eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej WsiOgłoszenie z dnia 2022-12-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001145172

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa Wieś 40 A

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-402

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 567 53 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargispjp2nw@onet.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spjp2.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19141abd-7263-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00507345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00474458/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474468/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP.01.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 142560,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi, (zwanej dalej SP) w 2023 roku, w dniach w których pracuje SP.
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci uczęszczających do
SP w 2023 roku, w dniach w których pracuje SP w następujących szacunkowych ilościach:
45 dzieci x 180 dni = 8 100 szt – Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Nowej Wsi

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości posiłków w zależności od potrzeb. Rozliczenie następować będzie za faktycznie dostarczone posiłki według ceny jednostkowej za jeden posiłek podanej w Formularzu ofertowym. W przypadku zlecenia zmniejszonego zakresu niż wskazany w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie niewykonanej części zamówienia.

3.4. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie z produktów własnych, dostawę własnym transportem i wydanie osobom upoważnionym przez Zamawiającego w SP posiłków zgodnie z Zaleceniami i Normami Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia.

3.5. Posiłek musi być gorący (w przypadku obiadów) o jakości i wartości odżywczej i kalorycznej zgodnej z wymogami obowiązującymi w żywieniu dzieci i młodzieży.

3.6. Przez pojęcie posiłek należy rozumieć przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci.

3.7. Wynagrodzenie Wykonawcy za tzw. „wsad do kotła” tj. koszt zakupu produktów użytych do przygotowania jednego posiłku musi stanowić nie mniej niż 60 % wynagrodzenia za przygotowanie jednego posiłku.

3.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 6 do SWZ - Lista produktów używanych w żywieniu zbiorowym, SWZ i jej załączniki.

3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział na części spowodowałby nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz poważne trudności w skoordynowaniu działań różnych Wykonawców co skutkowałoby nieprawidłową realizacją zamówienia. Dzielenie zamówienia na części mogłoby skutkować zwiększeniem nakładów finansowych po stronie Zamawiającego w celu realizacji zadania.
3.11. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, Zamawiający szczegółowo opisał w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SWZ.

3.12. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę - polegające na:
1) gotowaniu, krojeniu i konfekcji posiłków
Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby lub samozatrudnionych. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywać samodzielnie i osobiście osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy. Wyjątkiem od powyższej zasady będzie osobiste wykonanie zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.

3.2. Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
3.3. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 145800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU POLMOP SERWIS Punkt Gastronomicznych Piotr Stanisław Świeczkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8461084447

7.3.3) Ulica: Ks. Skorupki

7.3.4) Miejscowość: Augustów

7.3.5) Kod pocztowy: 16-300

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.