eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa oprogramowania do zastosowań inżynierskich Altair(R) Units Mechanical Engineer lub równoważnegoOgłoszenie z dnia 2023-11-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oprogramowania do zastosowań inżynierskich Altair® Units Mechanical Engineer lub równoważnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387193275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Krakowska 110/114

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-256

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 571 357 415

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.niewczas@ilot.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie lotnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania do zastosowań inżynierskich Altair® Units Mechanical Engineer lub równoważnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48a1c14f-8769-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00501475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2408/dostawa-oprogramowania-do-zastosowan-inzynierskich-altair-units-mechanical-engineer-lub-rownowaznego

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Wykonawcami, a
Zamawiającym odbywa się drogą elektroniczną. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, inne dokumenty niż oferta
i składane wraz z ofertą załączniki, należy zgłaszać/składać za pośrednictwem zakładki "Pytania/Informacje" znajdującej się pod
adresem: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2408/dostawa-oprogramowania-do-zastosowan-inzynierskich-altair-units-mechanical-engineer-lub-rownowaznego

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne parametry techniczne
sprzętu do obsługi platformy to:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 10Mbps;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader.
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdziale XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały określone w rozdziale XXV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały określone w rozdziale XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZLZ.26.285.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietu oprogramowania do zastosowań inżynierskich Altair® Units Mechanical Engineer lub równoważnego, na okres jednego (1) roku, w postaci elastycznego systemu licencji (tzw. „tokenów”) umożliwiającego korzystanie z programów do tworzenia i modyfikowania modeli numerycznych do obliczeń inżynierskich, solwerów do rozwiązywania stworzonych modeli numerycznych oraz oprogramowania do wizualizacji wyników oraz analizy danych wraz z usługą wsparcia technicznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48321000-4 - Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48320000-7 - Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonania zamówienia tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) umowę obejmującą dostawę oprogramowania do zastosowań inżynierskich, o wartości całej umowy co najmniej 500 000,00 PLN brutto (a w przypadku, jeżeli wartość została w umowie wyrażona w walucie obcej – co najmniej równowartość 500 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia).
2. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum lub spółka cywilna), warunek dotyczący zdolności, o których mowa w ust. 1, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.
3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych albo zdolności ekonomicznej lub finansowej, warunki określone w ust. 1 musi spełnić Wykonawca albo co najmniej jeden podmiot udostępniający zasób.
4. Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) samodzielnie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ – wg treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane – wg treści określonej w załączniku nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w ww. wykazie Wykonawca wykazuje dostawy, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga, wyłącznie od Wykonawcy powołującego się na rozwiązania równoważne przedłożenia przedmiotowego środka dowodowego w postaci formularza technicznego potwierdzającego, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie paramentów technicznych – wg wzoru określonego w załączniku nr 2a do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy sposób złożenia oferty wraz z załącznikami został opisany w rozdziale XV SWZ.
Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie wstępne – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Sposób złożenia oświadczenia wstępnego został opisany w rozdziale IX ust. 1 SWZ.
2. Wykonawca powołujący się na rozwiązanie równoważne składa wraz z ofertą przedmiotowy środek dowodowy w postaci formularza technicznego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ.
3. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w rozdziale XVII. W takim przypadku wadium składane jest w oryginale gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4 potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 PLN.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania na zasadach określonych rozdziałach VII-IX SWZ oraz załączają oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale X SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie opisanym w § 6 i § 7 istotnych postanowień umowy.
3. Pozostałe zmiany umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 455 ust. 1 pkt 2) do ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2408/dostawa-oprogramowania-do-zastosowan-inzynierskich-altair-units-mechanical-engineer-lub-rownowaznego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia:
1) w zakresie dostawy oprogramowania w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego żądania dostawy licencji (na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), przy czym żądanie takie zostanie doręczone Wykonawcy nie później niż do 21.05.2024 r.;
2) w zakresie opieki technicznej w terminie 12 miesięcy od dnia dostawy oprogramowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.