eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Tarnowska › Usługi z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350545553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szarwarska 1

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dabrowa.krakow.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b9b4023-722c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473115

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00121002/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dabrowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dabrowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest
Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska. Administrator z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się telefonicznie pod numerem 668 489 563 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
udodo@lasy.gov.pl.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 3. Zamawiający udostępnia dane
osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale
VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. 4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności 5. Dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust.
1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o
udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8-8a oraz 96 ust. 3-3b PZP.7. Dane osobowe pozyskane w związku z
prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Usług z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w roku 2023” bez podziału na części
Lp. Nr poz.
w STWPL
Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość
1 442 GODZ-RRYB Prace wykonywane ręcznie w produkcji ryb handlowych i utrzymaniu obiektów
rybackich H 5 000,00
2 443 TRANSP-SH Prace wykonywane samochodem w produkcji ryb handlowych i utrzymaniu
obiektów rybackich KMTR 2 500,00
3 444 TRANSP-CH Prace wykonywane ciągnikiem w produkcji ryb handlowych na stawach MTH 340,00
4 445 DOZ-RYB Dozorowanie ryb przy odłowach H 450,00
5 446 ODŁ RYB Prace przy obsadzie i odłowach stawów hodowlanych H 1 200,00
6 447 KOSZ-GROB Koszenie mechaniczne grobli stawów MTH 45,00
7 448 KOSZ-RYB Koszenie ręczne skarp grobli i rowów H 240,00
8 449 RYB-REM Usługi remontowe w gospodarstwie rybackim H 80,00
9 450 STRÓŻ-RYB Stróżowanie obiektów rybackich DN 160,00

4.2.6.) Główny kod CPV: 77500000-5 - Usługi hodowli zwierząt

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy
dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu
zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych
przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 %
wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku
udziału w postępowaniu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca przystępujący do pracy z rybami powinien posiadać odpowiednią wiedzę i
umiejętności oraz doświadczenie dotyczące zachowania dobrostanu w postępowaniu i
obchodzeniu się z rybami, w szczególności w zakresie: przygotowania stawów hodowlanych do
odłowu; odłowów i warunków przetrzymywania ryb; zasad sprzedaży żywych ryb; metod
załadunku i transportu ryb; wpływu czynników środowiskowych na ryby, w tym rozpoznawania
oznak pogorszenia lub braku dobrostanu u ryb w okresie hodowli, upuszczania wody ze stawów,
magazynowania oraz w transporcie ryb; wpływu pogorszenia lub braku dobrostanu na jakość
surowca rybnego, a także posiadać znajomość sposobów humanitarnego uśmiercania ryb.
3.1 Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w
tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej 1 usługę
polegającą na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki rybackiej, na kwotę nie mniejszą niż 100
000 zł brutto rocznie.
3.2 Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym sprzętem:
a) ciągnik rolniczy – minimum 2 sztuki o mocy silnika minimum 60 KM,
b) wózek widłowy lub ciągnikowy maszt podnośnikowy do podnoszenia ładunku na paletach o
ciężarze min.1500 kg
c) kosiarka mechaniczna bijakowa do wykaszania grobli stawowych o szer. roboczej min.1,5 mb
d) przyczepa ciągnikowa 1 osiowa o ładowności min. 2500 kg
e) schron BHP (kontener, przyczepa kempingowa itp.) dla pracowników zatrudnionych na czas
odłowów i sprzedaży ryb

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunków określonych w siwz. (zał. nr 6),
2) Wykaz narzędzi (sprzętu), wyposażenie zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami (zał. nr 7)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór – zał. nr 1)
2. Odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający dane firmy oraz dane osób uprawnionych do jej reprezentowania
3. Pełnomocnictwo /oryginał/osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów,
4. W przypadku złożenia oferty wspólnej– pełnomocnictwo udzielone liderowi,
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo
wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dabrowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.