eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Kompleksowa obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie ŚląskiejOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003446794

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Markowej 20

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-709

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zddtg@mops.rsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.rsl.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa5965e9-8a0c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511240

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026993/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 „Kompleksowa obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa5965e9-8a0c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”, na stronie:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zddtg@mops.rsl.pl
(nie dotyczy składania ofert).
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie za pośrednictwem Platformy https://ezamowienia.gov.pl
Szczegółowy sposób przygotowania oferty znajduje się na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponentedukacyjny.
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy,
zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska (zwany dalej MOPS) reprezentowany przez Dyrektora,
2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się osobiście lub pisemnie pod adresem wskazanym w pkt. 1, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem abi@mops.rsl.pl oraz telefonicznie pod numerem 32/344-03-24 wew. 376.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem dla zamówienia publicznego na kompleksową obsługę prawną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych.
4. Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobowych, z wyjątkiem przypadków prawnie uzasadnionych oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od udzielenia zamówienia.
6. Posiada Pani/Pan prawo :
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art.16 RODO,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 RODO,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadzie określonej w art. 21 RODO.
7. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.ZP.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) sprawdzanie, opiniowanie i zatwierdzanie pod względem formalno-prawnym projektów umów, aneksów, porozumień, zarządzeń, upoważnień, pełnomocnictw, regulaminów, pism, projektów aktów normatywnych
i prawnych dotyczących działalności Ośrodka w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania;
2) sprawdzanie, opiniowanie i zatwierdzanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i aneksów dotyczących realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania;
3) wydawanie opinii prawnych w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisma lub maila w tej sprawie;
4) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta związanych z działalnością statutową Ośrodka;
5) opiniowanie pod względem formalno-prawnym decyzji administracyjnych;
6) nadzorowanie przygotowań i realizacji ogłoszeń konkursowych z zakresu działalności statutowej Ośrodka;
7) prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
8) udzielanie konsultacji, wyjaśnień, porad oraz opinii prawnych Zamawiającemu lub pracownikom Zamawiającego.
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
1.1. Wykonawca musi legitymować się uprawnieniami do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku Wykonawców prowadzących działalność z zakresu świadczenia pomocy prawnej w formie spółek, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982r. o radcach prawnych lub art. 4a ust. 1 ustawy z 26 maja 1982r. - Prawo o adwokaturze, o ile odpowiednio wspólnikami, partnerami lub komplementariuszami w tych spółkach będą osoby wykonujące zawód radców prawnych lub adwokatów.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa:
2.1 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał, co najmniej 3 usługi polegające na prowadzeniu stałej obsługi prawnej na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej lub Ośrodków Pomocy Rodzinie (zadania gminne i powiatowe), w ramach których łącznie świadczył kompleksową obsługę prawną przez okres nie krótszy niż 30 miesięcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ramach świadczonych usług, pełnił obsługę prawną spraw prowadzonych na podstawie następujących ustaw: z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
z 4 listopada 2016r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „za życiem”, z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Łączna wartość zamówień musi wynosić co najmniej 500.000,00 zł.
Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że
w sytuacji składnia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowana zasobów w zakresie doświadczenia.
2.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie, w trakcie realizacji zamówienia, łącznie co najmniej 3 osobami legitymującymi się uprawnieniami do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, które posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu. Powyższe oznacza, iż jeżeli Wykonawca jest osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania jednego z zawodów, o których mowa powyżej oraz wymagane doświadczenie, powinien dysponować dodatkowymi dwiema osobami spełniającymi wskazane wymagania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania, w tym właściwe przyznanie punktów w ramach kryterium wyboru oferty, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3.4. na podstawie przepisu art. 274 ust. 2 ustawy wraz z oferta należy złożyć oraz wykaz osób i usług - zgodnie z załącznikiem nr 5a.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia dowodów określających czy usługi, które zostały ujęte w wykazie osób i usług - zgodnie z załącznikiem nr 5a do SWZ, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.”
3. W przypadku, gdy Zamawiający – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w załączniku nr 5a do SWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:
1.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem,
o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 4 do SWZ).
2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia
i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy). Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy(„(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
6. Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania, zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 2 wymaga, aby Wykonawcy dołączyli do oferty wykaz osób i usług, o którym mowa w rozdziale XX ust. 4.2. niniejszej SWZ (podmiotowy środek dowodowy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XVII pkt. 2.3. SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
Uwaga: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
d) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych;
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ustawy (pkt. 2.1. rozdziału XVII SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.

Powyższe oznacza, iż:
- oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust.2 lub 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego, zobowiązanie są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, na podstawie projektowanych postanowień umowy.
2. Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy https://ezamowienia.gov.pl Szczegółowy sposób przygotowania oferty znajduje się na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponentedukacyjny. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.