eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostarczanie posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" i Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" w Warszawie w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dostarczanie posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" i Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" w Warszawie w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002004893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemyska 11

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-361

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 228221124

1.5.8.) Numer faksu: 228176463

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodek@opsochota.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opsochota.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35d8aacf-507d-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostarczanie posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" i Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" w Warszawie w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35d8aacf-507d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00493180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026064/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dostarczanie posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" i Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" w Warszawie w 2024 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415928

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OPS.ZAG.26.2.5.2023.KR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 235386,3 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadaniem Wykonawcy części I zamówienia jest przygotowanie i dowiezienie obiadu do placówki dziennego wsparcia Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą” ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa
Przewidywany termin realizacji zamówienia – od 2.01.2024. do 31.12.2023 r., przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie i jest uzależniony od terminu zakończenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
Godziny dostarczania obiadów do placówki :od poniedziałku do piątku - w godz. 12:00 - 13:30.
Szacowana liczba dowożonych obiadów: w okresie obowiązywania umowy (252 dni żywieniowych) - do 5040 obiadów, dziennie – do 20 obiadów. Zamawiający ma prawo do zamawiania obiadów w ilości od 10 do 20 obiadów dziennie. Ostateczne całkowite wynagrodzenie za obiady wydane przez cały okres obowiązywania umowy wynikać będzie z faktycznej liczby wydanych obiadów i nie będzie niższe niż łącznie 4000 obiadów. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 107352 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadaniem Wykonawcy części II zamówienia jest przygotowanie i dowiezienie obiadu do placówek dziennego wsparcia:
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A, ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ B, ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa
Przewidywany termin realizacji zamówienia – od 2.01.2024. do 20.12.2023 r., przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie i jest uzależniony od terminu zakończenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
Godziny dostarczania obiadów do placówki :od poniedziałku do piątku - w godz. 12:00 - 13:30.
Szacowana liczba dowożonych obiadów: w okresie obowiązywania umowy (244 dni żywieniowe) - do 6011 obiadów, dziennie – do 27obiadów. Zamawiający ma prawo do zamawiania obiadów w ilości od 20 do 35 obiadów dziennie. Ostateczne całkowite wynagrodzenie za obiady wydane przez cały okres obowiązywania umowy wynikać będzie z faktycznej liczby wydanych obiadów i nie będzie niższe niż łącznie 3600 obiadów. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 128034,3 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 125395,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5211351348

7.3.3) Ulica: Kwiatowa

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-579

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-02 do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 105192,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149553,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 105192,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5211351348

7.3.3) Ulica: Kwiatowa

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-579

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 105192,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-02 do 2024-12-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dla obu części zamówienie wykonawcy są zobowiązani do spełnienia warunków o których mowa w art. 68.3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.