eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łeba › Remont odcinka ul. ZielonejOgłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Remont odcinka ul. Zielonej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Łeba

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 90

1.5.2.) Miejscowość: Łeba

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 8661 510

1.5.8.) Numer faksu: 59 8661 337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leba.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://leba.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont odcinka ul. Zielonej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba1fa44e-890d-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00504049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/leba

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/leba

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej
dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/leba
2. Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na
platformie zakupowej. Rejestracja oraz logowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/leba Korzystanie z
Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
platformy zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza Wyślij wiadomość. Korespondencja przesłana za
pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP)
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
iwona.mielewczyk@leba.eu.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: iwona.mielewczyk@leba.eu. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łebie, ul.Kościuszki 90, 84-360 Łeba, tel. 598661510;
2.
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łebie jest Pan Radosław Czyżewski, kontakt: adres e-mail:
radoslaw.czyzewski@leba.eu, telefon 59 8661 510 wew. 44;
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego;
4.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
8.
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.30.2023.MJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 633333 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont odcinka drogi gminnej nr 104052 G ul. Zielonej w Łebie.
2. Prace należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i załącznika graficznego stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.
3. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania, określony został w załączniku nr 7 SWZ. Opis przedmiotu zamówienia i załącznik graficzny znajdujące się w załączniku nr 7 oraz SWZ obejmują całość zadania.
W przypadku wystąpienia w którejkolwiek pozycji przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu
zamówienia pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tym
opisie. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp złożenia stosownych
dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Wszystkie zapisy
SWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 7.
W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte w normach zastosowanie
mają postanowienia zawarte w SWZ.
W celu opracowania oferty Wykonawca winien opracować przedmiar robót opierając się na
opisie wraz z załącznikiem graficznym stanowiące załącznik nr 7.
Zasilanie terenu, na którym będą odbywać się prace w energię elektryczną i wodę oraz odbiór
odpadów i nieczystości Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym
staraniem. W przypadku korzystania z przyłączy Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany
przed rozpoczęciem robót zamontować własne liczniki na każdym punkcie poboru wody oraz
energii elektrycznej, udokumentować ich odczyt oraz przekazać Zamawiającemu.
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły one być
wykorzystane do ponownego wykorzystania. W szczególności dotyczy to krawężników, kostki
drogowej, płytek, oznakowania drogowego. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał
protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości. Przed utylizacją jakiegokolwiek materiału
rozbiórkowego należy zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem, czy nie jest on potrzebny do
ponownego wykorzystania.
Wykonawca zapewni obsługę budowy: kierownika budowy w branży drogowej.
Wszelkie koszty związane z prowadzeniem prac, wykonaniem uzgodnień na czas trwania robót,
zajęciem terenu na czas trwania prac, pokrywa Wykonawca.
4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli
są już znani.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób do wykonywania wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
 pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi;
 robotami nawierzchniowymi związanymi z układaniem nawierzchni betonowych
i bitumicznych;
 pracami wykończeniowymi
- pracami remontu i wymiany sieci.
7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingów

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z
przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia: podobne usługi zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego o kodach CPV określonych w tym zamówieniu. Wielkość
lub zakres zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie
udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
1) cena oferty – 60%
2) okres gwarancji – 40%

2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) Punkty w kryterium cena brutto oferty w PLN wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania
trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 końcówkę pomija się, powyżej i równe 5 zaokrągla się w górę) wg poniższego wzoru:
C= (Cmin/Cx) x 60 pkt.
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium ceny oferty brutto w PLN;
Cmin - najniższa cena oferty brutto w PLN spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cx – cena brutto w PLN badanej oferty.

2) Punkty w kryterium okres gwarancji, zostaną przyznane wg następujących zasad:
Okres gwarancji – maksymalnie 40 pkt (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 84 miesiące)
Przyjmuje się, że oferta z najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 40 pkt.
W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy okres gwarancji do obliczeń Zamawiający przyjmie wartość 84 miesiące. W przypadku,
gdy Wykonawca złoży ofertę, w której wskaże okres gwarancji poniżej 36 miesięcy oferta będzie potraktowana jako niezgodna z
treścią SWZ i zostanie odrzucona, w przypadku gdy Wykonawca nie wpisze nic w tym kryterium oceny, Zamawiający przyjmie do
obliczeń wartość minimalną gwarancji, tj. 36 miesięcy.
X =(długość okresu gwarancji w ofercie ocenianej -36/84-36)x 40 pkt
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę
łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Zamawiający wyliczy ocenę łączą ocenianych
ofert na podstawie poniższego wzoru:
E = C + X
gdzie:
E – łączna liczba punktów otrzymana przez ofertę we wszystkich kryteriach oceny,
C – liczba punktów w kryterium ceny oferty brutto w PLN,
X – liczba punktów w kryterium okres gwarancji,
4. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy
trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwaracji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty należy dołączyć
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, którego wzór stanowią załączniki
nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa
powyżej - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej –
załącznik nr 9 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy w zakresie ceny, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:
 ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,
3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:
a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska
o wstrzymaniu prac w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej;
b) wstrzymanie prac przez Zamawiającego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających
z winy stron Umowy;
c) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce,
gradobicie, mrozy) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót
ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność); Uznaje się, że
powyższe zjawiska atmosferyczne wówczas są traktowane jako nieprzewidziane jeśli wystąpią w
porze roku, w której z definicji nie występują;
d) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony
nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe,
wojny, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, pod
warunkiem dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez Stronę dotkniętą
wystąpienie siły wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego
przez właściwy organ administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie
umowy, i jeśli wystąpienie siły wyższej wpłynął bezpośrednio na prawidłowe wykonywanie prac i
termin ich wykonania to termin wykonania umowy zostanie przedłużony o czas jej trwania;
e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,
szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody
niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem;
f) wystąpienie warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie) prac
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów;
g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub niewypałów lub niewybuchów lub wykopalisk
archeologicznych, itp.;
h) konieczność wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na termin
wykonania przedmiotu umowy;
i) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części prac, objętych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w opisie
przedmiotu zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad tym opisie lub zmiany stanu
prawnego, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
j) konieczność wykonania czynności zamiennych lub innych czynności niezbędnych do wykonania
przedmiotu Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy;
k) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
l) wystąpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodującej konieczność wstrzymania
kluczowych robót z uwagi na brak materiałów lub nieobecność pracowników z zastrzeżeniem §9
niniejszej umowy;
m) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki
ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, lub Zamawiającego
przed zawarciem umowy;
n) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi pracami remontowymi,
a wynikającymi z prowadzonej przez inwestora działalności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/leba

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.