eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych w zarządzie Gdańskich Nieruchomości .Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych w zarządzie Gdańskich Nieruchomości .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192817769

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 74

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-254

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych w zarządzie Gdańskich Nieruchomości .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e94a12c6-89d1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060126/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e94a12c6-89d1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w SWZ. 2.Postępowanie
prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem:https://ezamowienia.gov.pl.
3. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Monika Kąkol tel.58 302 32 82
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
nz@nieruchomoscigda.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl. oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2.Szczegółowy sposób przygotowania oferty znajduje się na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
3.Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce
„Informacje podstawowe”.
4.Zalogowany Wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do
zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji
dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić
pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać
odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 6.
Uwaga!
Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w
programie Adobe Acrobat Reader DC.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w
formacie PAdES typ wewnętrzny.
7.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się
na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie
dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop (przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
8. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”).
W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki
stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
9.Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 p.z.p., podmiotowych środków dowodowych przyjmuje
się datę ich przekazania na Platformie e-Zamówienia.
10.Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
12.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip, .7Z.
13 Uwaga! W Rozporządzeniu KRI nie występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich formatach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie.
14.Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środki
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskich Nieruchomościach SZB jest Pan Krzysztof Gliński, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl, telefon nr 606 748 693.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości. TZ.250.119.2023.MK, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
• posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO w celu korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu ich wniesienia,
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie:
*Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
** skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
***żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia danego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.250.119.2023.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Obejmuje wykonanie przeglądów rocznych 283 obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszar Administracyjny 1
2. Wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości położonych na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz budynków będących w administrowaniu Biura Obsługi Skarbu Państwa i Obiektów Kubaturowych.
3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz §4 - §6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) obiektów zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości położonych na terenie Obszarów Administracyjnych nr 1,2,3 i 4 oraz budynków kubaturowych i Skarbu Państwa.
4. Wykonawca przeprowadzający kontrolę okresową budynku winien zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynkach w okresie od poprzedniej kontroli oraz zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku oraz dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzednich kontroli.
5. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowej winny zawierać określenie:
- stanu technicznego elementów budynku,
- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt.1,
- zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
- metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
- zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.
Jednocześnie protokół z kontroli winien zawierać wszystkie wskazania z art. 62a ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Wzór protokołu z przeglądu technicznego obiektu stanowi załącznik Nr 2 do wzoru umowy.
6. Protokoły dla budynków określonych w wykazach adresowych, należy sporządzić po 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format doc, pdf) zapisanej na nośniku danych informatycznych oraz przesłanych na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl.
7. Dodatkowo należy sporządzić zestawienie zbiorcze z protokołów dla budynków według załączonych wykazów adresowych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format excel, pdf) zapisanej na nośniku danych informatycznych oraz przesłanej na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl. Wzór zestawienia zbiorczego z protokołów obiektów stanowi załącznik Nr 3 do wzoru umowy.
8. Z uwagi na fakt, że przeglądy będą stanowiły podstawę do kwalifikowania obiektów do planów remontów rocznych i wieloletnich, należy uwzględnić w nich stopień zużycia elementów i pilność remontów.
9. W przypadku stwierdzenia występowania zagrożenia dla użytkowników obiektu lub jego otoczenia należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie służby techniczne Zamawiającego.
10. Protokoły z przeglądów wraz z załącznikami należy sukcesywnie przekazywać w terminie do 3 dni po ich wykonaniu. Powyższy protokół będzie stanowił załącznik do Książki Obiektu.
11. Osoby przeprowadzające przegląd i podpisujące się pod protokołami muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przeglądów w dniach

