eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kaliska › "Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych" [zadanie realizowane w ramach wsparcia ze środków PFRON]Ogłoszenie z dnia 2024-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych”
[zadanie realizowane w ramach wsparcia ze środków PFRON]

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kaliska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kaliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-260

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585889201

1.5.8.) Numer faksu: 585889206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SEKRETARIAT@KALISKA.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych”
[zadanie realizowane w ramach wsparcia ze środków PFRON]

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82589535-8d1f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00012474

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019675/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516175

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjne przy realizacji zadania
polegającego na: „Dostosowaniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych”.
Zadanie dofinansowane ze środków PFRON.
2. Przedmiot robót zlokalizowany jest na terenie działki nr 288 w miejscowości Kaliska,
obręb Kaliska, Gmina Kaliska. Prace będą miały miejsce w budynku Zespołu Szkół
Publicznych w Kaliskach, ul. Długa 53, 83-260 Kaliska.
3. Zakres Przedmiotu zamówienia został opisany w:
1) Projekcie architektoniczno - budowlanym dla przedsięwzięcia „Dostosowanie
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych”;
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
3) Przedmiarach i obmiarach;
4) Niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Uwaga
Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarze,
a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien
je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację tylko części projektu- to jest w zakresie
łazienki dziewcząt oraz łazienki personelu.
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Prace rozbiórkowe:
a) Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
b) Demontaż stolarki drzwiowej;
c) Demontaż okładzin podłogowych i ściennych;
d) Rozebranie ścianek działowych;
e) Skucie posadzek;
f) Rozkucie obudowy szachów;
g) Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich;
h) Demontaż instalacji wewnętrznych wod-kan i elektrycznych.
2) Roboty murarskie:
a) Wykonanie ścianek działowych z elementów murowych;
b) Poszerzenie istniejących otworów wejściowych.
3) Tynki i okładziny wewnętrzne:
a) Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach;
b) Wykonanie tynków gipsowych, szpachlowanie;
c) Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne;
d) Obłożenie ścian płytkami ceramicznymi.
4) Izolacje przeciwwilgociowe:
a) Oczyszczenie i osuszenie ścian;
b) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, podłóg;
c) Ułożenie izolacji wodoszczelnej powłokowej w pomieszczeniach mokrych.
5) Podłoża i posadzki, okładziny podłogowe:
a) Wykonanie posadzek płytkowych z kamieni sztucznych GRES układanej na klej
metodą kombinowaną;
b) Wykonanie warstwy samopoziomującej i wyrównawczej.
6) Ścianki systemowe:
a) Montaż ścianek systemowych z płyt HPL wraz z drzwiami i okuciem.
7) Konstrukcje stalowe:
a) Montaż nadproży stalowych w miejscach pod poszerzenia otworów drzwiowych.
8) Powłoki malarskie:
a) Przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie);
b) Malowanie tynków i powierzchni metalowych (rury, ościeżnice);
c) Roboty zabezpieczające np. folia malarska.
9) Stolarka drzwiowa:
a) Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;
b) Drobne prace wykończeniowe przy obrobieniu ościeży.
10) Instalacja elektryczna:
a) Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia podstawowego;
b) Instalacja urządzeń przeciwpożarowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
11) Instalacja wody zimnej i ciepłej:
a) Roboty przygotowawcze;
b) Wykonanie instalacji wody zimnej;
c) Wykonanie instalacji wody ciepłej i jej cyrkulacji;
d) Wykonanie podłączenia białej armatury;
e) Wykonanie izolacji termicznej rurociągów;
f) Kontrola jakości, próby ciśnieniowe, odbiory końcowe.
12) Instalacja kanalizacji sanitarnej:
a) Roboty przygotowawcze;
b) Wykonanie ułożenia przewodów kanalizacyjnych sanitarnych;
c) Podłączenie przyborów;
d) Wykonanie pionów kanalizacyjnych i odpowietrzenia;
e) Wykonanie połączenia kanalizacji z odpływami grawitacyjnymi;
f) Wykonanie pionów wraz z otworami rewizyjnymi;
g) Wykonanie kanalizacji podposadzkowej uwzględniając poziom wód gruntowych.
13) Przeprowadzenie badań, prób i sprawdzeń wszystkich instalacji, w tym badanie wody,
załączenie protokołów do dokumentacji powykonawczej oraz atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty stosowania;
14) Przygotowanie kosztorysu powykonawczego, na potrzeby rozliczenia wykonanych
robót- oddzielnie dla każdego pomieszczenia;
15) Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem inwestycji do użytkowania
Zamawiającego – wykonanie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem
