eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina.Ogłoszenie z dnia 2022-12-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BRZEZINY

1.3.) Oddział zamawiającego: miasto Brzeziny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148615

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 77 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rgi@brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/platforma

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce6b40a3-6677-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00490040

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028271/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444931/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.24.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 289270,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup oraz dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie na podstawie protokołu odbioru, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, w obecności przedstawicieli stron.
5. Na cały dostarczany sprzęt musi być udzielona gwarancja na okresy wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, która liczona jest od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30214000-2 - Stacje robocze

33195100-4 - Monitory

30213100-6 - Komputery przenośne

48820000-2 - Serwery

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego

48781000-6 - Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 355863,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 355863,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 355863,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IT Creators Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9820383163

7.3.3) Ulica: ul. Dubois 114/116

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-465

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 355863,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.