eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaraczewo › Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązańOgłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JARACZEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarocińska 1

1.5.2.) Miejscowość: Jaraczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-233

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 747 31 02

1.5.8.) Numer faksu: 62 747 31 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jaraczewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22f527ae-8796-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00502102

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004544/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-zp.271.01.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Szczegóły zamówienia:
- Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2023 r.
- Kredyt zostanie udzielony w złotych polskich,
- Kredyt może być wykorzystywany w transzach „na żądanie”. O wysokości transzy Kredytobiorca poinformuje Bank,
- Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SWZ,
- Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części - w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej i dodatkowych opłat,
- Odsetki spłacane będą miesięcznie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu,
- Zakładany okres spłaty kredytu do 30.12.2034 r.
- W ofercie należy podać całkowity koszt kredytu, na który składać będzie się oprocentowanie (obliczone na podstawie stawki WIBOR 1M z dnia 08.11.2023 r. powiększonej o marżę banku w stosunku rocznym),
- Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, na której zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika,
- W ofercie należy podać całkowity koszt kredytu przy założeniu, że:
• odsetki płatne będą miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,
• spłata kapitału następować będzie według harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2034-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:


Maksymalna liczba punktów
Lp. Nazwa kryterium Waga jakie możne otrzymać oferta za
dane kryterium
1 Cena – „C” 60 % 60 punktów
2 Termin uruchomienia transzy 40% 40 punktów
Kredytu –„T”

Łączna liczba punktów 100 % 100 punktów

Ad. 1) Kryterium „cena”

Cmin/Cb * 100* 60% = ilość punktów w kryterium C

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej; 100 – stały wskaźnik;
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Ad. 2) Kryterium „Termin uruchomienia transzy kredytu -T”


Kryterium będzie oceniane na podstawie deklarowanego terminu uruchomienia transzy kredytu licząc od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

To/Tm * 100* 40% = ilość punktów w kryterium T
gdzie:

Tm – liczba punktów przypisana do minimalnego terminu uruchomienia transzy kredytu określonego w SWZ;

To – liczba punktów przypisana do oferowanego terminu uruchomienia transzy kredytu określonego w ofercie rozpatrywanej
100 – stały wskaźnik;
40% - procentowe znaczenie kryterium „Termin uruchomienia transzy kredytu”.

Zamawiający przyzna punkty Wykonawcom zgodnie z poniższą tabelą:

Termin uruchomienia transzy kredytu Punkty
do 3 dni roboczych włącznie 40 pkt.
4 dni robocze 30 pkt.
5 dni robocze 20 pkt.
6 dni robocze 10 pkt.
powyżej 6 dni roboczych 0 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów liczoną wg wzoru:
LP= C+T
gdzie:
LP – liczba zdobytych punktów;
C – liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium „Cena ”;

T – liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium „Termin uruchomienia transzy kredytu”

2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uruchomienia transzy kredytu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego przewidziane ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324) lub inny dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski, w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
O realizację zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej gwarantującej terminowe wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -Do oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
b) jeśli dotyczy: oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
- Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Do oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
b) jeśli dotyczy: oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
-Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
-zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego przewidziane ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324) lub inny dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski, w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - tylko w przypadku gdy wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP – zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Oferta (wg załącznika nr 1 do SWZ),
- dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty, jeżeli umocowanie to nie wynika z odpowiednich rejestrów / ewidencji,
- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy wyłącznie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 P.z.p. (dotyczy wyłącznie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 P.z.p.) – wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – załącznik nr 5 do SWZ,
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 4 P.z.p., spełniające wymogi, o których mowa w art. 118 ust. 4 P.z.p. (dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Wymagany zakres zobowiązania określa art. 118 ust. 4 ustawy Pzp- załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do proponowanego przez Wykonawcę projektu umowy jeżeli jego zapisy nie są zgodne z SWZ lub są niejednoznaczne.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz dotyczących wyłącznie:
1) wcześniejszej spłaty kredytu;
2) zmiany okresu kredytowania.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie również w przypadku zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeru rachunku bankowego lub innych danych identyfikacyjnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu jednorazowo lub wcześniejszej spłaty kredytu kilkakrotnie w częściach innych niż przewidziane miesięczne raty po uprzednim poinformowaniu banku i zmianie harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu w czasie obowiązywania umowy i spłatę odsetek bez konieczności dodatkowych innych obciążeń z tego tytułu.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawanych zaświadczeń, opinii oraz ewentualne sporządzanie aneksów. W szczególnie uzasadnionym przypadku i po uzyskaniu zgody Banku, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych bez dodatkowych kosztów z tego tytułu. Wysokość i termin spłaty raty kredytu będą dokonywane poprzez zawarcie aneksu do umowy na pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty zostanie przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Zamiany wprowadzone aneksem nie spowodują wydłużenia okresu kredytowania wg umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-29 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.