ewentualnych zmian mających miejsce na etapie wykonywania robót.
6. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dołączenia do oferty kosztorysu
ofertowego dla realizowanego zadania, zawierającego pozycję takie jak m.in.
podstawa wyceny, opis, jednostka miary, nakłady/ilość, cena, narzuty. Ponadto w
kosztorysie ofertowym po każdym dziale musi znajdować się podsumowanie.
7. Wykonawca, który w wyniku postępowania przetargowego uzyska zamówienie,
zobowiązany jest w dniu podpisania umowy złożyć w formie papierowej i
elektronicznej (zapis na nośniku CD w formacie pdf.) kosztorysy szczegółowe, w
oparciu o które złożył ofertę oraz harmonogram finansowo- rzeczowy realizacji robót
z podziałem na pomieszczenia.
8. Zakres zamówienia obejmuje także obsługę gwarancyjną. Minimalny okres gwarancji
jakości dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy liczony od dnia następnego po
dniu odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego
robót budowlanych Oferowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert
zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ.
9. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami, w tym w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2022 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (t.j. Dz.U z 2020r., poz. 1604), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.), ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 699 ze zm.) oraz wymaganiami
Zamawiającego.
10. Wykonawca obowiązek ma zabezpieczyć teren, na którym prowadzone będą roboty,
przed dostępem osób trzecich, szczególnie w dni prowadzenia zajęć lekcyjnych w
budynku szkoły.
11. Kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane
prawem uprawnienia.
12. Roboty budowlane koordynować z robotami elektrycznymi, sanitarnymi,
technologicznymi i wykończeniowymi.
13. Po zakończeniu wykonywania robót do obowiązków Wykonawcy należy
uporządkowanie terenu prowadzonych prac z doprowadzeniem obiektu do stanu
możliwego do eksploatacji.
14. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
1) utrzymywał teren robót w należytym porządku,
2) usuwał w sposób prawidłowy odpady – Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów
powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych. Usunięcie odpadów,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający
zastrzega sobie, że z tytułu unieszkodliwiania odpadów nie będzie ponosił żadnych
kosztów, w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonawca
zobowiązany jest do dołączenia do dokumentacji powykonawczej kart przekazania
odpadów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przejęcia do zmagazynowania
niektórych elementów podlegających demontażowi. Elementy te wskazane zostaną na
etapie realizacji przedmiotu zamówienia,
3) informował Zamawiającego o przebiegu realizowanych prac.
15. Zastosowane materiały muszą być nowe, wolne od jakichkolwiek wad materiałowych,
konstrukcyjnych, czy wykonawczych.
16. Wytyczne materiałowe, montażowe oraz dotyczące wyposażenia wymaganego przez
Zamawiającego zawarte zostały w dokumentacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego
rozdziału.
17. Wykonawca dokona wyboru wszystkich widocznych elementów, m.in. wyposażenia,
ceramiki i glazury w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.
18. Zamawiając wymaga, aby przed złożeniem oferty każdy z Wykonawców ubiegający
się o udzielenie niniejszego zamówienia odbył wizję lokalną w celu oceny, na własną
odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót budowlanych
i instalacyjnych. Zamawiający wyznacza 2 terminy odbycia przez Wykonawców
w/w wizji, to jest:
1) 05.12.2023 r., godz. 9:00, miejsce spotkania: ZSP w Kaliskach, ul. Długa 53,
83-260 Kaliska
2) 12.12.2023 r., godz. 9:00, miejsce spotkania: ZSP w Kaliskach, ul. Długa 53,
83-260 Kaliska.
Z czynności tych Zamawiający sporządzi protokół, zawierający m.in. informacje
o uczestnikach wizji. Dokument ten będzie podstawą do oceny spełnienia tego
kryterium przez Wykonawców na etapie oceny ofert.
19. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością
SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją jej zapisów, wydaną w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą
niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania robót. Uznaje
się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi
odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w
Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć
działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

44112310-4 - Ścianki działowe

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 147087,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 180000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 147087,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo – Usługowa Dariusz Bławat

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5921972580

7.3.3) Ulica: Osiedle przy Rondzie 3

7.3.4) Miejscowość: Pinczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 83-251

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 147087,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2,75 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.