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Obejmuje wykonanie przeglądów rocznych 325 obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszar Administracyjny 2
2. Wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości położonych na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz budynków będących w administrowaniu Biura Obsługi Skarbu Państwa i Obiektów Kubaturowych.
3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz §4 - §6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) obiektów zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości położonych na terenie Obszarów Administracyjnych nr 1,2,3 i 4 oraz budynków kubaturowych i Skarbu Państwa.
4. Wykonawca przeprowadzający kontrolę okresową budynku winien zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynkach w okresie od poprzedniej kontroli oraz zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku oraz dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzednich kontroli.
5. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowej winny zawierać określenie:
- stanu technicznego elementów budynku,
- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt.1,
- zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
- metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
- zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.
Jednocześnie protokół z kontroli winien zawierać wszystkie wskazania z art. 62a ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Wzór protokołu z przeglądu technicznego obiektu stanowi załącznik Nr 2 do wzoru umowy.
6. Protokoły dla budynków określonych w wykazach adresowych, należy sporządzić po 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format doc, pdf) zapisanej na nośniku danych informatycznych oraz przesłanych na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl.
7. Dodatkowo należy sporządzić zestawienie zbiorcze z protokołów dla budynków według załączonych wykazów adresowych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format excel, pdf) zapisanej na nośniku danych informatycznych oraz przesłanej na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl. Wzór zestawienia zbiorczego z protokołów obiektów stanowi załącznik Nr 3 do wzoru umowy.
8. Z uwagi na fakt, że przeglądy będą stanowiły podstawę do kwalifikowania obiektów do planów remontów rocznych i wieloletnich, należy uwzględnić w nich stopień zużycia elementów i pilność remontów.
9. W przypadku stwierdzenia występowania zagrożenia dla użytkowników obiektu lub jego otoczenia należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie służby techniczne Zamawiającego.
10. Protokoły z przeglądów wraz z załącznikami należy sukcesywnie przekazywać w terminie do 3 dni po ich wykonaniu. Powyższy protokół będzie stanowił załącznik do Książki Obiektu.
11. Osoby przeprowadzające przegląd i podpisujące się pod protokołami muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przeglądów w dniach

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Obejmuje wykonanie przeglądów rocznych 347 obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszar Administracyjny 3
2. Wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości położonych na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz budynków będących w administrowaniu Biura Obsługi Skarbu Państwa i Obiektów Kubaturowych.
3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz §4 - §6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) obiektów zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości położonych na terenie Obszarów Administracyjnych nr 1,2,3 i 4 oraz budynków kubaturowych i Skarbu Państwa.
4. Wykonawca przeprowadzający kontrolę okresową budynku winien zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynkach w okresie od poprzedniej kontroli oraz zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku oraz dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzednich kontroli.
5. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowej winny zawierać określenie:
- stanu technicznego elementów budynku,
- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt.1,
- zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
- metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
- zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.
Jednocześnie protokół z kontroli winien zawierać wszystkie wskazania z art. 62a ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Wzór protokołu z przeglądu technicznego obiektu stanowi załącznik Nr 2 do wzoru umowy.
6. Protokoły dla budynków określonych w wykazach adresowych, należy sporządzić po 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format doc, pdf) zapisanej na nośniku danych informatycznych oraz przesłanych na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl.
7. Dodatkowo należy sporządzić zestawienie zbiorcze z protokołów dla budynków według załączonych wykazów adresowych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format excel, pdf) zapisanej na nośniku danych informatycznych oraz przesłanej na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl. Wzór zestawienia zbiorczego z protokołów obiektów stanowi załącznik Nr 3 do wzoru umowy.
8. Z uwagi na fakt, że przeglądy będą stanowiły podstawę do kwalifikowania obiektów do planów remontów rocznych i wieloletnich, należy uwzględnić w nich stopień zużycia elementów i pilność remontów.
9. W przypadku stwierdzenia występowania zagrożenia dla użytkowników obiektu lub jego otoczenia należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie służby techniczne Zamawiającego.
10. Protokoły z przeglądów wraz z załącznikami należy sukcesywnie przekazywać w terminie do 3 dni po ich wykonaniu. Powyższy protokół będzie stanowił załącznik do Książki Obiektu.
11. Osoby przeprowadzające przegląd i podpisujące się pod protokołami muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przeglądów w dniach

