eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żydowo › SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNYCH I WĘDLIN ORAZ MIĘSA I PODROBÓW DROBIOWYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIEOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNYCH I WĘDLIN ORAZ MIĘSA I PODROBÓW DROBIOWYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296182

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 107

1.5.2.) Miejscowość: Żydowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 318 88 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.zydowo@powiat.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dps.zydowo.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNYCH I WĘDLIN ORAZ MIĘSA I PODROBÓW DROBIOWYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-065ea605-714d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023768/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNYCH I WĘDLIN ORAZ MIĘSA I PODROBÓW DROBIOWYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dps_zydowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, odbywa się w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej tj.: platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/dps_zydowo
Zamawiający rekomenduje aby wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywała się za pośrednictwem Platformy zakupowej. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej: dres poczty elektronicznej
Zamawiającego: dps.zydowo@powiat.koszalin.pl
Pozostałe informacje zawarte są w Rozdziale XIV Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej prowadzonego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dotyczące korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie Platformy i Instrukcjach korzystania z Platformy dostępnych pod adresem: platformazakupowa.pl w zakładkach "Regulamin" i "Instrukcje" oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej prowadzonego postępowania.
Komunikacja poprzez przycisk na Platformie (https://platformazakupowa.pl/pn/dps_zydowo) „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego folderu.
Limit ilości i objętości plików lub spakowanych folderów wynosi: ilość plików lub spakowanych folderów: maksymalnie 10, objętość plików lub spakowanych folderów: maksymalnie 500 MB
Ofertę w niniejszym postępowaniu należy złożyć za pośrednictwem "Formularza" do składania oferty dostępnego na Platformie (https://platformazakupowa.pl/pn/dps_zydowo). Limit ilości i objętości plików lub spakowanych folderów przesyłanych za pośrednictwem zamieszczonego na Platformie "Formularza" przeznaczonego do złożenia lub zmiany oferty wynosi: ilość plików lub spakowanych folderów: maksymalnie 10; objętość plików lub spakowanych folderów: maksymalnie 150 MB.
Sposób pakowania plików znajduje się w Instrukcji "Jak pakować pliki o dużym rozmiarze" zamieszczonej na Platformie pod adresem: platformazakupowa.pl w zakładce "Instrukcje". Informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego oraz wszystkie pozostałe informacje
znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia tj. Rozdział XXXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej prowadzonego postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia tj. Rozdział XXXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej prowadzonego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GT.II.261.3.2022.KP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy mięsa, produktów mięsnych i wędlin.
Dokładny rodzaj, nazwy artykułów/produktów/towarów oraz szacowane ilości określa załącznik nr 2.1 do SWZ - Formularz Ilościowo-Cenowy Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15111000-9 - Mięso wołowe

15113000-3 - Wieprzowina

15114000-0 - Podroby

15130000-8 - Produkty mięsne

15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej
prowadzonego postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy sukcesywnej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy mięsa i podrobów drobiowych.
Dokładny rodzaj, nazwy artykułów/produktów/towarów oraz szacowane ilości określa załącznik nr 2.2 do SWZ - Formularz Ilościowo-Cenowy Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15112100-7 - Świeży drób

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

15114000-0 - Podroby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej
prowadzonego postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy sukcesywnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 pkt 2) ustawy Pzp o udzielenie zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają następujące WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU określone przez Zamawiającego
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY PRZEKAZAĆ/ZŁOŻYĆ:
1) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU, w zakresie określonym przez Zamawiającego sporządzone na/wg załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej prowadzonego postępowania.
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest umocowana do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) ODPIS LUB INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO LUB CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB Z INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego /jeżeli występuje/ wystawiony przez upoważniony podmiot inny niż Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
b) PEŁNOMOCNICTWO /jeżeli występuje/ wystawione przez Wykonawcę.
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia PEŁNOMOCNICTWO lub INNY DOKUMENT podpisany przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa w prowadzonym postępowaniu wraz z ofertą takie same dokumenty/oświadczenia jak Wykonawca polski (oświadczenia/dokumenty wymienione powyżej).
Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz ofertowy
Odpowiedni dla danej części załącznik Nr 2.1 lub 2.2 Formularz Ilościowo Cenowy Przedmiotu Zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Przepisy ustawy Pzp oraz zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (np. spółka cywilna, konsorcjum):
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są stosownie do treści art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Ustanowienie pełnomocnika musi być potwierdzone stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników spółki cywilnej) podpisanym przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, z którego wynika umocowanie pełnomocnika do reprezentowania tych Wykonawców w prowadzonym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2)Ofertę składaną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisują wszyscy Wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik, który został umocowany do ich reprezentowania.
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników spółki cywilnej), z którego wynika umocowanie do samodzielnej reprezentacji.
3)Wypełniając formularz ofertowy w miejscu do podania danych Wykonawcy należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko dane pełnomocnika.
4)Wszelka korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
5)Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi złożyć odrębnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie określonym przez Zamawiającego sporządzone na/wg załącznika nr 3 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić wyłącznie za zgodą obustronną wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Na postawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy, w szczególności:
1) w razie zmiany urzędowej stawki podatku VAT – w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej stawki – bez zmiany wartości netto produktów objętych zmianą, jednak nie wcześniej niż pod dacie jej obowiązywania;
2) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową, w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego;
3) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego.
4) powierzenie podwykonawcy(om) realizacji części zamówienia w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się samodzielnie zrealizować całość przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z podwykonawstwa i przejęcia przez Wykonawcę obowiązku wykonania całości przedmiotu zamówienia w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców;
5) zmianę podwykonawcy(ów) wskazanych w ofercie na innego(ych) podwykonawcę(ów) w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie nazwę(y) podwykonawcy(ów), któremu(ym) zamierza zlecić wykonanie części zamówienia;
6) na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany umowy spowodowane tymi okolicznościami są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub są korzystne dla Zamawiającego i nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.
4. Wszystkie powyższe zmiany umowy wymienione w pkt 3 ppkt 2) – 6) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). Zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT nie wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia stron o ustaleniu tego wynagrodzenia w nowej wysokości w postaci aneksu do umowy.
6. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w umowie wymaga aneksu do umowy.
7. Zmian umowy strony dokonują w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Zmiana/y/ umowy na podstawie pkt 3 ppkt 2) - 5), nie wymaga aneksu do umowy. Wystarczające będzie pisemne powiadomienie Zamawiającego o zaistniałej zmianie, w przypadku ppkt. 2), 3) wymagana jest zgoda Zamawiającego
9. Zmiany umowy nie stanowi, w szczególności zmiana nazwy Stron, siedzib Stron, danych teleadresowych. Wystarczające będzie pisemne powiadomienie Strony o zaistniałej zmianie.
10. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie treści umowy, w tym o dokonaniu zmiany adresu zamieszkania lub siedziby, pod rygorem uznania wysłania korespondencji listem poleconym pod ostatnio znany adres jako skutecznie doręczonej adresatowi.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem platformy zakupowej tj.: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_zydowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.