eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowymOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Pile

1.3.) Oddział zamawiającego: PUP w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570866270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Niepodległości 24

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672151127

1.5.8.) Numer faksu: 672151128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pup@pup.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pup.pila.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ca784d6-748c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476748

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038522/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Powszechne usługi pocztowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, narzędzia (systemu) informatycznego Urzędu Zamówień Publicznych dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
2.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje) odbywała się w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal, dostępnego
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich skutecznego przekazania na ePUAP udostępnionego przez miniPortal, dostępnego pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal dostępnego pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem: https://epuap.gov.pl
5.Zalecenia:
1)Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych”;
2)Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf;
3)W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
.zip .7Z ;
4)Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5)Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6)Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
7)Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8)Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
9)Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na miniPortalu za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”,
nie za pośrednictwem adresu email.
10)Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
11)Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania
ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
12)Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
13)Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty, np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików.
6.Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w pkt.
10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Pile, aleja Niepodległości 24, 64-920 Piła;
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
− drogą elektroniczną: iod@pup.pila.pl;
− telefonicznie: 67 211-62-19;
− pisemnie: adres siedziby Administratora danych;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w celu prowadzenia zamówienia publicznego o nr sprawy OG.222.21.22, zawarcia i wykonania umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidywany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; w przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG.222.21.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, a także ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych”.
2. Usługi pocztowe świadczone będą na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Pile oraz jego Filii w Wyrzysku.
3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, m. in. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do SWZ.
5. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) obsługa stanowisk pocztowych związanych z realizacją zamówienia w placówce nadawczej dla Zamawiającego,
2) doręczanie przesyłek pocztowych w siedzibie Zamawiającego.
Powyższy wymóg dotyczy tylko realizacji zawartej umowy z Wykonawcą.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiące do 10% wartości zamówienia podstawowego, polegać będą na powtórzeniu podobnych usług o identycznym lub podobnym przeznaczeniu, zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiące do 10% wartości zamówienia podstawowego, polegać będą na powtórzeniu podobnych usług o identycznym lub podobnym przeznaczeniu, zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.) w zakresie obrotu krajowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe jakie składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów określonego w pkt 6.2. ppkt b SWZ: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy Prawo pocztowe, w zakresie obrotu krajowego;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia, oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Formularz cenowy – Załącznik nr 3 do SWZ;
4) Pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. SWZ składa każdy z wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółki cywilnej) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który zakres zamówienia wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Warunkiem wprowadzenia zmiany do umowy jest złożenie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
a) w przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania niniejszej umowy, co spowoduje zastosowanie przez Wykonawcę obowiązującej stawki podatki VAT
i skutkować będzie zmianą cen jednostkowych przesyłek,
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych
z realizacją umowy,
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem, że ww. zmiany mają wpływ na zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy w związku z realizacją umowy,
d) w przypadku zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo Pocztowe (pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej); jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust1 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.