eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w LubuczewieOgłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego na potrzeby
Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Słupski

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770980930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szarych Szeregów 14

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpslubuczewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpslubuczewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego na potrzeby
Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7890dc9-6a6f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453519

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047213/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na rok 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.dpslubuczewo.pl/artykul/zamowienia-publiczne-2022

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy oraz poczty elektronicznej: zamowienia@dpslubuczewo.pl, przy czym oferta musi zostać złożona za pośrednictwem Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.DAG.331.04.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 378000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 178500,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa około 34.000 litrów oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych. Do paliw wymienionych powyżej stosuje się wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).
2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3. Dostawy odbywać się będą w transakcjach bezgotówkowych.
4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie, transportem własnym i na własny koszt oraz w terminie dostawy wskazanym w formularzu ofertowym, nie dłuższym jednak niż 6 dni kalendarzowych,
2) przewiduje się, że jednorazowa dostawa może wynosić do 8.000 litrów, rozładunek – przy zastosowaniu pompy na autocysternie,
3) Wykonawca do każdej dostawy dostarczy świadectwo jakości oleju lub jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem,
4) Wykonawca do każdej dostawy dołączy informację o cenie hurtowej paliwa z dnia dostawy wraz z podaniem nazwy producenta oraz źródła pozyskania tej informacji,
5) dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia telefonicznego lub przesłanego faksem w uzgodnionych przez strony terminie, w godzinach od 7.00 do godz.15.00,
6) przy każdej dostawie stosowany będzie stały rabat zaoferowany przez Wykonawcę,
7) zaoferowany termin płatności oraz termin dostawy będzie stały i niezmienny przez cały okres wykonywania umowy, przy czym termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni od dnia wystawienia faktury,
8) dostawy będą odbywały się bezpłatnie po uprzednim zamówieniu złożonym telefonicznie lub faksem w uzgodnionym terminie do godz. 14.30. transportem i na koszt Wykonawcy,
9) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości sprzedaży paliw od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 15.00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach określonych w § 11 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stały rabat

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Brak podstaw do wykluczenia dot. przeciwdziałania agresji (określone w § 5 SWZ).
Uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik 2a. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku postaw do wykluczenia
Załącznik 3. Wzór oświadczenia wykonawcy dot. przeciwdziałania agresji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik 2b Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego warunku udziału w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w załączniku nr 5 do SWZ (projekt umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.