eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › "Budowa pojedynczego segmentu kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Białej Podlaskiej wraz z zagospodarowaniem terenu"Ogłoszenie z dnia 2023-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa pojedynczego segmentu kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Białej Podlaskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833416865

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bialapodlaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa pojedynczego segmentu kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Białej Podlaskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fa55331-5c3b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00494203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061700/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414435

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.42.2023.JW2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 133180,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa pojedynczego segmentu kolumbarium
na Cmentarzu Komunalnym w Białej Podlaskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych;
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja techniczna;
2) przedmiary robót; (UWAGA: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje ryczałtową formę wynagrodzenia. Przy ryczałtowej formie wynagrodzenia, dołączony
do dokumentacji projektowej przedmiar pełni jedynie funkcję pomocniczą i orientacyjną,
a wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac wynikających z dokumentów zamówienia oraz dokumentacji projektowej za zaoferowaną w ofercie cenę ryczałtową wyliczoną na podstawie kalkulacji własnej)
Zakres inwestycji obejmuje:
4. Zakres zamówienia :
1) Budowa pojedynczego segmentu kolumbarium o wymiarach 6,90m x 1,02m i wysokości 2,56 m. Pojedynczy element kolumbarium zawiera 48 wnęki o wymiarach wewnętrznych 51cm i 54 cm x 42 cm i wysokości 40 cm. Wnęki są zlokalizowane po obu stronach kolumbarium.
2) Fundamenty, ściany fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu C12/15 zbrojone stalą A-0(St0) 4 Ø 12 i strzemionami Ø 6 co 30 cm, posadowione na stałym gruncie za pośrednictwem chudego betonu grubości min. 10 cm.
3) Ściany murowane z cegły klinkierowej spoinowanej spoinami wklęsłymi z zaprawą cementową.
4) Wnęki na urny z płyt granitowych grubości 6 cm mocowane na zaprawie cementowej. Od zewnątrz każdej wnęki płyta granitowa – zamykająca mocowana kotwami 4 Ø6 mm ze stali nierdzewnej z ozdobną nakładką.
5) Zadaszenie – zwieńczenie kolumbarium z płyt granitowych dwuspadowych z kapinosem.
6) Izolacja przeciwilgociowa pozioma ściany fundamentowej – 2 x papa na lepiku asfaltowym.
7) Wykończenie cokołu kolumbarium z kostek granitowych o wymiarach 5x19cm.
8) Wewnętrzy teren kolumbarium będzie utwardzony kostką brukową. Przy pojedynczym segmencie kolumbarium zaprojektowano placyki z ławkami i zielenią niską.
9) Na planie zagospodarowania zaznaczono kolorem czerwonym cyframi 1, 2, 3, 4 teren objęty zamówieniem budowy pojedynczego segmentu kolumbarium.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 225978,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 225978,27 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.