eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla poscaleniowych robót budowlanych realizowanych w zakresie scaleń gruntów położonych w obszarze powiatu jarosławskiego w ramach PROW na lata 2014-2020.Ogłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla poscaleniowych robót budowlanych realizowanych w zakresie scaleń gruntów położonych w obszarze powiatu jarosławskiego w ramach PROW na lata 2014-2020.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROSŁAWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@powiat.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.jaroslawski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla poscaleniowych robót budowlanych realizowanych w zakresie scaleń gruntów położonych w obszarze powiatu jarosławskiego w ramach PROW na lata 2014-2020.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ef4f8c7-8948-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00506725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043951/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla poscaleniowych robót budowlanych realizowanych w zakresie scaleń gruntów położonych w obszarze powiatu jarosławskiego w ramach PROW na lata 2014-2020

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica” Nr projektu: UM09-6502-UM0900044/19 – Część nr 1 zamówienia; „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica” Nr projektu: UM09-6502-UM0900039/19 – Część nr 2 zamówienia; „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik” Nr projektu: UM09-6502-UM0900038/19 – Część nr 3 zamówienia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na platformie zakupowej Zamawiającego o adresie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski.
2. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe (jeśli są wymagane),podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podpisem osobistym, w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
4. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy, Zamawiający i Wykonawcy mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem: inwest@powiat.jaroslaw.pl.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
6. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową platformazakupowa.pl stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. UWAGA: pliki przesyłane Zamawiającemu powinny odpowiadać formatom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający zaleca (rekomenduje) używanie formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .jpg (.jpeg), a w szczególności formatu .pdf. Do kompresji plików Zamawiający zaleca używanie formatów .zip lub .7z.
9. Dokumenty złożone w plikach rar .gif .bmp .numbers .pages zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, dostępnym na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
11. Wykonawca, przystępując do postępowania: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
12. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Jarosławski z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: 16 624 62 13, adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@starostwo.jaroslaw.pl;
2) w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 16 624 62 27 oraz adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz zawarcia i realizacji umowy z Administratorem;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jak również okres przechowywania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać wydłużony w przypadku, gdy dane będą przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): :
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i sporządzenie trzech Programów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z Zestawieniami planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla poscaleniowych robót budowlanych realizowanych w zakresie scaleń gruntów położonych w obszarze trzech miejscowości powiatu jarosławskiego w ramach PROW na lata 2014-2020, wykonanymi zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
2. Przedmiotem Część nr 1 zamówienia pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pn. „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów, gmina Roźwienica” w ramach PROW na lata 2014-2020 jest opracowanie i sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z Zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) dla zagospodarowania poscaleniowego w obszarze wsi Chorzów, gmina Roźwienica polegających na:
1) budowie lub modernizacji dróg transportu rolnego oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego wraz z koniecznymi pracami przygotowawczymi, w tym na urządzeniu przepustów i mostków;
2) korekcie urządzeń melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawie ich parametrów technicznych), które są niezbędne do ułatwień zagospodarowania obszarów upraw;
3) przystosowaniu nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacji zbędnych miedz, rekultywację, zabezpieczeniu przeciwerozyjnym.
3. Celem opracowania i sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego przedmiot Części nr 1 zamówienia jest:
1) opis zadania budowlanego wraz z podaniem przeznaczenia ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne;
2) określenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych;
3) zamieszczenie informacji o obowiązku uzyskania przez Realizującego roboty projektowo – budowlane na rzecz Zamawiającego decyzji, uzgodnień, opinii oraz pozwoleń, jeżeli ich pozyskanie będzie niezbędne na etapie przygotowania projektu oraz realizacji robót budowlanych wykonywanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.
4. Na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów, gmina Roźwienica” w ramach PROW na lata 2014-2020, realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający zamierza przeznaczyć środki w kwocie brutto 2 728 579,48 zł (2 218 357,30 zł netto + podatek VAT w stawce 23%).
5. Program Funkcjonalno-Użytkowy będący przedmiotem Części nr 1 zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentów składających się na Opis przedmiotu Część nr 1 zamówienia (OPZ), stanowiących Załącznik Nr 1.1 do SWZ, tj.:
1) Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 14 marca 2023 r., znak: GKN-GK.6822.7.2021;
2) Załącznik Nr 1 do decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 14 marca 2023 r., znak: GKN-GK.6822.7.2021;
3) Mapy obszaru scalenia (mapy z projektem scalenia Chorzów);
4) Założenia do projektu scalenia gruntów Chorzów;
5) Mapa zagospodarowania poscaleniowego Chorzów;
6) Decyzja Środowiskowa z dnia 4 listopada 2019 r., znak ŚR-IV.604.3.2019.
6. Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący przedmiot Części nr 1 zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami:
1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.);
2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454);
3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
7. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot Części nr 1 zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
Uwaga: Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
2) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy;
3) nie ujawniać osobom trzecim informacji pozyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy i traktować informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy jako poufne;
4) sporządzać w formie pisemnej propozycje odpowiedzi na pytania przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty projektowo – budowlane, które będą miały być realizowane na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sporządzonego przez Wykonawcę, aż do momentu wyłonienia podmiotu, któremu zostaną zlecone do realizacji te roboty projektowo – budowlane;
5) konsultować z przedstawicielem Zamawiającego wszelkich działań podejmowanych w trakcie realizacji zamówienia oraz do uwzględnienia zaleceń, uwag i wytycznych Zamawiającego w trakcie realizacji umowy i wykonywania jej przedmiotu;
6) informować pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego;
7) skonsultować z Zamawiającym wstępną wersję dokumentacji (koncepcję) oraz przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wstępną wersję dokumentacji (koncepcję) wykonaną zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, a ewentualne uwagi Zamawiającego wynikające z tego przedłożenia uwzględnić w ostatecznej wersji;
8) uwzględnić w opracowywanej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia / umowy wszelkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, w tym w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (wykonywania umowy) oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
9) uzgodnić i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie rodzaju zastosowanych technologii oraz przewidywanych do użycia materiałów, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, które zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w rozwiązaniach projektowych za pomocą standardowych określeń technicznych poprzez określenie dla materiałów lub urządzeń ich minimalnych parametrów;
Podanie w opracowaniu znaków towarowych czy pochodzenia towaru bez uzasadnienia tego specyfiką przedmiotu zamówienia (robót) lub wykazania, że nie da się go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń Zamawiający uzna za wadę opracowania, żądając jednocześnie usunięcia tej wady na koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot Części nr 1 zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 5.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej z trzech Części zamówienia przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) – C: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości – O: waga kryterium 10%;
3) skrócenie terminu wykonania zamówienia – T: waga kryterium 30%.
3. W kryterium „cena oferty (brutto) – C” oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
4. W kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 36 miesięcy : 60) x 10 = ilość punktów]
5. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
6. W kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” oferta może otrzymać maksymalnie 30 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowane przez Wykonawcę w ocenianej ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia T : 30) x 30 = ilość punktów]
7. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów
w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia (80 dni), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 30 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 30 dni, oferta otrzyma 30 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej Części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów R rozumianą jako sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (R = C + O +T).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i sporządzenie trzech Programów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z Zestawieniami planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla poscaleniowych robót budowlanych realizowanych w zakresie scaleń gruntów położonych w obszarze trzech miejscowości powiatu jarosławskiego w ramach PROW na lata 2014-2020, wykonanymi zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
2. Przedmiotem Część nr 2 zamówienia pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pn. „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka, gmina Roźwienica” w ramach PROW na lata 2014-2020 jest opracowanie i sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z Zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) dla zagospodarowania poscaleniowego w obszarze wsi Węgierka, gmina Roźwienica polegających na:
1) budowie lub modernizacji dróg transportu rolnego oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego wraz z koniecznymi pracami przygotowawczymi, w tym na urządzeniu przepustów i mostków;
2) korekcie urządzeń melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawie ich parametrów technicznych), które są niezbędne do ułatwień zagospodarowania obszarów upraw;
3) przystosowaniu nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacji zbędnych miedz, rekultywację, zabezpieczeniu przeciwerozyjnym.
3. Celem opracowania i sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego przedmiot Części nr 2 zamówienia jest:
1) opis zadania budowlanego wraz z podaniem przeznaczenia ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne;
2) określenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych;
3) zamieszczenie informacji o obowiązku uzyskania przez Realizującego roboty projektowo – budowlane na rzecz Zamawiającego decyzji, uzgodnień, opinii oraz pozwoleń, jeżeli ich pozyskanie będzie niezbędne na etapie przygotowania projektu oraz realizacji robót budowlanych wykonywanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.
