eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Wykonanie usługi prania wodnego i czyszczenia chemicznego w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi prania wodnego i czyszczenia chemicznego w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Gdynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190232852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rondo Bitwy pod Oliwą 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-103

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpw.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi prania wodnego i czyszczenia chemicznego w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b9f9bfc-8d07-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516493

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00126744/37/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Wykonanie usługi prania wodnego i czyszczenia chemicznego w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/kpwg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/kpwg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne dokumenty oraz wymiana informacji odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System (za pośrednictwem Portalu SmartPzp), dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/kpwg. Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie korespondencji elektronicznej zawarto w treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 167/KPW/MUND/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi prania wodnego i czyszczenia chemicznego w 2024 r. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ (Formularzu oferty - Kalkulacji ceny ofertowej) oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia usług z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia usługi prania wodnego i czyszczenia chemicznego na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty - kalkulacja cenowy ofertowej, kolumna nr 7). Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SWZ przedmiot zamówienia tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe. Zamawiający uruchomi realizacje usługi w ramach prawa opcji po wyczerpaniu ilości podstawowego przedmiotu zamówienia. Realizacje w ramach prawa opcji odbywać się na zasadach zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku ogłoszenia mobilizacji i wojny oraz po mobilizacyjnym rozwinięciu Jednostek Wojskowych Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług pralniczych (prania wodnego i czyszczenia chemicznego) również po dniu 31.12.2024 r. tak długo jak będzie wymagał tego interes Sił Zbrojnych. W przypadku braku zagrożeń umowa wygasa w dniu 31.12.2024 r.
3. Ustalenie zasad waloryzacji w oparciu o art. 439 ustawy Pzp:
1) Strony postanawiają, iż dopuszczają dokonanie w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy.
2) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost lub obniżenie tych kosztów względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy możliwa jest na następujących zasadach:
a) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, oraz mogą wnioskować o zmianę jednokrotnie.
b) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy będzie wyższa lub równa o co najmniej 15% niż wysokość półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS, o którym mowa poniżej;
c) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany kosztów (półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych), ogłaszanego przez GUS,
d) Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę umowy (w pisemnym wniosku), że zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy;
e) Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3, może wynieść nie więcej niż 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie.
4. Strony zawierają umowę w formie pisemnie pod rygorem nieważności, wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Zmiany inne niż forma pisemna są nieważne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/kpwg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

dot. Sekcji IV. 4.2.10 "Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej": (od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2024 r.) do 31.12.2024 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.