eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pi豉 › 安iadczenie us逝g odbioru i zagospodarowania odpad闚 komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Szko造 Policji w PileOg這szenie z dnia 2023-11-23


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g odbioru i zagospodarowania odpad闚 komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Szko造 Policji w Pile

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx POLICJI W PILE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570290663

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Plac Staszica 7

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pi豉

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 774 21 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sppila.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.pila.szkolapolicji.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inna pa雟twowa jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Szkolenie Policji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g odbioru i zagospodarowania odpad闚 komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Szko造 Policji w Pile

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d56ddba9-8911-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00509343

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-23

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00141301/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.3 安iadczenie us逝g odbioru i zagospodarowania odpad闚 komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Szko造 Policji w Pile

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_pila

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_pila

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i sk豉danie ofert oraz o鈍iadcze, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej zapewnionych przez operatora Platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o. o., zwanej dalej „Platform”, zapewniaj帷ego obs逝g procesu udzielania zam闚ie publicznych, chyba 瞠 w Og這szeniu o zam闚ieniu, SWZ lub zaproszeniu do sk豉dania ofert stwierdzono inaczej. Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2020 r., poz. 344.).
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporz康zania, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej, zosta造 opisane na stronie operatora w Regulaminie Internetowej platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o. o., zwany dalej „Regulaminem”. Spos鏏 sporz康zenia, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy .
3. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy okre郵one w Regulaminie oraz zobowi您uje si, korzystaj帷 z Platformy, przestrzega postanowie Regulaminu.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 19 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p騧n. zm.), zwan dalej „ustaw Pzp”, informujemy, 瞠:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Szko造 Policji w Pile z siedzib w Pile przy Pl. Staszica 7, 64-920 Pi豉.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. (47) 774 2310, e-mail: iod.sppila@sppila.policja.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z:
1) przeprowadzeniem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
2) realizacj umowy, w przypadku wyboru Pana/Pani oferty – podstaw prawn jest wykonanie umowy lub podj璚ie dzia豉 na Pani/Pana 膨danie przed jej zawarciem.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy.
6. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych osobowych wynikaj z przepis闚 ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do Pani/Pana danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora Pani/Pana danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO .
9. Nie przys逝guje Pani/Panu:
1) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 431/JZ-210/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g odbioru i zagospodarowania odpad闚 komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Szko造 Policji w Pile, zgodnie z Opisem przedmiotu zam闚ienia, stanowi帷ym za陰cznik nr 1 do SWZ .
Kody odpad闚:
• 20 01 01 - papier i tektura
• 20 01 02 - szk這
• 20 01 39 - tworzywa sztuczne
• 20 02 01 – odpady ulegaj帷e biodegradacji
• 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Oznaczenie przedmiotu zam闚ienia wg Wsp鏊nego S這wnika Zam闚ie:
Kod g堯wny CPV: 90511000-2 – Us逝ga wywozu odpad闚.
Symbol PKWiU: 38.11.11.0.
3. Us逝ga realizowana b璠zie przy zachowaniu ci庵貫go dzia豉nia Szko造 Policji w Pile, nie mo瞠 utrudnia normalnego jej funkcjonowania.
4. Obowi您kiem Wykonawcy jest m.in.:
1) wyposa瞠nie Zamawiaj帷ego w odpowiedni liczb i rodzaj pojemnik闚 do sk豉dowania odpad闚 – zgodnie ze Specyfikacj asortymentowo – ilo軼iowo –warto軼iow, stanowi帷 za陰cznik nr 4 do SWZ;
2) utrzymanie pojemnik闚 we w豉軼iwej sprawno軼i technicznej;
3) utrzymanie pojemnik闚 w czysto軼i i ich dezynfekcj;
4) systematyczne odbieranie odpad闚 gromadzonych w pojemnikach zgodnie
z ustalon cz瘰totliwo軼i;
5) pozostawienie na stanowisku pojemnik闚 ca趾owicie opr騜nionych;
6) ustawienie pojemnik闚 we w豉軼iwe miejsca po ich opr騜nieniu;
7) wymiana pojemnik闚 zu篡tych w wyniku bie膨cej eksploatacji oraz uszkodzonych;
8) ponoszenie ca趾owitej odpowiedzialno軼i za wyw霩 odpad闚 do miejsca na ten cel przeznaczonego oraz ich zagospodarowania;
9) czyszczenie miejsca za鄉ieconego po za豉dunku do samochodu Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowi您any jest realizowa zam闚ienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowi帷ych za陰cznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90511000-2 - Us逝gi wywozu odpad闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:

1) Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w tym zakresie.

2) Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠: posiada zezwolenie na prowadzenie dzia豉lno軼i w zakresie odbioru (zbierania i transportu – aktywny wpis w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, tzw. BDO) odpad闚 komunalnych i segregowanych oraz prowadzenia zwi您anej z tym ewidencji oraz sprawozdawczo軼i zgodnie z ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz posiada wpis do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Pi造 w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 wrze郾ia 1996 r. o utrzymaniu czysto軼i w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.). Zezwolenia musz by wa積e w ca造m okresie obowi您ywania umowy.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w tym zakresie.

4) Zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w tym zakresie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zezwolenia na prowadzenie dzia豉lno軼i w zakresie odbioru (zbierania
i transportu – aktywny wpis w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, tzw. BDO) odpad闚 komunalnych
i segregowanych oraz prowadzenia zwi您anej z tym ewidencji oraz sprawozdawczo軼i zgodnie z ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).
2) wpisu do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Pi造 w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 wrze郾ia 1996 r. o utrzymaniu czysto軼i w gminach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).
Zezwolenia musz by wa積e w ca造m okresie obowi您ywania umowy.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

6. WYKONAWCA SKxDAJ。 OFERT ZAㄐCZA:
1) Formularz ofertowy, kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 3 do SWZ;
2) Specyfikacj asortymentowo-ilo軼iowo-warto軼iow, kt鏎ej wz鏎 stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ,
3) O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ. O鈍iadczenie stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na dzie sk豉dania ofert;
4) Dokument KRS lub CEIDG, w celu weryfikacji os鏏 uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym sk豉dania o鈍iadczenia woli
5) Ewentualne pe軟omocnictwo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia na zasadach okre郵onych w art. 117 ustawy Pzp.
2. O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania, o kt鏎ym mowa w rozdziale VIII.A ust. 1 SWZ sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo powinno by do陰czone do oferty.
4. Oferta musi by podpisana przez wszystkie podmioty tworz帷e konsorcjum lub ustanowionego pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.
5. Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.
6. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
7. W przypadkach, o kt鏎ym mowa wy瞠j, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si
o udzielenie zam闚ienia do陰czaj odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
8. Je瞠li oferta Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie zostanie wybrana, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, przedstawienia umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.
9. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie:
1) ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za niewykonanie lub nienale篡te wykonanie zobowi您ania;
2) w przypadku ustanowienia pe軟omocnika przyjmuje si, 瞠 pe軟omocnictwo do podpisania oferty obejmuje pe軟omocnictwo do po鈍iadczenia za zgodno嗆
z orygina貫m wszystkich dokument闚;
3) pe軟omocnictwo musi wynika z umowy lub z innej czynno軼i prawnej, mie form pisemn; wszelka korespondencja prowadzona b璠zie z pe軟omocnikiem;
4) je瞠li oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y mo瞠 przed zawarciem umowy wezwa pe軟omocnika do przedstawienia umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy zosta造 okre郵one w za陰czniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-01 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem Formularza sk豉dania oferty dost瘼nego na https://platformazakupowa.pl/pn/sp_pila w konkretnym post瘼owaniu w sprawie udzielenia zam闚ienia publicznego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-12-30

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. W nawi您aniu do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 niezrealizowania przedmiotu zam闚ienia o warto軼i do 50 % wynagrodzenia brutto. Z tytu逝 niezrealizowania cz窷ci zam闚ienia Wykonawcy nie przys逝guj 瘸dne roszczenia finansowe oraz prawne.
2. W nawi您aniu do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 wyd逝瞠nia okresu realizacji umowy do 2 miesi璚y po terminie okre郵onym w umowie, w ramach okre郵onych na ten cel 鈔odk闚 finansowych i 膨dania zawarcia w tym zakresie aneksu do umowy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.