eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prószków › Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu pick-up na potrzeby funkcjonowania biura Nadleśnictwa PrószkówOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu pick-up na potrzeby funkcjonowania biura Nadleśnictwa Prószków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Prószków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530562532

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 11

1.5.2.) Miejscowość: Prószków

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-060

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: proszkow@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://proszkow.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu pick-up na potrzeby funkcjonowania biura Nadleśnictwa Prószków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70900056-758c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00112072/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu pick-up na funkcjonowania biura Nadleśnictwa Prószków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/7540005476

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/7540005476

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.1. Komunikacja elektroniczna będzie odbywać się za pośrednictwem platformy zakupowej JOSEPHINA - https://josephine.proebiz.com/pl/profile/7540005476;
W przypadku wystąpienia problemów technicznych z platformą, Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej: proszkow@katowice.lasy.gov.pl.
5.2. Za datę przekazania korespondencji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie zakupowej lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
5.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy zakupowej wynosi 4 Gb, za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 Mb.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO stanowi załącznik do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO stanowi załącznik do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 190000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) samochodu typu pick-up, z kierownicą po lewej stronie, na potrzeby funkcjonowania biura Nadleśnictwa Prószków.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna – załącznik nr 2 do SWZ;
3) Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SWZ;
4) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 34113000-2 Pojazdy z napędem na 4 koła; 34113200-4 Samochody poruszające się po każdej nawierzchni; 34113300-5 Pojazdy terenowe; 34131000-4 Pikapy;

4.2.6.) Główny kod CPV: 34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34113200-4 - Samochody poruszające się po każdej nawierzchni

34113300-5 - Pojazdy terenowe

34131000-4 - Pikapy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 12.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował dwoma kryteriami oceny ofert: 1) cena – C – maksymalna ilość punktów przyznawana w kryterium wynosi 60; 2) parametry techniczne – P – maksymalna ilość punktów przyznawana w kryterium wynosi 40.
12.2. Punkty w kryterium cena „C” Zamawiający przyzna na podstawie wzoru: C = (Cn/Co) x 60, gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium cena, Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych, Co – cena oferty ocenianej.
Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
12.3. Punkty w kryterium parametry techniczne „P” przyznane zostaną na podstawie zawartych w dokumencie o którym mowa w pkt 8.5. ppkt 1) deklarowanych przez Wykonawcę parametrów przedmiotu zamówienia według poniższego zestawienia:
Oceniany parametr wartość i punkty wartość i punkty
moc silnika = 200 KM – 5 pkt > 200 KM – 15 pkt
pojemność silnika = 1900 cm3 – 5 pkt > 1900 cm3 – 15 pkt
pojemność baku paliwa <= 60 litrów – 5 pkt > 60 litrów – 10 pkt
12.4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert (C+P). Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 17.1. Podmiotowe środki dowodowe
1) Oświadczenie dotyczące Wykonawców, o którym mowa w art. 125 PZP składane wraz z ofertą tj: załącznik 3;
2) Oświadczenia oraz dokumenty składane na podstawie wezwania z art. 274 ust. 1 PZP Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona tj: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik nr 5;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

16.1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci Karty katalogowej pojazdu lub karty specyfikacji pojazdu lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie przez oferowany pojazd minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
16.2. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego w przypadku jego braku lub niekompletności.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

16.1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci Karty katalogowej pojazdu lub karty specyfikacji pojazdu lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie przez oferowany pojazd minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
16.2. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego w przypadku jego braku lub niekompletności.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

17.3. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania lub z innego dokumentu regulującego współpracę Wykonawców – umowa spółki, umowa konsorcjum;
3) oświadczenia o których mowa w art. 125 pzp – załączniki 3, 5 – składa każdy z współwykonawców względnie siebie. W przypadku Wykonawców działających w ramach spółki cywilnej, oświadczenia składa każdy ze wspólników względem siebie.
4) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów – dotyczy również spółki cywilnej;
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
17.4. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami §8 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa JOSEPHINA; https://josephine.proebiz.com/pl/profile/7540005476

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zapraszamy do składania ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.