eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przysucha › Dostawa zestawów jednolitego ubioru oraz wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego.Ogłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa zestawów jednolitego ubioru oraz wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Przysuski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 10

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: (48) 6752352

1.5.8.) Numer faksu: (48) 6752352 wew. 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mbaca@powiatprzysuski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.przysucha.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fce57e5-60e9-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa zestawów jednolitego ubioru oraz wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fce57e5-60e9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00487916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024001/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa zestawów jednolitego ubioru oraz wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435132/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-I.272.30.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego (dalej: OPW), który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022, tj. asortymentu:
- Bluza i spodnie Ubioru Mundurowego Ucznia wg Wymagań Technicznych - 26 kpl.,
- Koszulka T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły - 52 szt.
- Beret (granatowy) typu midnight blue o barwie numer 191970/2525112, navy o barwie numer 000080/00128 lub dark blue o barwie numer 00008B/00139 według kodu kolorów RGB - 26 szt.
- Zestaw oznak regulaminowych do ubioru - 26 kpl.
Bluza ocieplana wykonana z materiału typu polar w kolorze jednolitym dla szkoły - 26 szt.
- Plecak taktyczny o pojemności co najmniej 25 litrów w kolorze czarnym lub kamuflażu pantera - 26 szt.
- Rękawice zimowe w kolorze czarnym - 26 kpl.
- Czapka zimowa w kolorze czarnym - 26 szt.,
zgodnego z Wymaganiami Technicznymi - Ubiór mundurowy dla uczniów realizujących projekt resortu Obrony Narodowej – Załącznik nr 3.1 do OPZ

2. Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2022/2023, tj. asortymentu:
- Kamizelka taktyczna - 30 szt.
- Gumowa atrapa karabinka z pasem nośnym - 30 szt.
- Hełm ochronny wojskowy lub replika hełmu balistycznego - 30 szt.
- Busola lub kompas - 16 szt.
- Okulary ochronne - 30 szt.
- Replika ASG z magazynkami w systemie AK lub broń pneumatyczna z akcesoriami - 5 szt.
- Replika pistoletu ASG - 3 szt.
- Kabura do repliki pistoletu ASG - 3 szt.
- Maska ochronna do ASG lub broni pneumatycznej - 8 szt.
- Maska przeciwgazowa - 2 szt.
- Saperka z pokrowcem lub łopatka piechoty - 10 szt.
- Komplet do kwalifikowanej pierwszej pomocy - 1 kpl.
- Nosze medyczne - 1 kpl.
- Staza taktyczna - 5 szt.
- Radiotelefon PMR (w zestawie) - 10 szt.
- Przybory do walki wręcz (gumowe atrapy noża, pistoletu saperki – po 10 szt., ochraniacz na głowę – 10 szt.) - 1 kpl.
- Makieta broni szkoleniowej – karabinka rozbieralnego systemie AK - 2 szt.
- Replika granatu ręcznego – treningowego lub szkolnego - 6 szt.
- Kurtka ucznia - 60 szt.
- Lornetka - 2 szt.
- Latarka czołowa - 30 szt.
- Nóż typu wojskowego lub multitool -30 szt.,
zgodnego z Wymaganiami Technicznymi - Kurtka dla uczniów realizujących projekt resortu Obrony Narodowej – Załącznik nr 3.2. do OPZ oraz Opisem asortymentu wyposażenia specjalistycznego dla OPW – Załącznik nr 3.3. do OPZ.

3. Dostawa 28 szt. kurtek ucznia stanowiących doposażenie wyposażenia specjalistycznego dla OPW (Tabela 3.), tj. asortymentu:
- Kurtka ucznia zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku do umowy - 28 szt.
zgodnego z Wymaganiami Technicznymi - Kurtka dla uczniów realizujących projekt resortu Obrony Narodowej – Załącznik nr 3.2.

4. Dostawa wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023, tj. asortymentu:
- Bluza i spodnie Ubioru Mundurowego Ucznia wg Wymagań Technicznych - 60 kpl.
- Koszulka T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły - 120 szt.
- Beret (granatowy) typu midnight blue o barwie numer 191970/2525112, navy o barwie numer 000080/00128 lub dark blue o barwie numer 00008B/00139 według kodu kolorów RGB - 60 szt.
- Zestaw oznak regulaminowych do ubioru - 60 kpl.
- Bluza ocieplana wykonana z materiału typu polar w kolorze jednolitym dla szkoły - 60 szt.
- Plecak taktyczny o pojemności co najmniej 25 litrów w kolorze czarnym lub kamuflażu pantera - 60 szt.
- Rękawice zimowe w kolorze czarnym - 60 kpl.
- Czapka zimowa w kolorze czarnym - 60 szt.
zgodnego z Wymaganiami Technicznymi - Ubiór mundurowy dla uczniów realizujących projekt resortu Obrony Narodowej – Załącznik nr 3.1 do OPZ.

Zamawiający zgodnie z zapisami umowy nr 94_OPW/J/3300022986/641 na dofinansowanie zamówienia zastrzega maksymalną kwotę jaką może przeznaczyć na zakup jednego pakietu ubiorczego OPW w wysokości 1 320,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia 00/100 złotych brutto).
Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z OPZ i załącznikami do OPZ. Przedmiot zamówienia nie może być zastępowany innym gatunkowo rodzajem ubioru i wyposażenia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości zamawianego asortymentu w zależności od wykorzystania środków jakie może przeznaczyć na realizację zamówienia.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został poprzez: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SWZ; Wymagania Techniczne - Ubiór mundurowy dla uczniów realizujących projekt resortu Obrony Narodowej – Załącznik nr 3.1 do OPZ; Wymagania Techniczne - Kurtka dla uczniów realizujących projekt resortu Obrony Narodowej –Załącznik nr 3.2. do OPZ oraz Opis asortymentu wyposażenia specjalistycznego dla OPW – Załącznik nr 3.3. do OPZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować realizację całości zamówienia.

Dopuszczenie złożenia oferty zawierającej materiały lub urządzenia równoważne:
1) Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona charakter wyłącznie informacyjny.
2) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawiają się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wszelkie materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, stanowią jedynie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych.
3) Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w OPZ.
4) W przypadku oferowania równoważnego materiału lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane materiały
i urządzenia spełniają wymagania równoważności t.j.: wykaz innych niż w SWZ materiałów
i urządzeń oraz ich parametrów technicznych, karty katalogowe lub temu podobne dokumenty.
5) Obowiązek wykazania równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
6) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na podstawie Art. 107 ust. 2 Pzp.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35811300-5 - Mundury wojskowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

35810000-5 - Sprzęt osobisty

18931100-5 - Plecaki

35813000-6 - Hełmy wojskowe

35814000-3 - Maski przeciwgazowe

38631000-7 - Lornetki

18223200-0 - Kurtki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 205220 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 205220 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 205220 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe i Usługowe Eko-Chot Maciej Skudzawski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146522679

7.3.3) Ulica: Wspólna 24,

7.3.4) Miejscowość: Chotomów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-123

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 205220 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.