eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Jednorazowa dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek, maszyn biurowych, sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby OR KRUS w Rzeszowie.Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Jednorazowa dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek, maszyn biurowych, sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby OR KRUS w Rzeszowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01251326200299

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-060

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 17 867 34 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzeszow@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/krus

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Jednorazowa dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek, maszyn biurowych, sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby OR KRUS w Rzeszowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79bd1010-8aae-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515210

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123633/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Papier do drukarek i kserokopiarek, maszyny biurowe, sprzęt i materiały biurowe.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_rzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób nie będzie brana pod uwagę.
3. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_rzeszow.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
2. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników zewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
4. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
5. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników zewnętrznych, w tym do złożenia oferty, przesyłania dokumentów i oświadczeń, konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
7. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
8. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
9. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
10. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: rzeszow@krus.gov.pl (nie dotyczy składania ofert wraz z załącznikami).
11. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
12. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB, w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w Rozdziale XXXI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w Rozdziale XXXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1300-OP.261.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie fabrycznie nowego papieru do drukarek i kserokopiarek, maszyn biurowych oraz różnego sprzętu i materiałów biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący Załącznik do Formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do SWZ. Zamawiający wymaga aby oferta była kompletna. Brak którejkolwiek z pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
2. Przy określeniu przedmiotu zamówienia Zamawiający w niektórych pozycjach posłużył się nazwą producenta lub produktu. Nazwa producenta lub produktu ma jedynie na celu precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia (produkt wzorcowy).
3. Zamawiający dopuszcza w pozycjach, o których mowa w pkt 2, zaoferowanie produktów równoważnych innych producentów. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności parametry dotyczące:
a) jakości materiałów, z których produkt został wykonany,
b) jakości wykonania i wykończenia produktu,
c) materiału z jakiego wykonana jest obudowa, pojemności, grubości i długości linii pisania w przypadku materiałów piszących,
d) białości i gramatury w przypadku papieru do drukarek i kserokopiarek,
e) rozwiązań technicznych pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa obsługi,
f) okresu gwarancji producenta.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony papier do drukarek i kserokopiarek, maszyny biurowe, sprzęt i materiały biurowe. W przypadku gdy okres gwarancji producenta jest dłuższy, okres gwarancji Wykonawcy będzie zgodny z okresem gwarancji producenta. Okres gwarancji liczony będzie od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli dostarczony papier, maszyny biurowe, sprzęt lub materiały biurowe będą uszkodzone albo nie będą spełniać minimalnych warunków określonych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik do Formularza ofertowego - Załącznik Nr 1 do SWZ, Zamawiający ma prawo je zwrócić do Wykonawcy. Wykonawca prześle w zamian właściwy przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamacja może być zgłaszana przez Zamawiającego mailem lub pisemnie.
6. Przedmiotem zamówienia są jednorodne dostawy, które może zrealizować praktycznie każda hurtownia materiałów biurowych i zgodnie z dokonaną analizą jest to zamówieniem dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego nie dokonano podziału zamówienia na części.
7. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji tzn. został wyprodukowany nie wcześniej niż w III kwartale 2023 roku – z wyłączeniem wysokowydajnych niszczarek do papieru określonych w poz. 60 Formularza cenowego stanowiącego załącznik do Formularza ofertowego - Załącznik Nr 1 do SWZ, które muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w I kwartale 2023 roku.
8. Miejsce dostawy: Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów. Wykonawca dostarczy towar we własnym zakresie, na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność do siedziby Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie ofert będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria wyboru ofert:
Cena – 100 %
Opis kryterium - „Cena” – cena brutto za całość dostawy określonej w przedmiocie zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale V SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Odrębnych oświadczeń każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale XI ust. 2 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny, o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 SWZ, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację lub kartę produktu lub opis produktu równoważnego sporządzony przez producenta w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że pomimo ich złożenia lub uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Specyfikacja lub karta produktu lub opis produktu równoważnego sporządzony przez producenta, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składa ofertę z zastosowaniem Formularza oferty, którego wzór zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.
2. Formularz cenowy stanowiący Załącznik do Formularza ofertowego - Załącznik Nr 1 do SWZ sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Dokumenty Wykonawców:
A. Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ – zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do SWZ;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z KRS, CEDiG lub innego właściwego rejestru;
B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym Spółki cywilne:
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
1) Odrębne oświadczenia wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ - zgodnie z Załącznikiem Nr 2b do SWZ;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_rzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 3 do SWZ.
2. Akceptacja treści projektowanych postanowień umowy nastąpi przez podpisanie oferty.
3. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wskazania osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy, podania adresu poczty elektronicznej z którego będą wysyłane faktury, korekty faktur oraz duplikaty do Zamawiającego.
5. Brak spełnienia wymogów określonych w ust. 4, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę.
6. Zamawiający podpisze umowę nie wcześniej niż przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
7. Zamawiający może podpisać umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6 jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.