eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla SeniorówOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010773800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rozłogi 10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-310

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 224871301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opsbemowo.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opsbemowo.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-667c16cd-70a0-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00223439/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przygotowywanie i dowożenie obiadów klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, korzystającym z Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://opsbemowo.waw.pl/o-nas/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu do przestrzegania jego postanowień.
4. Maksymalny rozmiar plików przekazywanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. W postępowaniu korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@opsbemowo.waw.pl
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@opsbemowo.waw.pl Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SWZ.
11. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego to: Sylwia Prądzyńska tel. 22 48 70 300 oraz Sławomir Janicki - tel. 22 48 71 377, e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy (Ośrodek) z siedzibą przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie (01-310), adres e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl, tel. +48-22-48-71-301 https://opsbemowo.waw.pl/, https://opsbemowo.bip.um.warszawa.pl/default.htm.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować mailowo pod adresem iod@opsbemowo.waw.pl lub pocztą na adres korespondencyjny Ośrodka wskazany w ust. 1.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (ustawa PZP).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, w tym osoby i podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 i 74 ustawy PZP oraz podmioty kontrolne i sprawujące nadzór;
2) Prezydent m st. Warszawy w zakresie zadań związanych z obsługą jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, uprawnione podmioty, którym Administrator zleca usługi (np. operator pocztowy) lub dostarczające administratorowi obsługę np. informatyczną, w tym hostingową, prawną, brakowania dokumentacji, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (minimum przez okres lat 4 od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia) jednak nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji (ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), w oparciu o instrukcję kancelaryjną i archiwalną obowiązujące w Ośrodku.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują prawa: dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), jak również prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO)
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie narusza przepisy prawa.
9. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane nie będą podlegały profilowaniu (art. 22 RODO), co oznacza, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób.
10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Przy przetwarzaniu danych na podstawie i w celu określonym w ust. 3 niniejszej
informacji nie mają zastosowania prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO) i sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz prawo do złożenia żądania usunięcia danych (art. 17 RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IOD.26.1.4.2022.SJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania i dowożenia we wskazane miejsce obiadów dla uprawnionych klientów Ośrodka Wsparcia dla Seniorów w Warszawie przy ul. Lazurowej 14 (OWdS) działającego w strukturze OPS Dz. Bemowo m. st. Warszawy.
2. Łączna liczba obiadów wyniesie do:
1) w ramach Etapu I (02.01.– 28.04.2023 r.) - 2 905 szt.,
2) w ramach Etapu II stanowiącego prawo opcji (02.05.– 29.12.2023 r.) - 6 720 szt.
2. Wykonawca obowiązany jest przedstawić cenę oferty zarówno dotyczącą Etapu I, jak i tę dotyczącą Etapu II objętego prawem opcji.
3. Liczba osób korzystających z obiadów w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie, co za tym idzie, ulec zmianie może liczba obiadów wydawanych w poszczególnych miesiącach.
4. Zamawiający ma prawo do jednostronnej zmiany liczby gorących posiłków, przy czym ich wahania nie mogą być większe niż 20 %. Powyższe nie wymaga zmiany umowy. Ostateczne całkowite wynagrodzenie za obiady wydane przez cały okres obowiązywania umowy wynikać będzie z faktycznej liczby wydanych obiadów. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej liczby przedmiotu zamówienia.
5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi codzienne przygotowywanie i dowożenie obiadów do siedziby OWdS przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z ustawą
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
6. Skład obiadu:
1) Obiad winien składać się z potraw tradycyjnych: zupy z pieczywem, drugiego dania (2 razy w tygodniu bezmięsnego) wraz z surówką, kompotem lub owoców. Obiady muszą być przygotowywane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem świeżych warzyw sezonowych i muszą być przygotowywane w dniu ich wydawania. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej. Poniżej wskazane gramatury dotyczą żywności po obróbce termicznej;
2) Obiad powinien składać się z 2 dań: I danie: zupa + pieczywo, II danie: wieloskładnikowe (typu: ziemniaki /kasza/ ryż/ kopytka, mięso, surówka oraz kompot lub owoce).
3) Obiady winny być o niżej wymienionej gramaturze minimalnej wskazanej w SWZ:
4) Obiad musi składać się z potraw tradycyjnych z zachowaniem zasad wskazanych w SWZ
5) Obiady muszą być urozmaicone, te same potrawy nie mogą się powtarzać częściej niż raz na 10 dni.
6) Zamawiający zakazuje stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia
7) W przypadku dań mięsnych Wykonawca będzie unikał przetworzonego i gotowego mięsa mielonego na rzecz całych sztuk mięsa (przetwarzanych przez Wykonawcę).
8) Posiłki nie mogą zawierać trudnych do pogryzienia potraw.
7. Jadłospisy powinny być sporządzane na zasadach i w terminach określonych w SWZ.
8. Wykonawca winien zapewnić również obiady dietetyczne, np. lekkostrawne, cukrzycowe, niskosodowe, niskopotasowe, niskocholesterolowe – ich liczba w skali całego zamówienia nie przekroczy 30% i będzie zmienna, uzależniona od rzeczywistych potrzeb osób uprawnionych do korzystania z obiadów, które ze względów zdrowotnych nie mogą jeść potraw tradycyjnych. Obiady dietetyczne winny być przygotowane zgodnie z zasadami żywienia właściwymi dla ww. diet.
9. Gorące posiłki dwudaniowe muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę tj. zupa: minimum +75o C, drugie danie: minimum +63oC, potrawy serwowane na zimno minimum +4o C.
10. Sposób wydawania posiłków na zasadach określonych w SWZ.
11. Kontrola jakości i odpowiedzialność Wykonawcy
1) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli (stacji sanitarno – epidemiologicznej i innych instytucji kontroli) w zakresie wykonywanej usłu.in. tym m.in. w zakresie jakości produktów, przygotowania i transportu posiłków w zakresie wymagań–higieniczno - sanitarnych.
2) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, o każdej kontroli podjętej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotowego zamówienia w każdym czasie trwania usługi. W przypadku kontroli Wykonawca zobowiązany jest do wydania kontrolującemu próbki przygotowanej żywności w dniu przeprowadzenia kontroli.
12. Sposób zgłaszania liczby zamówionych obiadów: Liczbę zamówionych obiadów wyznaczeni pracownicy OWdS będą zgłaszać mailowo lub telefonicznie do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dostarczenie obiadów (dopuszczalna jest weryfikacja zamówionej liczby obiadów do godz. 9.00 w dniu dostarczenia zamówionych obiadów).
13. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt.
14. Do obowiązku Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadków pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki na posiłki i odpadki stanowią własność Wykonawcy. Pojemniki na posiłki i odpadki będą zabierane w dniu dostawy posiłków maksymalnie do godz. 15.30. Pojemniki muszą być zamykane.
15. Wykonawca przed dostarczeniem posiłków do OWdS pobiera próbki żywności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 545).
16. Usługi objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym w szczególności:
1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
3) rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw,
4) odpowiednimi rozporządzeniami unijnymi oraz z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP,
5) według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego.
17. KLAUZULE SPOŁECZNE (art. 95 pzp):
1) Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności związane bezpośrednio z przygotowaniem posiłków tj. obróbka wstępna surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna), posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów, utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie i polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego).
2) W terminie 7 dni od rozpoczęcia realizacji umowy i na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE7 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).
3) Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4) Zamawiający dopuszcza spełnienie klauzuli społecznej poprzez wyznaczenie do realizacji tego zamówienia zatrudnionych już pracowników.
5) Zamawiający określa w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ:
a) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
b) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
6) Zatrudnienie kierowcy do rozwożenia posiłków na podstawie umowy o pracę stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert (opisane w Rozdziale SWZ dot. oceny ofert).
18. ELEKTROMOBILNOŚĆ (art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych) - Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia przez cały okres obowiązywania umowy wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ww. ustawy. W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż do dnia zawarcia umowy i bezzwłocznie na każde żądanie Zamawiającego w terminie późniejszym, pisemnego oświadczenia o jego spełnianiu. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów lub dokumentów dotyczących pojazdów. W przypadku niespełnienia wymogu określonego w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego przez Zamawiającego.
19. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.
20. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ, jak i w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ,
21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiotem opcji jest świadczenie usług przygotowania i dowożenia we wskazane miejsce obiadów dla uprawnionych klientów Ośrodka Wsparcia dla Seniorów w Warszawie przy ul. Lazurowej 14 (OWdS) działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w 2023 roku w ramach Etapu II stanowiącego prawo opcji (02.05.2023 r. – 29.12.2023 r.) - 6 720 szt.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, którym zostanie objęta realizacja usług dla Etapu II:
1) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy,
2) zlecenie usług w ramach prawa opcji może nastąpić w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego. Realizacja usług w ramach prawa opcji może być zlecona jedynie w całości,
3) Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia;
4) Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu niewykonania prawa opcji;
5) ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z tego prawa ze zleceniem realizacji usług w ramach Etapu II, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 4 do SWZ);
6) Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie Etapu II określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferty zostaną ocenione wg wzorów podanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kucharza