4. Na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka, gmina Roźwienica” w ramach PROW na lata 2014-2020, realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający zamierza przeznaczyć środki w kwocie brutto 9 587 239,46 zł (7 794 503,63 zł netto + podatek VAT w stawce 23%).
5. Program Funkcjonalno-Użytkowy będący przedmiotem Części nr 2 zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentów składających się na Opis przedmiotu Część nr 2 zamówienia (OPZ) , stanowiących Załącznik Nr 1.2 do SWZ, tj.:
1) Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: GKN-GK.6822.5.2021;
2) Załącznik Nr 1 do decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: GKN-GK.6822.5.2021;
3) Mapy obszaru scalenia (mapy z projektem scalenia Węgierka);
4) Założenia do projektu scalenia gruntów Węgierka;
5) Mapa zagospodarowania poscaleniowego Węgierka;
6) Decyzja Środowiskowa z dnia 08 lipca 2019 r., znak ŚR-IV.604.14.2018.
6. Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący przedmiot Części nr 2 zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami:
1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.);
2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454);
3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
7. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot Części nr 2 zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
Uwaga: Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
2) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe
w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy;
3) nie ujawniać osobom trzecim informacji pozyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy i traktować informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy jako poufne;
4) sporządzać w formie pisemnej propozycje odpowiedzi na pytania przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty projektowo – budowlane, które będą miały być realizowane na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sporządzonego przez Wykonawcę, aż do momentu wyłonienia podmiotu, któremu zostaną zlecone do realizacji te roboty projektowo – budowlane;
5) konsultować z przedstawicielem Zamawiającego wszelkich działań podejmowanych w trakcie realizacji zamówienia oraz do uwzględnienia zaleceń, uwag i wytycznych Zamawiającego w trakcie realizacji umowy i wykonywania jej przedmiotu;
6) informować pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego;
7) skonsultować z Zamawiającym wstępną wersję dokumentacji (koncepcję) oraz przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wstępną wersję dokumentacji (koncepcję) wykonaną zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, a ewentualne uwagi Zamawiającego wynikające z tego przedłożenia uwzględnić w ostatecznej wersji;
8) uwzględnić w opracowywanej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia / umowy wszelkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, w tym w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (wykonywania umowy) oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
9) uzgodnić i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie rodzaju zastosowanych technologii oraz przewidywanych do użycia materiałów, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, które zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w rozwiązaniach projektowych za pomocą standardowych określeń technicznych poprzez określenie dla materiałów lub urządzeń ich minimalnych parametrów;
Podanie w opracowaniu znaków towarowych czy pochodzenia towaru bez uzasadnienia tego specyfiką przedmiotu zamówienia (robót) lub wykazania, że nie da się go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń Zamawiający uzna za wadę opracowania, żądając jednocześnie usunięcia tej wady na koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot Części nr 2 zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 5.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej z trzech Części zamówienia przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) – C: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości – O: waga kryterium 10%;
3) skrócenie terminu wykonania zamówienia – T: waga kryterium 30%.
3. W kryterium „cena oferty (brutto) – C” oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
4. W kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 36 miesięcy : 60) x 10 = ilość punktów]
5. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
6. W kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” oferta może otrzymać maksymalnie 30 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowane przez Wykonawcę w ocenianej ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia T : 30) x 30 = ilość punktów]
7. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów
w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia (80 dni), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 30 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 30 dni, oferta otrzyma 30 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej Części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów R rozumianą jako sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (R = C + O +T).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i sporządzenie trzech Programów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z Zestawieniami planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla poscaleniowych robót budowlanych realizowanych w zakresie scaleń gruntów położonych w obszarze trzech miejscowości powiatu jarosławskiego w ramach PROW na lata 2014-2020, wykonanymi zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
2. Przedmiotem Część nr 3 zamówienia pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pn. „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka, gmina Pruchnik” w ramach PROW na lata 2014-2020 jest opracowanie i sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z Zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) dla zagospodarowania poscaleniowego w obszarze wsi Kramarzówka, gmina Pruchnik polegających na:
1) budowie lub modernizacji dróg transportu rolnego oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego wraz z koniecznymi pracami przygotowawczymi, w tym na urządzeniu przepustów i mostków;
2) korekcie urządzeń melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawie ich parametrów technicznych), które są niezbędne do ułatwień zagospodarowania obszarów upraw;
3) przystosowaniu nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacji zbędnych miedz, rekultywację, zabezpieczeniu przeciwerozyjnym.