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Obejmuje wykonanie przeglądów rocznych 248 obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszar Administracyjny 4
2. Wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości położonych na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz budynków będących w administrowaniu Biura Obsługi Skarbu Państwa i Obiektów Kubaturowych.
3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz §4 - §6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) obiektów zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości położonych na terenie Obszarów Administracyjnych nr 1,2,3 i 4 oraz budynków kubaturowych i Skarbu Państwa.
4. Wykonawca przeprowadzający kontrolę okresową budynku winien zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynkach w okresie od poprzedniej kontroli oraz zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku oraz dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzednich kontroli.
5. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowej winny zawierać określenie:
- stanu technicznego elementów budynku,
- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt.1,
- zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
- metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
- zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.
Jednocześnie protokół z kontroli winien zawierać wszystkie wskazania z art. 62a ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Wzór protokołu z przeglądu technicznego obiektu stanowi załącznik Nr 2 do wzoru umowy.
6. Protokoły dla budynków określonych w wykazach adresowych, należy sporządzić po 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format doc, pdf) zapisanej na nośniku danych informatycznych oraz przesłanych na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl.
7. Dodatkowo należy sporządzić zestawienie zbiorcze z protokołów dla budynków według załączonych wykazów adresowych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format excel, pdf) zapisanej na nośniku danych informatycznych oraz przesłanej na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl. Wzór zestawienia zbiorczego z protokołów obiektów stanowi załącznik Nr 3 do wzoru umowy.
8. Z uwagi na fakt, że przeglądy będą stanowiły podstawę do kwalifikowania obiektów do planów remontów rocznych i wieloletnich, należy uwzględnić w nich stopień zużycia elementów i pilność remontów.
9. W przypadku stwierdzenia występowania zagrożenia dla użytkowników obiektu lub jego otoczenia należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie służby techniczne Zamawiającego.
10. Protokoły z przeglądów wraz z załącznikami należy sukcesywnie przekazywać w terminie do 3 dni po ich wykonaniu. Powyższy protokół będzie stanowił załącznik do Książki Obiektu.
11. Osoby przeprowadzające przegląd i podpisujące się pod protokołami muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przeglądów w dniach

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Obejmuje wykonanie przeglądów rocznych 31 obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Biuro Obsługi Skarbu Państwa i Obiektów Kubaturowych (4 obiekty kubaturowe i 27 obiektów Skarbu Państwa)
2. Wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości położonych na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz budynków będących w administrowaniu Biura Obsługi Skarbu Państwa i Obiektów Kubaturowych.
3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz §4 - §6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) obiektów zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości położonych na terenie Obszarów Administracyjnych nr 1,2,3 i 4 oraz budynków kubaturowych i Skarbu Państwa.
4. Wykonawca przeprowadzający kontrolę okresową budynku winien zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynkach w okresie od poprzedniej kontroli oraz zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku oraz dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzednich kontroli.
5. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowej winny zawierać określenie:
- stanu technicznego elementów budynku,
- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt.1,
- zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
- metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
- zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.
Jednocześnie protokół z kontroli winien zawierać wszystkie wskazania z art. 62a ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Wzór protokołu z przeglądu technicznego obiektu stanowi załącznik Nr 2 do wzoru umowy.
6. Protokoły dla budynków określonych w wykazach adresowych, należy sporządzić po 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format doc, pdf) zapisanej na nośniku danych informatycznych oraz przesłanych na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl.
7. Dodatkowo należy sporządzić zestawienie zbiorcze z protokołów dla budynków według załączonych wykazów adresowych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format excel, pdf) zapisanej na nośniku danych informatycznych oraz przesłanej na adres e-mail: przegladytt@nieruchomoscigda.pl. Wzór zestawienia zbiorczego z protokołów obiektów stanowi załącznik Nr 3 do wzoru umowy.
8. Z uwagi na fakt, że przeglądy będą stanowiły podstawę do kwalifikowania obiektów do planów remontów rocznych i wieloletnich, należy uwzględnić w nich stopień zużycia elementów i pilność remontów.
9. W przypadku stwierdzenia występowania zagrożenia dla użytkowników obiektu lub jego otoczenia należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie służby techniczne Zamawiającego.
10. Protokoły z przeglądów wraz z załącznikami należy sukcesywnie przekazywać w terminie do 3 dni po ich wykonaniu. Powyższy protokół będzie stanowił załącznik do Książki Obiektu.
11. Osoby przeprowadzające przegląd i podpisujące się pod protokołami muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przeglądów w dniach

