eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w LubuczewieOgłoszenie z dnia 2022-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego na potrzeby
Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Słupski

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770980930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szarych Szeregów 14

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpslubuczewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpslubuczewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.dpslubuczewo.pl/artykul/zamowienia-publiczne-2022

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego na potrzeby
Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7890dc9-6a6f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00510172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047213/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na rok 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453519/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.DAG.331.04.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 378000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 178500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa około 34.000 litrów oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych. Do paliw wymienionych powyżej stosuje się wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).
2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3. Dostawy odbywać się będą w transakcjach bezgotówkowych.
4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie, transportem własnym i na własny koszt oraz w terminie dostawy wskazanym w formularzu ofertowym, nie dłuższym jednak niż 6 dni kalendarzowych,
2) przewiduje się, że jednorazowa dostawa może wynosić do 8.000 litrów, rozładunek – przy zastosowaniu pompy na autocysternie,
3) Wykonawca do każdej dostawy dostarczy świadectwo jakości oleju lub jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem,
4) Wykonawca do każdej dostawy dołączy informację o cenie hurtowej paliwa z dnia dostawy wraz z podaniem nazwy producenta oraz źródła pozyskania tej informacji,
5) dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia telefonicznego lub przesłanego faksem w uzgodnionych przez strony terminie, w godzinach od 7.00 do godz.15.00,
6) przy każdej dostawie stosowany będzie stały rabat zaoferowany przez Wykonawcę,
7) zaoferowany termin płatności oraz termin dostawy będzie stały i niezmienny przez cały okres wykonywania umowy, przy czym termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni od dnia wystawienia faktury,
8) dostawy będą odbywały się bezpłatnie po uprzednim zamówieniu złożonym telefonicznie lub faksem w uzgodnionym terminie do godz. 14.30. transportem i na koszt Wykonawcy,
9) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości sprzedaży paliw od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 15.00.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 209100 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 209100 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 209100 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "Rolmasz" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8390202418

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 1

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 209100 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.