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie dietetyka

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium społeczne - zatrudnienie kierowcy na podstawie umowy o pracę

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106 poz. 730 ze zm.), posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie ww. rozporządzenia - co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie wpisu do rejestru/ decyzji, o których mowa powyżej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionych na wezwanie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie porównywalne co do charakteru i wielkości. Wielkość porównywalna, to dla zamawiającego liczba wydanych/dostarczonych posiłków, nie mniejsza niż 80% wielkości zamówienia podstawowego. Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane;
b) usługi wymienione w lit. a są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem dla części 1 i 2 pod warunkiem, że doświadczenie to spełnia warunki określone odrębnie dla każdej
z tych części;
c) dysponuje co najmniej jednym samochodem dostosowanym do przewozu żywności, spełniającym wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami. Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu środków transportu wraz z zaświadczeniem/decyzją/opinią stwierdzającym ich zatwierdzenie przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców (warunki te musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp,
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienia z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienia z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu,
e) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi zał. Nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – zał. nr 5 do SWZ,
b) dowody określające, czy usługi wymienione w wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
c) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
d) zaświadczenie/decyzja o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z ustawą z dnia 25.08. 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia dla lokalu, w którym są przygotowywane obiady.
e) Wykaz środków transportu wg wzoru - zał. nr 6 do SWZ
f) zaświadczenie/decyzja/opinia stwierdzająca zatwierdzenie środków transportu przez Państwową Inspekcję Sanitarną

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełnienia i dokumentowania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i zdolności zawodowej.
5. Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w paragrafie 15 Projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.