eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › "Koszenie i wycięcie zakrzaczeń przy drogach leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów w 2022 roku." - III postępowanie przetargoweOgłoszenie z dnia 2022-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Koszenie i wycięcie zakrzaczeń przy drogach leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów w 2022 roku.” – III postępowanie przetargowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LUBACZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016495

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lubaczow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubaczow.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Koszenie i wycięcie zakrzaczeń przy drogach leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów w 2022 roku.” – III postępowanie przetargowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27c9132c-6b09-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00512427

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00233507/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Koszenie i wycięcie zakrzaczeń przy drogach leśnych w Nadleśnictwie Lubaczów w 2022 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453468/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.73.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykaszanie oraz wycięcie zakrzaczeń (prace mechaniczne) , o grubości do. 5 cm w ilości
nie przekraczającej 1 szt na m2, na poboczach i skaprach przy drogach leśnych (obustronnie)
na łącznej długości dróg ok. 9 km, w tym wykaszanie i wycięcie zakrzaczeń ( z przewagą
prac ręcznych ok. 70%), o grubości pow. 5 cm w skupiskach pow 5 szt na m2, na
przeciwskarpach rowów przy drogach leśnych (obustronnie) oraz na szerokość około 0,5 m
za skarpą od strony ściany lasu na łącznej długości dróg ok. 9 km. Złożenie pozyskanego
materiału w pryzmach na miejsce wskazane przez leśniczego na odległość do 100 m, lub
odrzucenie do lasu w porozumieniu z miejscowym leśniczym. Obkoszenie rogatek i barierek
przy drogach. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt do koszenia trawy
i niszczenia chwastów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.5.5.) Wartość części: 138210 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykaszanie oraz wycięcie zakrzaczeń (prace mechaniczne) , o grubości do. 5 cm w ilości
nie przekraczającej 1 szt na m2, na poboczach i skaprach przy drogach leśnych (obustronnie)
na łącznej długości dróg ok. 10 km, w tym wykaszanie i wycięcie zakrzaczeń ( z przewagą
prac ręcznych ok. 40%), o grubości pow. 5 cm w skupiskach pow 5 szt na m2, na
przeciwskarpach rowów przy drogach leśnych (obustronnie) oraz na szerokość około 0,5 m
za skarpą od strony ściany lasu na łącznej długości dróg ok. 10 km. Złożenie pozyskanego
materiału w pryzmach na miejsce wskazane przez leśniczego na odległość do 100 m, lub
odrzucenie do lasu w porozumieniu z miejscowym leśniczym. Obkoszenie rogatek i barierek
przy drogach. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.5.5.) Wartość części: 60948 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41613,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 82627,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41613,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zielony Serwis Marzena Chmielnicka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9191588172

7.3.4) Miejscowość: Teratyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41613,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-28

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26190 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37519,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27028,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zielony Serwis Marzena Chmielnicka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9191588172

7.3.4) Miejscowość: Teratyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27028,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.