eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ożarów Mazowiecki › Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271996

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Poznańska 129/133

1.4.2.) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-850

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 22 7337200

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pwz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491976

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00480858

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek. Jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 1 usługę, która odpowiada rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. dotyczącej kompleksowej obsługi urządzeń drukujących (wstawienie urządzeń, zapewnienie serwisu oraz dostawę i wymianę materiałów eksploatacyjnych ), o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych ) brutto Wykaz winien obejmować usługę/i, która/e rozpoczęły się nie wcześniej niż 3 lata przed terminem składania ofert.
W przypadku, gdy ww. zakres usługi, będzie stanowił część usługi o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo, usługę niezbędną do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia posiadanego przez kilka podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykazując spełnienie warunków należy mieć na uwadze regulacje z art. 117 ust. 3 i art. 118 ust. 2 ustawy Pzp.

Po zmianie:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek. Jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 1 usługę, która odpowiada rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. dotyczącej kompleksowej obsługi urządzeń drukujących (wstawienie urządzeń, zapewnienie serwisu oraz dostawę i wymianę materiałów eksploatacyjnych ), o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLNbrutto Wykaz winien obejmować usługę/i, która/e rozpoczęły się nie wcześniej niż 3 lata przed terminem składania ofert.
W przypadku, gdy ww. zakres usługi, będzie stanowił część usługi o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo, usługę niezbędną do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia posiadanego przez kilka podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykazując spełnienie warunków należy mieć na uwadze regulacje z art. 117 ust. 3 i art. 118 ust. 2 ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-15 11:00

Po zmianie:
2022-12-19 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-15 12:00

Po zmianie:
2022-12-19 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-13

Po zmianie:
2023-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.