3. Celem opracowania i sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego przedmiot Części nr 3 zamówienia jest:
1) opis zadania budowlanego wraz z podaniem przeznaczenia ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne;
2) określenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych;
3) zamieszczenie informacji o obowiązku uzyskania przez Realizującego roboty projektowo – budowlane na rzecz Zamawiającego decyzji, uzgodnień, opinii oraz pozwoleń, jeżeli ich pozyskanie będzie niezbędne na etapie przygotowania projektu oraz realizacji robót budowlanych wykonywanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.
4. Na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka, gmina Pruchnik” w ramach PROW na lata 2014-2020, realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający zamierza przeznaczyć środki w kwocie brutto 16 332 792,39 zł (13 278 693,00 zł netto + podatek VAT w stawce 23%).
5. Program Funkcjonalno-Użytkowy będący przedmiotem Części nr 3 zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentów składających się na Opis przedmiotu Część nr 3 zamówienia (OPZ), stanowiących Załącznik Nr 1.3 do SWZ, tj.:
1) Decyzja Starosty Leżajskiego z dnia 10 lipca 2023 r., znak: GN.661.22.2020;
2) Załącznik Nr 1 do decyzji Starosty Leżajskiego z dnia 10 lipca 2023 r., znak: GN.661.22.2020;
3) Mapy obszaru scalenia (mapy z projektem scalenia Kramarzówka);
4) Założenia do projektu scalenia gruntów Kramarzówka;
5) Mapa zagospodarowania poscaleniowego Kramarzówka;
6) Decyzja Środowiskowa z dnia 8 lipca 2019 r., znak ŚR-III.604.12.2018.
6. Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący przedmiot Części nr 3 zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami:
1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.);
2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454);
3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
7. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot Części nr 3 zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
Uwaga: Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
2) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe
w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy;
3) nie ujawniać osobom trzecim informacji pozyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy i traktować informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy jako poufne;
4) sporządzać w formie pisemnej propozycje odpowiedzi na pytania przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty projektowo – budowlane, które będą miały być realizowane na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sporządzonego przez Wykonawcę, aż do momentu wyłonienia podmiotu, któremu zostaną zlecone do realizacji te roboty projektowo – budowlane;
5) konsultować z przedstawicielem Zamawiającego wszelkich działań podejmowanych w trakcie realizacji zamówienia oraz do uwzględnienia zaleceń, uwag i wytycznych Zamawiającego w trakcie realizacji umowy i wykonywania jej przedmiotu;
6) informować pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego;
7) skonsultować z Zamawiającym wstępną wersję dokumentacji (koncepcję) oraz przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wstępną wersję dokumentacji (koncepcję) wykonaną zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, a ewentualne uwagi Zamawiającego wynikające z tego przedłożenia uwzględnić w ostatecznej wersji;
8) uwzględnić w opracowywanej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia / umowy wszelkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, w tym w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (wykonywania umowy) oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
9) uzgodnić i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie rodzaju zastosowanych technologii oraz przewidywanych do użycia materiałów, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, które zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w rozwiązaniach projektowych za pomocą standardowych określeń technicznych poprzez określenie dla materiałów lub urządzeń ich minimalnych parametrów;
Podanie w opracowaniu znaków towarowych czy pochodzenia towaru bez uzasadnienia tego specyfiką przedmiotu zamówienia (robót) lub wykazania, że nie da się go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń Zamawiający uzna za wadę opracowania, żądając jednocześnie usunięcia tej wady na koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot Części nr 3 zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 5.3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej z trzech Części zamówienia przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) – C: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości – O: waga kryterium 10%;
3) skrócenie terminu wykonania zamówienia – T: waga kryterium 30%.
3. W kryterium „cena oferty (brutto) – C” oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
4. W kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 36 miesięcy : 60) x 10 = ilość punktów]
5. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
6. W kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” oferta może otrzymać maksymalnie 30 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowane przez Wykonawcę w ocenianej ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia T : 30) x 30 = ilość punktów]
7. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów
w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia (80 dni), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 30 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 30 dni, oferta otrzyma 30 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej Części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów R rozumianą jako sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (R = C + O +T).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie] – wzór stanowi odpowiednio: Załącznik Nr 2.1 do SWZ dla Części nr 1 zamówienia, Załącznik Nr 2.2 do SWZ dla Części nr 2 zamówienia oraz Załącznik Nr 2.3 do SWZ
dla Części nr 3 zamówienia.
