eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa utrzymania i rozwoju serwisu WWW zbudowanego w oparciu o platformę CMS dla Sieci Badawczej ŁukasiewiczOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa utrzymania i rozwoju serwisu WWW zbudowanego w oparciu o platformę CMS dla Sieci Badawczej Łukasiewicz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Łukasiewicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382967128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poleczki 19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-822

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lukasiewicz.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

rozwojowo-badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa utrzymania i rozwoju serwisu WWW zbudowanego w oparciu o platformę CMS dla Sieci Badawczej Łukasiewicz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a681fdeb-846e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00113515/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Usługa rozwoju i utrzymania stron WWW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lukasiewicz.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lukasiewicz/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linuxlub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
7) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
2. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący: https://platformazakupowa.pl/strona/1 regulamin;
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści ogłoszenia, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na platformie w konkretnym (niniejszym)
postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/lukasiewicz/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna zawarta jest w załączniku nr 6 do SWZ.
Szczególne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone w art. 19 i 74 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno – prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO.
3. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiącego część Formularza ofertowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4. Podwykonawca /podmiot trzeci jest zobowiązany podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.201.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania i rozwoju serwisu www zbudowanego w oparciu o platformę CMS dla Sieci
Badawczej Łukasiewicz. Zamówienie obejmuje realizacje następujących elementów:
1) rozwój serwisu WWW zbudowanego w oparciu o platformę CMS dla Sieci Badawczej Łukasiewicz,
2) świadczenie usługi utrzymania stron WWW zbudowanych w oparciu o platformę CMS.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72421000-7 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich

72416000-9 - Dostawcy usług aplikacyjnych

72243000-0 - Usługi programowania

72212224-5 - Usługi opracowywania oprogramowania do edycji stron WWW

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Wartość netto opcji: 148 000,00 zł netto.
Zamawiający przewiduje możliwości skorzystania z opcji, o której mowa
w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji, tj. przewidziana jest pula godzin, która zostanie wykorzystana na rozwój serwisów WWW. Maksymalny wymiar to 800 roboczogodzin określonych w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (pkt. IV OPZ Wymagania dotyczące usługi rozwoju – prawo opcji), które zostaną wykorzystane przez Zamawiającego w razie potrzeby na dowolnym etapie realizacji umowy, przy czym w I kwartale obowiązywania Umowy, maksymalna pula przeznaczona na świadczenie usług rozwoju wyniesie nie więcej niż 200 roboczogodzin.
Szczegółowe okoliczności skorzystania z prawa opcji zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Kryterium - cena za realizację całego przedmiotu zamówienia – (60 %);
2) Kryterium - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia (dotyczy programistów) – (30 %),
3) Kryterium - zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu usługi – (10 %).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia (dotyczy programistów)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy
Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykaże,
że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:
a) co najmniej 3 usługi (rozumiane jako trzy odrębne usługi na rzecz trzech odrębnych Zamawiających w ramach trzech odrębnych umów) polegające
na utrzymaniu i rozwoju Serwisów WWW zbudowanych w oparciu
o platformę CMS dla podmiotów zatrudniających min. 100 pracowników;

warunek dotyczący kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia
Wykonawca w celu spełniania warunku udziału w postepowaniu wykaże,
że do realizacji zamówienia będzie dysponował niżej wymienionymi osobami:
b) Kierownikiem Projektu – minimum 1 osobą posiadającą:
• wykształcenie wyższe
• doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, pełnił rolę kierownika projektu w co najmniej 2 (dwóch) zakończonych projektach wdrożeniowych serwisów www;
Analitykiem biznesowym – minimum 1 osobą posiadającą:
• doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, pełnił rolę analityka biznesowego w co najmniej 2 (dwóch) zakończonych projektach wdrożeniowych serwisów www;
Programistą – minimum 2 osobami posiadającymi:
• doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert; wymagane jest, aby każda ze wskazanych osób pełniła rolę programisty w tworzeniu i rozwoju serwisów www
w co najmniej 2 (dwóch) zakończonych projektach wdrożeniowych serwisów www;
Testerem – minimum 1 osobą posiadającą:
• doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert; wymagane jest, aby osoba pełniła rolę testera w co najmniej 2 (dwóch) zakończonych projektach wdrożeniowych serwisów www;
Administratorem – minimum 2 osobami posiadającymi:
• doświadczenie, tj. w okresie w okresie ostatnich trzech lat, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
wymagane jest, aby każda ze wskazanych osób pełniła rolę administratora w co najmniej 2 zakończonych projektach wdrożeniowych serwisów www.
Jedna osoba może łączyć maksymalnie 2 role.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualnych na dzień złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym,
o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ – wg treści określonej w załączniku
nr 3c do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi, czy usługi wykazane w wykazie usług zostały wykonane należycie wg treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 1. Ponadto Wykonawca wraz z ofertą składa Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. b) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ (zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp). Ww. wykaz osób należy sporządzić i podpisać zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XXIV SWZ.
2. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców i podpisuje dokument, który jego dotyczy. Oświadczenie potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 1 SWZ oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa dodatkowo oprócz własnego oświadczenia, oświadczenie podpisane przez podmiot udostępniający zasoby na potwierdzenie, że brak jest podstaw do wykluczenia ww. podmiotu, w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 1
SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby ww. podmiotu. Wzór oświadczenia wypełnianego przez podmiot udostępniający zasoby stanowi załącznik nr 3a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania na zasadach określonych rozdziałach VII-IX SWZ oraz załączają oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale X SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany postanowień umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lukasiewicz/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.