eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kaliska › "Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych" [zadanie realizowane w ramach wsparcia ze środków PFRON]Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych”
[zadanie realizowane w ramach wsparcia ze środków PFRON]

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kaliska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kaliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-260

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585889201

1.5.8.) Numer faksu: 585889206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SEKRETARIAT@KALISKA.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych”
[zadanie realizowane w ramach wsparcia ze środków PFRON]

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82589535-8d1f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019675/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kaliskaW celu skrócenia czasu udzielenia
odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska (po wyszukaniu odpowiedniego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający
będzie kontaktował się z Wykonawcami za pomocą : https://www.platformazakupowa.pl/pn/kaliska
Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w niniejszym
ogłoszeniu Szczegółowe warunki opisane zostały w SWZ w rozdziale XII !

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał
Wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10 0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) https://platformazakupowa.pl/ działa według standardu przyjętego
w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/ określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
https://platformazakupowa.pl/, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek
narzucony w art. 221 PZP.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/ dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
https://platformazakupowa.pl/ znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Kaliska
reprezentowana przez Wójta Gminy Kaliska z siedzibą w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się pod adresem e – mail: iod@kaliska.pl, 3) Pani / Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy PZP),4) odbiorcami
Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 ustawy PZP,5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
publicznego,7) w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO,8) posiada Pani / Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie
z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani / Pan zobowiązania do
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników),c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących
narusza przepisy RODO,9) nie przysługuje Pani / Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO,10) przysługuje Pani
/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Kaliska
reprezentowana przez Wójta Gminy Kaliska z siedzibą w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się pod adresem e – mail: iod@kaliska.pl, 3) Pani / Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy PZP),4) odbiorcami
Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 ustawy PZP,5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
publicznego,7) w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO,8) posiada Pani / Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie
z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani / Pan zobowiązania do
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników),c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących
narusza przepisy RODO,9) nie przysługuje Pani / Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO,10) przysługuje Pani
/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjne przy realizacji zadania
polegającego na: „Dostosowaniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych”.
Zadanie dofinansowane ze środków PFRON.
2. Przedmiot robót zlokalizowany jest na terenie działki nr 288 w miejscowości Kaliska,
obręb Kaliska, Gmina Kaliska. Prace będą miały miejsce w budynku Zespołu Szkół
Publicznych w Kaliskach, ul. Długa 53, 83-260 Kaliska.
3. Zakres Przedmiotu zamówienia został opisany w:
1) Projekcie architektoniczno - budowlanym dla przedsięwzięcia „Dostosowanie
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych”;
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
3) Przedmiarach i obmiarach;
4) Niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Uwaga
Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarze,
a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien
je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację tylko części projektu- to jest w zakresie
łazienki dziewcząt oraz łazienki personelu.
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Prace rozbiórkowe:
a) Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
b) Demontaż stolarki drzwiowej;
c) Demontaż okładzin podłogowych i ściennych;
d) Rozebranie ścianek działowych;
e) Skucie posadzek;
f) Rozkucie obudowy szachów;
g) Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich;
h) Demontaż instalacji wewnętrznych wod-kan i elektrycznych.
2) Roboty murarskie:
a) Wykonanie ścianek działowych z elementów murowych;
b) Poszerzenie istniejących otworów wejściowych.
3) Tynki i okładziny wewnętrzne:
a) Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach;
b) Wykonanie tynków gipsowych, szpachlowanie;
c) Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne;
d) Obłożenie ścian płytkami ceramicznymi.
4) Izolacje przeciwwilgociowe:
a) Oczyszczenie i osuszenie ścian;
b) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, podłóg;
c) Ułożenie izolacji wodoszczelnej powłokowej w pomieszczeniach mokrych.
5) Podłoża i posadzki, okładziny podłogowe:
a) Wykonanie posadzek płytkowych z kamieni sztucznych GRES układanej na klej
metodą kombinowaną;
b) Wykonanie warstwy samopoziomującej i wyrównawczej.
6) Ścianki systemowe:
a) Montaż ścianek systemowych z płyt HPL wraz z drzwiami i okuciem.
7) Konstrukcje stalowe:
a) Montaż nadproży stalowych w miejscach pod poszerzenia otworów drzwiowych.
8) Powłoki malarskie:
a) Przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie);
