eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Luboń › USŁUGI SPOŁECZNE O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w 2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGI SPOŁECZNE O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632002739

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Źródlana 1

1.5.2.) Miejscowość: Luboń

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-030

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 810 50 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze@mops-lubon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mops.lubon.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI SPOŁECZNE O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7c00dd9-6a9b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457535

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037945/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Uslugi społeczne o charakterze pielęgnacyjno- opiekuńczym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępowego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/inne-sprawy-urzedowe/zamowienia-publiczne/), adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /mops-lubon/SkrytkaESP lub udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji (https://miniportal.uzp.gov.pl/), oraz poczty elektronicznej (mops@lubon.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, na stronie https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB (zalecany rozmiar i format plików to: do 30 MB i .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf).
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dokumenty w postaci elektronicznej składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuje się, że: Administratorem danych osobowych jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Źródlana 1, 62-030 Luboń.
2. Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie oferty złożonej w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jego realizacja, rozliczenie i archiwizacja.
3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego stanowią Załącznik nr 10 do SWZ wraz z informacjami dostępnymi do pobrania pod adresem https://www.bip.mops.lubon.pl/rodo/.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.271.02.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1535399,71 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług objętych zadaniem pn. >>USŁUGI SPOŁECZNE O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w 2023r.<<, w tym:
a) Świadczenie w roku 2023 dla mieszkańców Lubonia usług społecznych o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym, w miejscu zamieszkania podopiecznych, uprawnionych do otrzymania tego świadczenia, odpowiednio do aktualnych potrzeb Zamawiającego sukcesywne świadczenie usług w dni robocze, wolne soboty, niedziele i święta w łącznej ilości ok. 36000 godzin, w tym około 3600 godzin w soboty i niedziele oraz dni świąteczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy.
a) Zamówienia o których mowa w punkcie 1 powyżej, będą dotyczyły świadczenia przez dotychczasowego wykonawcę usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty 138311,71 PLN netto - warunkiem ich udzielenia w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego będzie:
> wystąpienie uzasadnionej konieczność powtórzenia (zwiększenia) usług opiekuńczych;
> uzyskanie przez zamawiającego środków finansowych umożliwiających powtórzenie usług opiekuńczych;
> akceptacja oferty dotychczasowego wykonawcy usług opiekuńczych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
Liczba punktów wyliczona w ww. sposób, będzie stanowić końcową ocenę oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1-5, art. 109 ust.1 pkt. 4,
b) art. 7.1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835).
c) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1).
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania.
1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.4. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
1.5. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) Dysponuje do realizacji zamówienia co najmniej:
> dwoma osobami wykonującymi usługi pielęgniarskie obejmujące opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, co najmniej z wykształceniem średnim medycznym o kierunku pielęgniarskim lub pokrewnym albo z ukończoną szkołą policealną w zawodzie opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej lub opiekun w domu opieki społecznej;
> czterema osobami wykonującymi usługi domowe obejmujące pomoc w codziennych czynnościach życiowych, co najmniej z wykształceniem podstawowym i zaświadczeniem o ukończeniu kursu opieki nad chorym w domu lub kursu opieki nad osobami starszymi, prowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
> dwoma osobami z wykształceniem średnim posiadającymi co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie organizacji i koordynacji realizowanych usług (jedna osoba), oraz w zakresie nadzoru i kontroli pracy opiekunek (druga osoba).
b) Wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 1000 tys. zł lub dwa zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 1000 tys. zł, każde trwające minimum 12 miesięcy i polegające na realizacji dla nie mniej niż 30 osób (w ramach jednej umowy) usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym nad osobami starymi lub niepełnosprawnymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy (np. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty/oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
b) Oświadczenie Wykonawcy (np. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5A do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w SWZ Rozdz. VIII punkt 1.1.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. VIII punkt 1.2.
b) Kopia polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
c) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (sporządzony np. wg wzoru w Załączniku nr 9 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie realizacją usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
d) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych (np. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9A do SWZ), w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 19000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100 zł).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr:
07 9043 1038 3038 0018 5404 0001 z dopiskiem „WADIUM USŁUGI OPIEKUŃCZE”.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej w punkcie 2. lit. b)-d), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminach na zasadach określonych w Art. 98 ust. 1-5 Ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach i zasadach określonych w Art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – np. wg Załącznika nr 8 do SWZ.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia (lub podmiotów na potencjał których wykonawca się powołuje), warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w całości musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (lub jeden podmiot na potencjał którego wykonawca się powołuje).
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie muszą posiadać doświadczenie wskazane w SWZ Rozdz. VIII punkt 1.5. (jeżeli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub usług zamiennych;
b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami zamówienia;
c) niemożność wykonania usług będących przedmiotem Umowy z powodu braku dostępu do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, które wpływają na realizację określonego rodzaju usług;
d) zmiana przepisów prawa dokonana po najpóźniejszym terminie składania ofert, której Wykonawca nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje zmianę zakresu lub/i opóźnienie lub/i dodatkowy koszt.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 1 możliwa jest zmiana sposobu wykonania usług oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 lit. d) możliwa jest również zmiana wynagrodzenia poprzez zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów.
3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, jak również na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych - zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy i powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany wynagrodzenia lub/i zmiany terminów realizacji.
5. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
6. W żadnym przypadku ww. postanowień nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/GeneralInformation). Oferta musi być opatrzona podpisem wykonawcy przed jej zaszyfrowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.