eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prószków › Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu pick-up na potrzeby funkcjonowania biura Nadleśnictwa PrószkówOgłoszenie z dnia 2022-12-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu pick-up na potrzeby funkcjonowania biura Nadleśnictwa Prószków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Prószków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530562532

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 11

1.5.2.) Miejscowość: Prószków

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-060

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: proszkow@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://proszkow.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/7540005476

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu pick-up na potrzeby funkcjonowania biura Nadleśnictwa Prószków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70900056-758c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00494626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00112072/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu pick-up na funkcjonowania biura Nadleśnictwa Prószków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479944

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 190000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) samochodu typu pick-up, z kierownicą po lewej stronie, na potrzeby funkcjonowania biura Nadleśnictwa Prószków.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna – załącznik nr 2 do SWZ;
3) Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SWZ;
4) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 34113000-2 Pojazdy z napędem na 4 koła; 34113200-4 Samochody poruszające się po każdej nawierzchni; 34113300-5 Pojazdy terenowe; 34131000-4 Pikapy;

4.5.3.) Główny kod CPV: 34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34113200-4 - Samochody poruszające się po każdej nawierzchni

34113300-5 - Pojazdy terenowe

34131000-4 - Pikapy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie zostanie powtórzone

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.