b) Malowanie tynków i powierzchni metalowych (rury, ościeżnice);
c) Roboty zabezpieczające np. folia malarska.
9) Stolarka drzwiowa:
a) Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;
b) Drobne prace wykończeniowe przy obrobieniu ościeży.
10) Instalacja elektryczna:
a) Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia podstawowego;
b) Instalacja urządzeń przeciwpożarowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
11) Instalacja wody zimnej i ciepłej:
a) Roboty przygotowawcze;
b) Wykonanie instalacji wody zimnej;
c) Wykonanie instalacji wody ciepłej i jej cyrkulacji;
d) Wykonanie podłączenia białej armatury;
e) Wykonanie izolacji termicznej rurociągów;
f) Kontrola jakości, próby ciśnieniowe, odbiory końcowe.
12) Instalacja kanalizacji sanitarnej:
a) Roboty przygotowawcze;
b) Wykonanie ułożenia przewodów kanalizacyjnych sanitarnych;
c) Podłączenie przyborów;
d) Wykonanie pionów kanalizacyjnych i odpowietrzenia;
e) Wykonanie połączenia kanalizacji z odpływami grawitacyjnymi;
f) Wykonanie pionów wraz z otworami rewizyjnymi;
g) Wykonanie kanalizacji podposadzkowej uwzględniając poziom wód gruntowych.
13) Przeprowadzenie badań, prób i sprawdzeń wszystkich instalacji, w tym badanie wody,
załączenie protokołów do dokumentacji powykonawczej oraz atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty stosowania;
14) Przygotowanie kosztorysu powykonawczego, na potrzeby rozliczenia wykonanych
robót- oddzielnie dla każdego pomieszczenia;
15) Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem inwestycji do użytkowania
Zamawiającego – wykonanie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem
ewentualnych zmian mających miejsce na etapie wykonywania robót.
6. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dołączenia do oferty kosztorysu
ofertowego dla realizowanego zadania, zawierającego pozycję takie jak m.in.
podstawa wyceny, opis, jednostka miary, nakłady/ilość, cena, narzuty. Ponadto w
kosztorysie ofertowym po każdym dziale musi znajdować się podsumowanie.
7. Wykonawca, który w wyniku postępowania przetargowego uzyska zamówienie,
zobowiązany jest w dniu podpisania umowy złożyć w formie papierowej i
elektronicznej (zapis na nośniku CD w formacie pdf.) kosztorysy szczegółowe, w
oparciu o które złożył ofertę oraz harmonogram finansowo- rzeczowy realizacji robót
z podziałem na pomieszczenia.
8. Zakres zamówienia obejmuje także obsługę gwarancyjną. Minimalny okres gwarancji
jakości dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy liczony od dnia następnego po
dniu odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego
robót budowlanych Oferowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert
zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ.
9. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami, w tym w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2022 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (t.j. Dz.U z 2020r., poz. 1604), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.), ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 699 ze zm.) oraz wymaganiami
Zamawiającego.
10. Wykonawca obowiązek ma zabezpieczyć teren, na którym prowadzone będą roboty,
przed dostępem osób trzecich, szczególnie w dni prowadzenia zajęć lekcyjnych w
budynku szkoły.
11. Kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane
prawem uprawnienia.
12. Roboty budowlane koordynować z robotami elektrycznymi, sanitarnymi,
technologicznymi i wykończeniowymi.
13. Po zakończeniu wykonywania robót do obowiązków Wykonawcy należy
uporządkowanie terenu prowadzonych prac z doprowadzeniem obiektu do stanu
możliwego do eksploatacji.
14. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
1) utrzymywał teren robót w należytym porządku,
2) usuwał w sposób prawidłowy odpady – Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów
powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych. Usunięcie odpadów,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający
zastrzega sobie, że z tytułu unieszkodliwiania odpadów nie będzie ponosił żadnych
kosztów, w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonawca
zobowiązany jest do dołączenia do dokumentacji powykonawczej kart przekazania
odpadów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przejęcia do zmagazynowania
niektórych elementów podlegających demontażowi. Elementy te wskazane zostaną na
etapie realizacji przedmiotu zamówienia,
3) informował Zamawiającego o przebiegu realizowanych prac.
15. Zastosowane materiały muszą być nowe, wolne od jakichkolwiek wad materiałowych,
konstrukcyjnych, czy wykonawczych.
16. Wytyczne materiałowe, montażowe oraz dotyczące wyposażenia wymaganego przez
Zamawiającego zawarte zostały w dokumentacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego
rozdziału.
17. Wykonawca dokona wyboru wszystkich widocznych elementów, m.in. wyposażenia,
ceramiki i glazury w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.
18. Zamawiając wymaga, aby przed złożeniem oferty każdy z Wykonawców ubiegający
się o udzielenie niniejszego zamówienia odbył wizję lokalną w celu oceny, na własną
odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót budowlanych
i instalacyjnych. Zamawiający wyznacza 2 terminy odbycia przez Wykonawców
w/w wizji, to jest:
1) 05.12.2023 r., godz. 9:00, miejsce spotkania: ZSP w Kaliskach, ul. Długa 53,
83-260 Kaliska
2) 12.12.2023 r., godz. 9:00, miejsce spotkania: ZSP w Kaliskach, ul. Długa 53,
83-260 Kaliska.
Z czynności tych Zamawiający sporządzi protokół, zawierający m.in. informacje
o uczestnikach wizji. Dokument ten będzie podstawą do oceny spełnienia tego
kryterium przez Wykonawców na etapie oceny ofert.
19. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością
SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją jej zapisów, wydaną w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą
niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania robót. Uznaje
się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi
odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w
Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć
działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