2. Wykaz podwykonawców, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie], jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.
3. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
1) jeśli osoba reprezentująca Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie została wskazana, jako uprawniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) Część nr 1 zamówienia: 1 500,00 PLN;
2) Część nr 2 zamówienia: 3 000,00 PLN;
3) Część nr 3 zamówienia: 4 500,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 462, późn. zm.).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, przyjmuje się termin uznania kwoty wadium w rachunek Zamawiającego (termin faktycznego wpływu i zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego potwierdzony przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
1) dla przelewów krajowych: Santander Bank Polska S. A. nr rachunku 83 1500 1634 1216 3002 8476 0000;
2) dla przelewów z zagranicy: Santander Bank Polska S. A. Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP, numer IBAN: PL83150016341216300284760000.
5. W tytule przelewu wpisać: Wadium przetargowe Nr referencyjny: ZP.272.19.2023, Część nr… .
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu tj. w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4 muszą być opatrzone przez wystawcę (osobę uprawnioną do wystawienia tzn. przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, muszą być wystawione na Powiat Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław oraz muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą.
9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgłoszone w terminie związania ofertą w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Oryginały dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 7 wystawione na Powiat Jarosławski w postaci elektronicznej i opatrzone przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformazakupowa.pl przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski/proceedings, tj. w miejscu publikacji SWZ lub poprzez dołączenie do oferty.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Terminowość wniesienia wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium oprócz wskazania tytułem jakiego postępowania [Numer referencyjny: ZP.272.19.2023, Część nr…] wadium jest wnoszone należy również wskazać w czyim imieniu / w imieniu kogo jest wnoszone.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z uwagi na którąkolwiek z okoliczności określonych w:
1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, z późn. zm.);
2) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są:
1) ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) złożyć wraz z ofertą Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1.
5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, winno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
6. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień zawartej umowy lub wprowadzania do niej dodatkowych postanowień, w zakresie:
1) wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia, niezawinionych przez Wykonawcę, okoliczności opisanych w przygotowanym Projekcie umowy;
2) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji;
3) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu / zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu / zadania lub zaistnienia innych okoliczności niezależnych od woli Stron;
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, tj. w przypadku:
1) konieczności aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy, adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.;
2) zmiany przez Ustawodawcę przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostałyby w sprzeczności i które będą miały bezpośredni wpływ na realizację zawartej umowy, nakładające na Wykonawcę lub Zamawiającego dodatkowe obowiązki lub czynności, nieprzewidziane w zawartej umowie, których wykonanie w ramach zawartej umowy jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa;
3) zmiany zasad realizacji PROW na lata 2014-2020, w ramach którego realizowana jest umowa lub zaistnienia okoliczności niezależnych od woli Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy;
4) działań osób trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utrudniających lub uniemożliwiających realizację lub wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy;
5) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
6) wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.
3. Możliwości zmian umowy szczegółowo opisane są w Projekcie umowy stanowiącym odpowiednio: Załącznik Nr 5.1 do SWZ dla Części nr 1 zamówienia, Załącznik Nr 5.2 do SWZ dla Części nr 2 zamówienia oraz Załącznik Nr 5.3 do SWZ dla Części nr 3 zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski/proceedings.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca składając ofertę na wykonaniu Części nr 1 zamówienia w Formularzu ofertowym, którego wzór dla Części nr 1 zamówienia stanowi Załącznik Nr 2.1 do SWZ, będzie mógł zadeklarować:
1) dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot Części nr 1 zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert;
2) skrócenie terminu wykonania Części nr 1 zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
2. Wykonawca składając ofertę na wykonaniu Części nr 2 zamówienia w Formularzu ofertowym, którego wzór dla Części nr 2 zamówienia stanowi Załącznik Nr 2.2 do SWZ, będzie mógł zadeklarować:
1) dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot Części nr 2 zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert;
2) skrócenie terminu wykonania Części nr 2 zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
3. Wykonawca składając ofertę na wykonaniu Części nr 3 zamówienia w Formularzu ofertowym, którego wzór dla Części nr 2 zamówienia stanowi Załącznik Nr 2.3 do SWZ, będzie mógł zadeklarować:
1) dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot Części nr 3 zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert;
2) skrócenie terminu wykonania Części nr 3 zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.