eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla SeniorówOgłoszenie z dnia 2022-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010773800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rozłogi 10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-310

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 224871301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opsbemowo.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opsbemowo.waw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://opsbemowo.waw.pl/o-nas/zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-667c16cd-70a0-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00500447

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00223439/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przygotowywanie i dowożenie obiadów klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, korzystającym z Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469382/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IOD.26.1.4.2022.SJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 144375 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania i dowożenia we wskazane miejsce obiadów dla uprawnionych klientów Ośrodka Wsparcia dla Seniorów w Warszawie przy ul. Lazurowej 14 (OWdS) działającego w strukturze OPS Dz. Bemowo m. st. Warszawy.
2. Łączna liczba obiadów wyniesie do:
1) w ramach Etapu I (02.01.– 28.04.2023 r.) - 2 905 szt.,
2) w ramach Etapu II stanowiącego prawo opcji (02.05.– 29.12.2023 r.) - 6 720 szt.
2. Wykonawca obowiązany jest przedstawić cenę oferty zarówno dotyczącą Etapu I, jak i tę dotyczącą Etapu II objętego prawem opcji.
3. Liczba osób korzystających z obiadów w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie, co za tym idzie, ulec zmianie może liczba obiadów wydawanych w poszczególnych miesiącach.
4. Zamawiający ma prawo do jednostronnej zmiany liczby gorących posiłków, przy czym ich wahania nie mogą być większe niż 20 %. Powyższe nie wymaga zmiany umowy. Ostateczne całkowite wynagrodzenie za obiady wydane przez cały okres obowiązywania umowy wynikać będzie z faktycznej liczby wydanych obiadów. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej liczby przedmiotu zamówienia.
5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi codzienne przygotowywanie i dowożenie obiadów do siedziby OWdS przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z ustawą
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
6. Skład obiadu:
1) Obiad winien składać się z potraw tradycyjnych: zupy z pieczywem, drugiego dania (2 razy w tygodniu bezmięsnego) wraz z surówką, kompotem lub owoców. Obiady muszą być przygotowywane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem świeżych warzyw sezonowych i muszą być przygotowywane w dniu ich wydawania. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej. Poniżej wskazane gramatury dotyczą żywności po obróbce termicznej;
2) Obiad powinien składać się z 2 dań: I danie: zupa + pieczywo, II danie: wieloskładnikowe (typu: ziemniaki /kasza/ ryż/ kopytka, mięso, surówka oraz kompot lub owoce).
3) Obiady winny być o niżej wymienionej gramaturze minimalnej wskazanej w SWZ:
4) Obiad musi składać się z potraw tradycyjnych z zachowaniem zasad wskazanych w SWZ
5) Obiady muszą być urozmaicone, te same potrawy nie mogą się powtarzać częściej niż raz na 10 dni.
6) Zamawiający zakazuje stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia
7) W przypadku dań mięsnych Wykonawca będzie unikał przetworzonego i gotowego mięsa mielonego na rzecz całych sztuk mięsa (przetwarzanych przez Wykonawcę).
8) Posiłki nie mogą zawierać trudnych do pogryzienia potraw.
7. Jadłospisy powinny być sporządzane na zasadach i w terminach określonych w SWZ.
8. Wykonawca winien zapewnić również obiady dietetyczne, np. lekkostrawne, cukrzycowe, niskosodowe, niskopotasowe, niskocholesterolowe – ich liczba w skali całego zamówienia nie przekroczy 30% i będzie zmienna, uzależniona od rzeczywistych potrzeb osób uprawnionych do korzystania z obiadów, które ze względów zdrowotnych nie mogą jeść potraw tradycyjnych. Obiady dietetyczne winny być przygotowane zgodnie z zasadami żywienia właściwymi dla ww. diet.
9. Gorące posiłki dwudaniowe muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę tj. zupa: minimum +75o C, drugie danie: minimum +63oC, potrawy serwowane na zimno minimum +4o C.
10. Sposób wydawania posiłków na zasadach określonych w SWZ.
11. Kontrola jakości i odpowiedzialność Wykonawcy
1) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli (stacji sanitarno – epidemiologicznej i innych instytucji kontroli) w zakresie wykonywanej usłu.in. tym m.in. w zakresie jakości produktów, przygotowania i transportu posiłków w zakresie wymagań–higieniczno - sanitarnych.
2) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, o każdej kontroli podjętej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotowego zamówienia w każdym czasie trwania usługi. W przypadku kontroli Wykonawca zobowiązany jest do wydania kontrolującemu próbki przygotowanej żywności w dniu przeprowadzenia kontroli.
12. Sposób zgłaszania liczby zamówionych obiadów: Liczbę zamówionych obiadów wyznaczeni pracownicy OWdS będą zgłaszać mailowo lub telefonicznie do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dostarczenie obiadów (dopuszczalna jest weryfikacja zamówionej liczby obiadów do godz. 9.00 w dniu dostarczenia zamówionych obiadów).
13. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt.
14. Do obowiązku Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadków pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki na posiłki i odpadki stanowią własność Wykonawcy. Pojemniki na posiłki i odpadki będą zabierane w dniu dostawy posiłków maksymalnie do godz. 15.30. Pojemniki muszą być zamykane.
15. Wykonawca przed dostarczeniem posiłków do OWdS pobiera próbki żywności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 545).
16. Usługi objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym w szczególności:
1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
3) rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw,
4) odpowiednimi rozporządzeniami unijnymi oraz z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP,
5) według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego.
17. KLAUZULE SPOŁECZNE (art. 95 pzp):
1) Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności związane bezpośrednio z przygotowaniem posiłków tj. obróbka wstępna surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna), posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów, utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie i polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego).
2) W terminie 7 dni od rozpoczęcia realizacji umowy i na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE7 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).
3) Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4) Zamawiający dopuszcza spełnienie klauzuli społecznej poprzez wyznaczenie do realizacji tego zamówienia zatrudnionych już pracowników.
5) Zamawiający określa w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ:
a) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
b) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
6) Zatrudnienie kierowcy do rozwożenia posiłków na podstawie umowy o pracę stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert (opisane w Rozdziale SWZ dot. oceny ofert).
18. ELEKTROMOBILNOŚĆ (art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych) - Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia przez cały okres obowiązywania umowy wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ww. ustawy. W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż do dnia zawarcia umowy i bezzwłocznie na każde żądanie Zamawiającego w terminie późniejszym, pisemnego oświadczenia o jego spełnianiu. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów lub dokumentów dotyczących pojazdów. W przypadku niespełnienia wymogu określonego w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego przez Zamawiającego.
19. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.
20. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ, jak i w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ,
21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 144 375 zł brutto. Wpłynęły trzy oferty:
1) Jedna oferta mieściła się w kwocie którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (128 301,25 zł.). Oferta została odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 Pzp.
2) Pozostałe oferty przekraczały którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną niepodlegającą odrzuceniu złożona została na kwotę 182 875,00 zł brutto.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 182875 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 201932,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.