eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostarczanie posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" i Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" w Warszawie w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostarczanie posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" i Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" w Warszawie w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002004893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemyska 11

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-361

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 228221124

1.5.8.) Numer faksu: 228176463

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodek@opsochota.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opsochota.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostarczanie posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" i Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" w Warszawie w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35d8aacf-507d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415928

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026064/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dostarczanie posiłków do Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" i Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" w Warszawie w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35d8aacf-507d-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl . Strona internetowa postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35d8aacf-507d-11ee-9aa3-96d3b4440790
Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: poczty elektronicznej: osrodek@opsochota.waw.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
4. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: poczty elektronicznej: osrodek@opsochota.waw.pl np. przekazywanie wezwań i zawiadomień, oraz otrzymywanie odpowiedzi od Wykonawców, zadawanie pytań. (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i przekazuje się, jako załączniki.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości email lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
8. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB .
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 4587799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych / udostępnionych przez Wykonawcę jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa; tel. 22 822 11 24.
2. W Ośrodku został wyznaczony Inspektor ochrony danych - pan Tomasz Olejniczak, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@opsochota.waw.pl lub pisząc na adres korespondencyjny Ośrodka, podany w punkcie 1.
3. Dane osobowe podane/udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostarczanie obiadów do Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" w 2024 roku.
4. Odbiorcami danych osobowych podanych /udostępnionych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej, a także inne podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dostęp do danych Wykonawcy jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im zadań (np. firma hostingowa).
5. Dane osobowe podane/udostępnione przez Wykonawcę zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Protokół z postępowania będzie przechowywany przez okres 4 lat, począwszy od dnia zakończenia postępowania (jeżeli protokół jest wymagany).
6. W odniesieniu danych osobowych podanych/udostępnionych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca posiada :
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. Wykonawcy nie przysługuje :
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPS.ZAG.26.2.5.2023.KR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadaniem Wykonawcy części I zamówienia jest przygotowanie i dowiezienie obiadu do placówki dziennego wsparcia Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą” ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa
Przewidywany termin realizacji zamówienia – od 2.01.2024. do 31.12.2023 r., przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie i jest uzależniony od terminu zakończenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
Godziny dostarczania obiadów do placówki :od poniedziałku do piątku - w godz. 12:00 - 13:30.
Szacowana liczba dowożonych obiadów: w okresie obowiązywania umowy (252 dni żywieniowych) - do 5040 obiadów, dziennie – do 20 obiadów. Zamawiający ma prawo do zamawiania obiadów w ilości od 10 do 20 obiadów dziennie. Ostateczne całkowite wynagrodzenie za obiady wydane przez cały okres obowiązywania umowy wynikać będzie z faktycznej liczby wydanych obiadów i nie będzie niższe niż łącznie 4000 obiadów. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadaniem Wykonawcy części II zamówienia jest przygotowanie i dowiezienie obiadu do placówek dziennego wsparcia:
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A, ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ B, ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa
Przewidywany termin realizacji zamówienia – od 2.01.2024. do 20.12.2023 r., przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie i jest uzależniony od terminu zakończenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
Godziny dostarczania obiadów do placówki :od poniedziałku do piątku - w godz. 12:00 - 13:30.
Szacowana liczba dowożonych obiadów: w okresie obowiązywania umowy (244 dni żywieniowe) - do 6011 obiadów, dziennie – do 27obiadów. Zamawiający ma prawo do zamawiania obiadów w ilości od 20 do 35 obiadów dziennie. Ostateczne całkowite wynagrodzenie za obiady wydane przez cały okres obowiązywania umowy wynikać będzie z faktycznej liczby wydanych obiadów i nie będzie niższe niż łącznie 3600 obiadów. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106 poz. 730 ze zm.), posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie ww. rozporządzenia - co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie wpisu do rejestru / decyzji, o których mowa powyżej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionych na wezwanie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie porównywalne co do charakteru i wielkości. Wielkość porównywalna, to dla zamawiającego liczba dostarczonych posiłków, nie mniejsza niż 50% wielkości zamówienia - na każdą część.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) dysponuje samochodem dostosowanym do przewozu żywności, spełniającym wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami;
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu środków transportu wraz z zaświadczeniem/decyzją/opinią stwierdzającym ich zatwierdzenie przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców (warunki te musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie ww. rozporządzenia - co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie wpisu do rejestru / decyzji, o których mowa powyżej.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionych na wezwanie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie porównywalne co do charakteru i wielkości. Wielkość porównywalna, to dla zamawiającego liczba dostarczonych posiłków, nie mniejsza niż 50% wielkości zamówienia - na każdą część.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) dysponuje samochodem dostosowanym do przewozu żywności, spełniającym wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami;
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu środków transportu wraz z zaświadczeniem/decyzją/opinią stwierdzającym ich zatwierdzenie przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców (warunki te musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 7A i 7B do SWZ.,
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35d8aacf-507d-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia przez cały okres obowiązywania umowy wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż do dnia zawarcia umowy i bezzwłocznie na każde żądanie Zamawiającego w terminie późniejszym, pisemnego oświadczenia o jego spełnianiu. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowane przez Zamawiającego, jako niespełnienie wymogu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów lub dokumentów dotyczących pojazdów. W przypadku niespełnienia wymogu określonego w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego przez Zamawiającego .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.