eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring w obiektach Zamawiającego w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring w obiektach Zamawiającego w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010843854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Przybyszewskiego 80/82

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-824

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@opsbielany.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsbielany.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring w obiektach Zamawiającego w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f46c9d16-8864-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511621

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00435163/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoring w obiektach Zamawiającego w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f46c9d16-8864-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: I. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się:
1. w zakresie złożenia oferty wraz z załącznikami wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. w zakresie wszelkich pozostałych dokumentów postępowania (w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań) przy użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub drogą elektroniczną na adres: przetarg@opsbielany.waw.pl
II. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
III. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
IV. Szczegóły w Rozdziale VII i X SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
II. Informacja o sposobie komunikacji w postępowaniu opisana została w dokumencie „Komunikacja w postępowaniu”, dostępnym pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf.
III. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
IV. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny.
V. Szczegóły w Rozdziale VII i X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPSIX.26.3.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia są usługi całodobowej ochrony osób i mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r., całodobowa usługa monitoringu obiektów Zamawiającego z radiowym systemem powiadamiania w obiektach:
1.1 ul. S. Przybyszewskiego 80/82 – siedziba Zamawiającego,
1.2 Al. Zjednoczenia 13 – Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1,
1.3 ul. Wrzeciono 5A – Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2
1.4 ul. W. Broniewskiego 56 – Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora „Senior+”
oraz konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej systemów alarmowych, systemu przeciwpożarowego i instalacji oddymiania we wskazanych obiektach Zamawiającego.
II. Przewidywana liczba godzin ochrony w okresie trwania umowy wyniesie 8 760 godzin. Wskazaną liczbę godzin przyjmuje się na potrzeby postępowania, w celu umożliwienia wyliczenia ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega, iż faktycznie zrealizowana liczba godzin ochrony może ulec zmniejszeniu w zależności od terminu objęcia obiektu usługami. Ewentualne zmniejszenie zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż ewentualne zmniejszenie nie będzie większe niż 5 % zamówienia.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią niniejszego SWZ zawarty został w Załączniku Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp dotyczące w szczególności:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, co wyraża się poprzez prowadzenie przez Wykonawcę zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych na podstawie aktualnych uprawnień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100);
4. zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy dwie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w zamkniętych obiektach użyteczności publicznej, przy czym zrealizowana wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 120 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. składane wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na dzień składania ofert, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3.1 do SWZ;
2. na wezwanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta wstępnie uzyskała status oferty najkorzystniejszej – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3.2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, wskazanych w rozdz. V ust. II SWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. składane wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3.1 do SWZ;
2. składane na wezwanie:
2.1 koncesja Wykonawcy określająca zakres i formę prowadzenia usług w zakresie ochrony osób i mienia, wydana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
2.2 dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300 000,00 zł
2.3 wykaz należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3.3 do SWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ.
II. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.