eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest - Mochnaczka WyżnaOgłoszenie z dnia 2022-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest - Mochnaczka Wyżna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 18 442 64 88

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 18 442 63 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0b9814c-70ad-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest - Mochnaczka Wyżna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0b9814c-70ad-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00510605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029213/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowo - mostowej dróg powiatowych nr (1527 K, 1533 K i 1510 K)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469773/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD-ZAM.261.73.2022.SC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 210277,47 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 120000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowa obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego obiektu zlokalizowanego w km ok. 0+177 drogi powiatowej nr 1510 K w miejscowości Berest wraz z dojazdami w wymaganym zakresie.
2. W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego i budowę nowego obiektu o parametrach określonych w pkt 8. Z uwagi na charakter drogi powiatowej należy również przewidzieć budowę obiektu tymczasowego na czas rozbiórki i budowy nowego obiektu zapewniającego min. ruch wahadłowy (jeden pas ruchu).
3. Przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę projektu w wersji roboczej (projekt koncepcyjny) na mapie do celów projektowych (bez klauzuli PODGiK) do uzgodnień przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych korekt oraz akceptacji. Należy przedstawić min. 2 warianty budowy mostu wraz z dojazdami. Projekt w wersji roboczej zawierał będzie m. in. proponowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, wstępnie określone parametry techniczne, projekt zagospodarowania terenu z określeniem powierzchni terenu niezbędnego do realizacji przyszłych robót budowlanych.
4. Droga powiatowa nr 1510K posiada klasę Z.
5. Opracowana dokumentacja projektowa z uzyskaną decyzją ZRID ma służyć do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
6. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
7. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRID).
8. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również - w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości - nadzór autorski.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższa ceną, spośród ofert nieodrzuconych, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 166050,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 295200,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.