eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żydowo › SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNYCH I WĘDLIN ORAZ MIĘSA I PODROBÓW DROBIOWYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIEOgłoszenie z dnia 2022-12-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNYCH I WĘDLIN ORAZ MIĘSA I PODROBÓW DROBIOWYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296182

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 107

1.5.2.) Miejscowość: Żydowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 318 88 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.zydowo@powiat.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dps.zydowo.ibip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/dps_zydowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNYCH I WĘDLIN ORAZ MIĘSA I PODROBÓW DROBIOWYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-065ea605-714d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00515987

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023768/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNYCH I WĘDLIN ORAZ MIĘSA I PODROBÓW DROBIOWYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469424/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GT.II.261.3.2022.KP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 351405,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 279420,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy mięsa, produktów mięsnych i wędlin.
Dokładny rodzaj, nazwy artykułów/produktów/towarów oraz szacowane ilości określa załącznik nr 2.1 do SWZ - Formularz Ilościowo-Cenowy Przedmiotu Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15111000-9 - Mięso wołowe

15113000-3 - Wieprzowina

15114000-0 - Podroby

15130000-8 - Produkty mięsne

15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

4.5.5.) Wartość części: 287180,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy mięsa i podrobów drobiowych.
Dokładny rodzaj, nazwy artykułów/produktów/towarów oraz szacowane ilości określa załącznik nr 2.2 do SWZ - Formularz Ilościowo-Cenowy Przedmiotu Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15112100-7 - Świeży drób

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

15114000-0 - Podroby

4.5.5.) Wartość części: 64225,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 226060,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 283105,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 226060,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PAULADROB BACHOROWSKA & BACHOROWSKI SP. KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6721787200

7.3.3) Ulica: Niedziałkowskiego 13

7.3.4) Miejscowość: Świdwin

7.3.5) Kod pocztowy: 78-300

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 226060,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53360,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53845,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53360,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PAULADROB BACHOROWSKA & BACHOROWSKI SP. KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6721787200

7.3.3) Ulica: Niedziałkowskiego 13

7.3.4) Miejscowość: Świdwin

7.3.5) Kod pocztowy: 78-300

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53360,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.