eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowymOgłoszenie z dnia 2022-12-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Pile

1.2.) Oddział zamawiającego: PUP w Pile

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570866270

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: aleja Niepodległości 24

1.4.2.) Miejscowość: Piła

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.7.) Numer telefonu: 672151127

1.4.8.) Numer faksu: 672151128

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pup@pup.pila.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pup.pila.ibip.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00490483

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00476748/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, a także ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych”.
2. Usługi pocztowe świadczone będą na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Pile oraz jego Filii w Wyrzysku.
3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, m. in. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do SWZ.
5. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) obsługa stanowisk pocztowych związanych z realizacją zamówienia w placówce nadawczej dla Zamawiającego,
2) doręczanie przesyłek pocztowych w siedzibie Zamawiającego.
Powyższy wymóg dotyczy tylko realizacji zawartej umowy z Wykonawcą.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiące do 10% wartości zamówienia podstawowego, polegać będą na powtórzeniu podobnych usług o identycznym lub podobnym przeznaczeniu, zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, a także ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych”.
2. Usługi pocztowe świadczone będą na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Pile oraz jego Filii w Wyrzysku.
3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, m. in. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do SWZ.
5. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) wykonujące czynności odbierania oraz doręczenia przesyłek pocztowych od Zamawiającego zatrudnionych na terenie powiatu pilskiego 2) osobę pełniącą funkcję „Opiekuna” Zamawiającego (osoba ta będzie wykonywała następujące czynności: reprezentowanie Wykonawcy przed Zamawiającym przy realizacji umowy, pomoc w realizacji sytuacji problemowych, udzielanie informacji o wysyłkach realizowanych w trakcie umowy, w przypadku skorzystania przez zamawiającego z usług pocztowych nieujętych w formularzu cenowym dostarczanie cennika). Powyższy wymóg dotyczy tylko realizacji zawartej umowy z Wykonawcą. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiące do 10% wartości zamówienia podstawowego, polegać będą na powtórzeniu podobnych usług o identycznym lub podobnym przeznaczeniu, zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-13 10:00

Po zmianie:
2022-12-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-13 10:15

Po zmianie:
2022-12-15 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-11

Po zmianie:
2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.