eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › "Remont pomieszczeń na parterze i I piętrze w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Kletówki 27a"Ogłoszenie z dnia 2023-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont pomieszczeń na parterze i I piętrze w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Kletówki 27a”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krośnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000641762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 437 36 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krosno.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.so.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b0e94bbb-62f6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont pomieszczeń na parterze i I piętrze w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Kletówki 27a”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0e94bbb-62f6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00501346

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00126052/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 „Remont pomieszczeń na parterze i I piętrze w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Kletówki 27a”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00428299

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP 8/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 255224,99 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń na parterze i I piętrze
w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Kletówki 27a
2. Zakres robót remontowych będzie obejmował:
1) wymianę parapetów wewnętrznych z lastryko na nowe z konglomeratu o grubości 3 cm w kolorze jasny beż (kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji) na parterze i na I piętrze budynku o wymiarach zgodnych z wymiarami istniejących parapetów wewnętrznych. Łącznie 59 szt. parapetów – parapety przeznaczone do wymiany zostały oznaczone na załączniku graficznym dołączonym do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia;
2) uszczelnienie wszystkich okien na parterze i I piętrze budynku, z wyjątkiem okien w pomieszczeniach nr: 1.16, 1.17, 2.9, 2.10 poprzez wykonanie nowej izolacji z pianki wokół okien – okna przeznaczone do uszczelnienia zostały oznaczone na załączniku graficznym dołączonym do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia;
3) malowanie ścian i sufitów w 16 pomieszczeniach, na korytarzu i na klatkach schodowych na parterze budynku oraz w 14 pomieszczeniach, na korytarzu i na klatkach schodowych na I piętrze budynku a także glifów w pomieszczeniach niemalowanych na parterze i I piętrze– lokalizacja pomieszczeń przeznaczonych do malowania została wskazana na załączniku graficznym dołączonym do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Szacunkowa powierzchnia ścian i sufitów do malowania to ok. 2 790 m2. Do malowanie należy stosować farby lateksowe do wnętrz odporne na szorowanie, w kolorze jasny beż na ściany i w kolorze białym na sufity. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 240386,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 339589,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 240386,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ACORDI Dominik Ziobro

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180773870

7.3.3) Ulica: ul. Budziwojska 36

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-317

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 240386,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.