44112310-4 - Ścianki działowe

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres gwarancji – waga kryterium 30 %
3) Termin płatności faktury – waga kryterium 10 %
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = --------------------------------------------------- x 100 x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa
brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca
poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Okres gwarancji (OG) – waga 30 %
Okres gwarancji badanej oferty*
OG = --------------------------------------------------------- x 100 x 30 %
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 30 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać okres,
na jaki zamierza udzielić gwarancji w zakresie wykonanego przedmiotu
zamówienia. W przypadku braku wskazania ww. okresu, Zamawiający uzna,
że Wykonawca określił okres gwarancji na maksymalny termin 60 miesięcy.
b) Wskazany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące,
i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
3) Termin płatności faktury
Termin płatności badanej oferty*
T = ----------------------------------------------------------- x 100 x 10 %
Oferta z najdłuższym terminem płatności
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 10 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać termin
płatności faktury. W przypadku braku wskazania ww. terminu w formularzu
ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca określił termin płatności
faktury na maksymalny termin 30 dni.
b) Wskazany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy
niż 30 dni.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowego
warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek jeżeli wykaże, że posiada (opłaconą) polisę OC w zakresie prowadzonej
działalności w wysokości 150.000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zdolność zawodowa – Zamawiająca uzna, że Wykonawca spełnia warunek
jeżeli wykaże, że dysponuje osobami odpowiedzialnymi za wykonanie
zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia osób wykwalifikowanych, zdolnych do wykonania
zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane, upoważniające w świetle
obowiązujących przepisów do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi; wymagane osoby to:
• kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane, kwalifikacje
zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności budowlanej i konstrukcyjnej wydane na podstawie
przepisów Prawa Budowlanego lub które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
niezależnie od ilości części na które Wykonawca składa ofertę; poza osobą
kierownika budowy, Wykonawca zapewni udział w realizacji niniejszego
zamówienia niezbędnej ilości osób, posiadających wymagane kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia i wykształcenie jeżeli w trakcie realizacji niniejszego zamówienia,
z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, wystąpi taka konieczność;
wszystkie osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy muszą biegle
władać językiem polskim, w przypadku, gdy którakolwiek z osób
wchodzących w skład personelu Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości
języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt,
tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy; w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie dwóch lub więcej Wykonawców – warunek
można spełniać łącznie;
• osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robót o specjalności
elektrycznych;
• osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robót o specjalności
sanitarnej;
a) doświadczenie Wykonawcy – Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o
wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto (potwierdzone dowodami, że
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty
te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone) o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego
postępowania;
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywne
wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w rozdziale VII
ust. 2 SWZ - zgodnie z treścią Formularza ofertowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa wyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych – tj. aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 5
do SWZ;
4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia– dot. osoby która będzie pełnić funkcję
kierownika budowy posiadającej uprawnienia upoważniające do kierowania robotami drogowymi w zakresie przedmiotu zamówienia
(bez ograniczeń) zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
5) szczegółowy kosztorys robót;
6) polisa OC wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na podmiot, o
którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy, musi wykazać, że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których
mowa w rozdziale VIII niniejszej SWZ.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełen opis znajduje się w SWZ w rozdziale IX !!

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa wyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych – tj. aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 5
do SWZ;
4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia– dot. osoby która będzie pełnić funkcję
kierownika budowy posiadającej uprawnienia upoważniające do kierowania robotami drogowymi w zakresie przedmiotu zamówienia
(bez ograniczeń) zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
5) szczegółowy kosztorys robót;
6) polisa OC wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na podmiot, o
którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy, musi wykazać, że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których
mowa w rozdziale VIII niniejszej SWZ.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełen opis znajduje się w SWZ w rozdziale IX !!

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o którym mowa w
rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 PZP oraz wskazanym
we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.