eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Tarnowska › Usługi z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350545553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szarwarska 1

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dabrowa.krakow.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dabrowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b9b4023-722c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00121002/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473115/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Usług z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w roku 2023” bez podziału na części
Lp. Nr poz.
w STWPL
Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość
1 442 GODZ-RRYB Prace wykonywane ręcznie w produkcji ryb handlowych i utrzymaniu obiektów
rybackich H 5 000,00
2 443 TRANSP-SH Prace wykonywane samochodem w produkcji ryb handlowych i utrzymaniu
obiektów rybackich KMTR 2 500,00
3 444 TRANSP-CH Prace wykonywane ciągnikiem w produkcji ryb handlowych na stawach MTH 340,00
4 445 DOZ-RYB Dozorowanie ryb przy odłowach H 450,00
5 446 ODŁ RYB Prace przy obsadzie i odłowach stawów hodowlanych H 1 200,00
6 447 KOSZ-GROB Koszenie mechaniczne grobli stawów MTH 45,00
7 448 KOSZ-RYB Koszenie ręczne skarp grobli i rowów H 240,00
8 449 RYB-REM Usługi remontowe w gospodarstwie rybackim H 80,00
9 450 STRÓŻ-RYB Stróżowanie obiektów rybackich DN 160,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 77500000-5 - Usługi hodowli zwierząt

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożona oferta znacznie przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 296842,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.