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, jeżeli:
-wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi polegające na wykonywaniu przeglądów okresowych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351, ze zm.) i każda usługa o wartości minimum 20 000 zł brutto.
W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych usług, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych usług powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał jedną wymaganą usługę a drugi drugą, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.
2.skierują do realizacji zamówienia minimum:
a) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykonała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 10 przeglądów okresowych obiektu/ów budowlanego/ych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351, ze zm.),
b) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykonała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 10 przeglądów okresowych obiektu/ów budowlanego/ych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 2351).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.Dz. U. z 2023 r.
poz. 129 z póżn. zm.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w Formularzu ofertowym oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy.
2. Dokumenty składane wraz z ofertą potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualny na dzień złożenia wykaz osób- Zdolność zawodowa - „Wykaz osób” – załącznik nr 7
do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Dokument Zdolność zawodowa - „Wykaz osób” stanowi podstawę oceny ofert w kryterium „Doświadczenie osoby posiadającej
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.„Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
- Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4-10 (ustawy pzp), a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Złożyć podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Formularz ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2.Złożyć podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym formularz cenowy na wybrane przez siebie zadanie który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
3.Wykonawca, który powierzył części zamówienia podwykonawcom podaje w złożonej ofercie:
a)nazwy podwykonawców, którym powierza części zamówienia, jeżeli są znani oraz nazwy tych części,
b)nazwy podmiotów udostępniających zasoby, na których zasoby się powołuje oraz nazwy tych części
4.Podać w druku „Zdolność zawodowa” doświadczenie inspektora, skierowanego do realizacji zamówienia, posiadająceg
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacji – czas (w miesiącach) związany z nadzorowaniem
robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacji wykonanych przez osobę posiadającą uprawnienia kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacji lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
5.Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
6.Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 17 ppkt. 2-4 SWZ.
7.Złożyć, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis
lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
8.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 17.7, jeżeli zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4300,00 zł w tym
ZADANIE 1- 1000,00 zł
ZADANIE 2 – 1100,00 zł
ZADANIE 3 – 1200,00 zł
ZADANIE 4 – 900,00 zł
ZADANIE 5 – 100,00 zł
II.Termin wniesienia wadium upływa w dniu 04.12.2023 r.
godz. 12:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj, do 02.01.2024 r. . III. Wadium może być wnoszone w
formie:
1) pieniądza przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr konta: 71 1240 1268 111100105035
8604, 2) gwarancji bankowych, 3)gwarancji ubezpieczeniowych, 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U.Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). IV. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia winno być złożone w oryginale,
w formie lub postaci elektronicznej (dotyczy pkt 2-4) . V. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których
mowa w pkt 2- 4,musi wskazywać jako beneficjenta Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy. VI. Wadium
wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2-4, powinno być nieodwołalne i musi gwarantować
zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w
art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się
oudzielenia zamówienia należy złożyć razem z ofertą.
b) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego, 2.
Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają
Wykonawcy w zakresie, w jakim spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia wskazane powyżej składane są
przez osoby upoważnione do reprezentowania każdego wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w paragrafie 13 projektowanych postanowień umów w sprawie zamówienia publicznego stanowiące załączniki nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawca, który powierzył części zamówienia podwykonawcom podaje w złożonej ofercie:
a) nazwy podwykonawców, którym powierza części zamówienia, jeżeli są znani oraz nazwy tych części;
b) nazwy podwykonawców na których zasoby się powołuje oraz nazwy tych części.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
„Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
- Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 5-10 , a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z póź.zm.).
3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasobów.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres udostępnienia
wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy
z podmiotów udostępniający zasoby. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiotudostępniający zasoby w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenia oraz zobowiązanie
wskazane powyżej składane są przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby
(podwykonawcy), zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej
lub innym dokumencie, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Punkty będą przyznawane według zasad określonych w pkt. 25 SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.