eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Luboń › USŁUGI SPOŁECZNE O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w 2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGI SPOŁECZNE O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632002739

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Źródlana 1

1.5.2.) Miejscowość: Luboń

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-030

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 810 50 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze@mops-lubon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mops.lubon.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI SPOŁECZNE O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7c00dd9-6a9b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037945/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Uslugi społeczne o charakterze pielęgnacyjno- opiekuńczym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457535/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPS.271.02.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1535399,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług objętych zadaniem pn. >>USŁUGI SPOŁECZNE O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w 2023r.<<, w tym:
a) Świadczenie w roku 2023 dla mieszkańców Lubonia usług społecznych o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym, w miejscu zamieszkania podopiecznych, uprawnionych do otrzymania tego świadczenia, odpowiednio do aktualnych potrzeb Zamawiającego sukcesywne świadczenie usług w dni robocze, wolne soboty, niedziele i święta w łącznej ilości ok. 36000 godzin, w tym około 3600 godzin w soboty i niedziele oraz dni świąteczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1220400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1220400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1220400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA „GWARANT” - TOMCZYK SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 390927890

7.3.3) Ulica: RYNEK 3A

7.3.4) Miejscowość: Głogów

7.3.5) Kod pocztowy: 67-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1220400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.