Zamawiającemu kserokopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi przed podpisaniem umowy.
Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy paliwa stosownie do rzeczywistych potrzeb, aktualnych cen paliw oraz do maksymalnej i minimalnej wysokości środków wskazanych w umowie.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych - w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
Podstawowym miejscem dokonywania dostaw paliw płynnych będzie wskazana przez Wykonawcę stacja dystrybucji paliw na terenie Gminy Polkowice, czynna całą dobę, przy czym najbliższy punkt odbioru oleju napędowego nie może znajdować się w odległości dalszej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
Sposób realizacji zamówienia, warunki płatności itp. określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ - Załącznik do Formularza ofertowego – Wyliczenie średniej ceny jednostkowej paliwa za ostatnie trzy miesiące; 2)Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę potwierdzające prawo do reprezentacji Wykonawcy - jeżeli dotyczy (jeżeli wymaga tego właściwy sposób reprezentacji Wykonawcy, dla Wykonawców występujących
wspólnie), 3)Wykaz rozwiązań równoważnych - jeżeli dotyczy, 4)Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z Oświadczeniem braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według Załącznika nr 4 i 5 do SWZ (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego Podmiotu w przedmiotowym postępowaniu), 5)Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy (części zamówienia) wykonają poszczególni Wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określony został w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-04 09:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa e-Zamawiający Marketplanet, pod adresem: https://zkmp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.